Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir

1. Kort om partssamarbeidet på yrkesfagfeltet

I Norge er fag- og yrkesopplæringen en integrert del av den offentlige grunnopplæringen. Hovedmodellen er to år i skole og to år i bedrift, men det finnes også mange andre opplæringsmodeller og kombinasjoner av opplæring i skole eller i bedrift. De to læringsarenaene er likeverdige.

Trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen handler om at arbeidslivets organisasjoner og myndighetene sammen skal komme frem til gode løsninger. Organisasjonene kjenner behovet for kompetanse i arbeidslivet, mens myndighetenes representanter kjenner nasjonale mål og vilkår som er satt på politisk og administrativt nivå. Hensikten er at vi sammen skal komme frem til løsninger som på best mulig måte ivaretar både individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de faglige rådene er rådgivende organ for utdanningsmyndighetene. Retningslinjene er en utdyping av mandatet til rådene.

Retningslinjene beskriver hvordan samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet på yrkesfagfeltet foregår. I retningslinjene beskrives rutiner for saksgang for saker som behandles både i rådene og i Utdanningsdirektoratet, og hvordan rådenes og sekretariatets arbeid organiseres.

Internasjonale forpliktelser

Norge ratifiserte ILO-konvensjonen1 av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring2 i 1976. Konvensjonen forplikter statene til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak på yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner der dette høver seg. (art. 4 og 5).

I tilknytning til konvensjonen anbefaler ILO-rekommandasjon nr. 150 blant annet representasjon fra arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner «i de organer som er ansvarlig for styringen av offentlige opplæringsinstitusjoner og for tilsynet med deres virksomhet» (art. 69). Dagens lovregulering av styringsordningen i fagopplæringen i Norge bygger i stor grad på dette utgangspunktet.

Norge har også særlig forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette er nedfelt i ILO-konvensjonen 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. I fagopplæringen er denne konvensjonen relevant for doudjifagene og reindriftsfaget.

Nasjonal lovgivning

Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) og de nasjonale faglige rådene er rådgivende organ for utdanningsmyndighetene. Stortinget sluttet i 2004 seg til at Utdanningsdirektoratet er sekretariat for SRY og de faglige rådene.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

SRY3 skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier. Det er departementet som fastsetter mandat for SRY. Mandatet inneholder en nærmere beskrivelse av SRY sine oppgaver.

De faglige rådene

Det skal også oppnevnes nasjonale faglige råd for fag- og yrkesopplæringen.4 I bestemmelsen er det fastsatt at hvert fag eller fagområde som kan ha læretid i bedrift skal være tilknyttet et faglig råd. Det er etablert åtte faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram. Utdanningsdirektoratet fastsetter mandat for de faglige rådene etter delegasjon fra Kunnskapsdepartementet. Mandatet pålegger de faglige rådene konkrete oppgaver i utformingen av fag- og yrkesopplæringen.


1) The International Labour Convention

2) ILO-rekommandasjon nr. 150

3) Se opplæringsloven § 12-1

4) Se opplæringsloven § 12-2


 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!