Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir

2. Oppnevning

SRY og de faglige rådene oppnevnes for inntil fire år.

Kunnskapsdepartementet oppnevner SRY, og har vedtatt nytt mandat for SRY for oppnevningsperioden 2017-2021 (se kapittel 3).

Kunnskapsdepartementet har delegert myndigheten til å oppnevne de faglige rådene til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har vedtatt nytt mandat for de faglige rådene for oppnevningsperioden 2017-2021 (se kapittel 3).

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant annet som følge av ny tilbudsstruktur. Endringene kan få konsekvenser for mandat og sammensettingen av både faglige råd og SRY.

Kunnskapsdepartementet (Utdanningsdirektoratet ved delegasjon) avgjør etter forslag fra SRY hvilke faglige råd som skal oppnevnes, størrelsen på rådene, hvilke faglige felt det enkelte rådet skal dekke og mandat for oppgavene5.

Medlemmene og varamedlemmene i SRY og de faglige rådene oppnevnes etter forslag fra organisasjonene. Medlemmene representerer en organisasjon, og har ansvar for at synspunkt som fremmes er forankret i egen organisasjon. Medlemmene må jobbe aktivt for å innhente kunnskap fra bransjen om endrede kompetansebehov. Hvert medlem har en oppnevnt vararepresentant og medlemmet har ansvar for å ivareta dialogen dem imellom.

Det er plikt til å la seg oppnevne til SRY og til de faglige rådene6. Det betyr at den som blir oppnevnt, er pliktig til å ta imot vervet. Personer som foreslås må være forespurt på forhånd, og deltakelsen må være avklart med arbeidsgiver.

Medlemmene i de faglige rådene skal til sammen dekke hele kompetanseområdet som utdanningsprogrammene består av. Organisasjonene som oppnevnes i rådene bør reflektere størrelsen på lærefagene i utdanningsprogrammene målt i antall lærlinger.

SRY og de faglige rådene skal være sammensatt med minst 40 prosent av begge kjønn i de enkelte rådene7.

Rådsmedlemmene kan skiftes ut i løpet av oppnevningsperioden. Organisasjonen som er oppnevnt skal da foreslå et nytt medlem. Sekretariatet kan be organisasjonene foreslå et nytt medlem dersom et medlem gjentakende ganger ikke deltar i rådets arbeid.


5) Se opplæringsloven § 12-2

6) Se opplæringsloven § 12-7.

7) Se lov om likestilling mellom kjønnene § 13


 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!