Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir

6. Endringer i læreplaner

Læreplaner for fag har forskriftstatus og inneholder forpliktende kompetansemål som beskriver nasjonale forventninger til hva eleven skal mestre i fagene.

Læreplaner for fag inneholder beskrivelser av formål og hovedområder, omtaler av grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering i faget. For å synliggjøre sammenheng, helhet og progresjon i grunnopplæringen er læreplaner for fag gjennomgående for grunnskolen og videregående opplæring der det er mulig.  

Målformuleringene i læreplanen skal være egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktørene som er involvert i opplæringen.

Gjeldende styringsdokumenter skal legges til grunn når læreplaner for fag utformes eller revideres. Det er blant annet meldinger og innstillinger til Stortinget, samt lover og forskrifter som omtaler læreplaner.

Generelt om læreplanprosesser

Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget. I tråd med mandatet skal de faglige rådene ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.

Endringsforslag i læreplanene kan komme fra faglige råd, men også fra enkeltorganisasjoner, fylkeskommuner, opplæringskontor og andre. Myndighetene kan også foreslå endringer i læreplanene.

Gjennom de faglige rådene skal partene på ethvert tidspunkt i læreplanprosessen kunne gi råd og innspill.

 • Faglige råd skal foreslå endringer i læreplaner. Behovet for endring skal begrunnes
 • Utdanningsdirektoratet skal starte arbeidet når behovet for endringen er godt dokumentert
 • Utdanningsdirektoratet har det formelle ansvaret for fastsetting av læreplanene

Faglig råd skal foreslå medlemmer til læreplangrupper. Utnevningen gjøres av Utdanningsdirektoratet. Boks A sier mer om arbeidet i en læreplangruppe.

En læreplangruppe skal samlet sett inneha følgende kompetanse:

 • Faglig oppdatert i gjeldende fag
 • Fremtidsrettet og oppdatert på nye trender, også internasjonalt Læreplankompetanse

Medlemmene i en læreplangruppe arbeider på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at læreplangruppene må jobbe etter:

 • Gjeldende styringsdokumenter, som meldinger og innstillinger til Stortinget, samt lover og forskrifter som omtaler læreplaner
 • Føringer gitt i arbeidsavtalen med Utdanningsdirektoratet
 • Retningslinjer for læreplanutvikling
 • Rammeverket for grunnleggende ferdigheter
 • Kvalifikasjonsbeskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR) 

A. Arbeidet i en læreplangruppe

Boks B gir en oversikt over de ulike fasene i en læreplanprosess. De faglige rådene skal bidra til beslutningsprosessen i hele rekken av handlinger som fører frem til vedtak.

1. Identifisere/definere problemet

Ulike aktører i bransjene identifiserer et behov for å gjøre endringer i en læreplan. Behovet meldes til faglig råd som vurderer hvordan de ønsker å ta innspillet videre. Faglig råd fremmer forslag til Utdanningsdirektoratet som vurderer forslaget. I noen tilfeller ber Utdanningsdirektoratet om mer informasjon. I tilfeller hvor aktører henvender seg direkte til Utdanningsdirektoratet, skal faglig råd rådføres før det settes i gang en endringsprosess.

2. Innhente informasjon

Innhenting av informasjon foretas først av forslagsstiller. Forslag om endring skal tilfredsstille dokumentasjonskrav som beskrevet i kapittel 4. Videre i prosessen er det læreplangruppene som er hovedaktør for informasjonsinnhenting.

3. Vurdere alternativer

Arbeidet i læreplangruppene handler i stor grad om å vurdere ulike alternativer. Når læreplangruppen har levert sitt endelige forslag vil Utdanningsdirektoratet og faglig råd forberede og oppsummere en offentlig høring.

4. Fatte beslutning

Læreplaner fastsettes av Utdanningsdirektoratet. Før fastsetting av læreplanen blir dokumentet behandlet i faglig råd.

5. Ny praksis

Faglig råd skal bidra til implementering av ny læreplan gjennom sitt nettverk.

B. Fasene i en læreplanprosess

Spesielt om utvikling av og endringer i læreplaner på Vg3

I arbeidet med utvikling av nye læreplaner og i arbeidet med revidering av læreplaner på Vg3 skal de faglige rådene ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet.

I følge mandatet innebærer dette at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2.

For fag som gir yrkeskompetanse etter 3 år i skole og for avviksfagene som gjennomfører tredje år i skole må også skoleeiers mulighet til å gi opplæring i læreplanen vektes høyt.

For å sikre at innholdet i opplæringen tilfredsstiller arbeidslivets behov for kompetanse skal de faglige rådene kunne bidra i følgende prosesser (punktene a-h):

   a) Faglig råd og utdanningsdirektoratet skal sammen sette opp en plan for arbeidet med læreplaner etter at forslag om utvikling eller revidering er levert

   b)Faglig råd skal foreslå representanter til læreplangrupper

Vi forutsetter at faglig råd foreslår representanter som kan delta i prosessen avhengig av hvilke(t) fag som utvikles eller revideres. De faglige rådene vurderer selv i hvor stor grad de ser det hensiktsmessig å delta i følgende faser av prosessen:

   c) Faglig råd kan delta i oppstartsmøte i læreplangruppen

   d) Faglig råd kan uttale seg om alle læreplanutkastene utarbeidet av læreplangruppen

   e) Faglig råd kan bidra til å utforme høringsutkastet og høringsspørsmål

   f) Faglig råd kan bidra i oppsummeringen av høringer og utarbeidelse av den endelige læreplanen

   g) Faglig råd kan delta på møte med Utdanningsdirektoratet når læreplanen fastsettes

   h) Faglig råd kan bidra til implementering av ny læreplan gjennom sitt nettverk

Slik er læreplanprosessen - fra forslag om ny læreplan eller revidering foreligger til den tas i bruk, og de faglige rådenes bidrag i prosessen. Bokstavene a til h henviser til listen over, og viser faglig råds mulighet for involvering i prosessen.

 1. Oppdrag om å utvikle eller revidere læreplan (a)
 2. Valg av medlemmer til læreplangruppe (b)
 3. Læreplangruppe nedsettes (c)
 4. Læreplangruppe leverer første utkast av forslag til læreplan. Udir begynner intern prosess med utkastet
 5. Læreplangruppen får tilbakemeldinger fra Udir og faglige råd og bearbeider dette (d)
 6. Læreplangruppen leverer andre utkast. Ny intern prosess i Udir med utkastet
 7. Læreplangruppen får tilbakemeldinger fra Udir og faglige råd og bearbeider dette (d)
 8. Læreplangruppen leverer endelig utkast av læreplan
 9. Udir og faglige råd sender læreplanen på høring med inntil 3 måneders frist (e)
 10. Udir og faglig råd gjennomgår og bearbeider læreplanen etter høringsinstansenes innspill (f)
 11. Udir fastsetter forslag til ny læreplan. Faglig råd deltar på møtet (g)
 12. Udir og faglig råd informerer om ny/revidert læreplan (h)

 Bilde av læreplanprosessen 

Spesielt om læreplaner på Vg1 og Vg2

Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget. Opplæringen på Vg1 og Vg2 foregår først og fremst på skolen.

Ut over at fagene skal ha relevans for arbeidslivets kompetansebehov og at opplæringen gir et godt grunnlag for fullføring, vil skoleeiers mulighet til å tilby opplæring i nye læreplaner på Vg1 eller Vg2 være viktig for Utdanningsdirektoratets beslutning. Dette gjelder også de fagene som gir yrkeskompetanse etter tre år i skole og avviksfagene som gjennomfører tredje år i skole.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!