Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir

7. Andre oppgaver

Foreslå medlemmer til klagenemder

Når det skal oppnevnes klagenemnder for fag- og svenneprøver, skal det faglige rådet som representerer det aktuelle faget gi en innstilling, jf. opplæringsloven §12-6.

Klager på fag- og svenneprøver kommer med ujevne mellomrom og Utdanningsdirektoratet har ansvar for at klagen behandles innen gitte frister, jf. forvaltningsloven § 11a. For en raskest mulig behandlingstid i klagesaker, anbefaler vi at rådet behandler sin innstilling per epost. Dersom det ikke er mottatt forslag til representanter innen den avtalte fristen, har Utdanningsdirektoratet anledning til å innhente kandidater til klagenemnder.

Søknader om forsøk

Opplæringsloven § 1-4 gir departementet mulighet til å innvilge forsøk. Kunnskapsdepartementet har delegert myndigheten for å vurdere søknader om forsøk til Utdanningsdirektoratet.

Forsøk er ofte lokalt initierte og igangsettes for å legge til rette for skoleutvikling og/eller gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å prøve ut nye pedagogiske og organisatoriske løsninger. Forsøk er tidsavgrensede, og på bakgrunn av erfaringene som gjøres kan det bli aktuelt å endre regelverket.

Utdanningsdirektoratet innhenter en rådgivende uttalelse fra relevante faglige råd i saksbehandlingen av forsøkssøknader.

Foreslå sakkyndige til NOKUTs godkjenningsordning

Faglig råd skal foreslå sakkyndige til godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Dette arbeidet skal følge de rammer og prosedyrer som NOKUT har utarbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!