Teknikk og industriell produksjon

Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon (FRTIP) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

Bilde av Tone Kjersti Belsby, leder FRTIP

Tone Kjersti Belsby, leder FRTIP

Bilde av Liv Christiansen, nestleder FRTIP

Liv Christiansen, nestleder FRTIP

(foto: Moment Studio)

 

 » Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre erutformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon består av til sammen 16 medlemmer fra arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og organisasjoner for pedagogisk personell innenfor bransjen. Elevorganisasjonen er også representert. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Nytt i mandatet til de faglige rådene er at rådene er tillagt avgjørende innflytelse på innholdet i læreplaner på Vg3 – Opplæring i bedrift.

Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRTIP ble konstituert i september 2017.

Tilbudsstrukturen

Utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon er meget omfattende hvis en teller antall programområder og fag. Det er derfor en utfordring å utforme en struktur for hele utdanningsprogrammet som fungerer optimalt for alle fagene og i alle fylkeskommunene. I forrige oppnevningsperiode hadde faglig råd TIP stort fokus på tilbudsstrukturen og om den gjenspeiler behovet næringslivet etterspør. Et omfattende arbeid ble gjort og forslag til ny tilbudsstruktur ble sendt på høring med frist 4. september 2017.

Konsekvenser av ny tilbudsstruktur

Faglig råd TIP mener det må bli mulig med fordypningsområder på Vg3. Dette er også med i anbefalingene til ny tilbudsstruktur fra rådet. Hvis dette blir vedtatt, vil rådet fremover arbeide med å fastsette hvilke fag det skal gjelde for og hvordan fordypningene best kan organiseres.

Revisjon av læreplaner

I etterkant av fastsettelsen av ny tilbudsstruktur vil det bli iverksatt et omfattende arbeid med revisjon av læreplaner, både på Vg1, Vg2 og Vg3 nivå. Det vil kreve involvering og arbeid for rådet.

Utfordringer i utdanningsprogrammet

Søkning og rekruttering til TIP har hatt en synkende tendens de siste tre årene. Dimensjonering av tilbud i den videregående skole sett opp mot næringslivets behov er et viktig premiss.
Kjønnsbalanse er en annen utfordring – det er fremdeles en lav andel av de som søker seg til utdanningsprogrammet for teknikk og industriell som er jenter.

Internasjonalisering og kvalitet

Mange av fagområdene innen utdanningsprogrammet er påvirket av internasjonale forhold som for eksempel standarder. Den internasjonale konkurransen er stor, og utenlandske arbeidere og firmaer blir i stor grad brukt i bransjen. Derfor er det viktig med en fagutdanning av høy internasjonal kvalitet, og det er nødvendig å være orientert om hva som foregår andre steder i verden.

Andre saker

Utrede muligheten for å ta to fagbrev i løpet av en tre-års periode. Dette er bransjene opptatt av. Rådet vil også følge opp forsøk som er igangsatt.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRTIP fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets fagansvarlig.

Medlemmer og vara i faglig råd for Teknikk og industriell produksjon 
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Tone Kjersti Belsby Norsk industri

Kjetil Tvedt

Norsk industri

Hans Petter Bøe Rebo

Norsk industri

Tone Lange

NHO Mat og drikke

Vidar Strande

Norsk bilbransjeforbund

Heidi Christine Lund

Norges bilbransjeforbund
Anne Beth Gilje Løland

Norsk olje og gass

Målfrid Rønnevik

Norsk olje og gass
Evelyn Blohm-Dahl

NHO sjøfart

Jacob Kristoffersen

KS 

Liv Christiansen Fellesforbundet

Kai Johansen

Fellesforbundet

Cathrine Ulvøy

Fellesforbundet

Trygve Skogseide

Fellesforbundet
Peter Hansen Norsk Transportarbeiderforbund

Sissel Karlsen

Norsk Transportarbeiderforbund

Bendik Flomstad

Fagforbundet

Anne-Mari Samskott 

Fagforbundet

Charlotte Dyrkorn

Industri Energi

Nina Helland

Industri energi

Ingrid Augland

Utdanningsforbundet

Liv Sommerfelt

Utdanningsforbundet

Sigmund Ørland

Utdanningsforbundet

Erik Lysenstøen

Utdanningsforbundet

Ellen Møller Skolenes Landsforbund

Roar Danielsberg

Skolenes Landsforbund 

Leif Olsen KS (skoleeier)

Kristina Rabe

KS (skoleeier)

Sissel Brusegård

KS (skoleeier)

Tor-Einar Holvik Skinlo

KS (skoleeier)

Erik Holden

Elevorganisasjonen    

Rådets fagansvarlig:
Maiken Patricia Ek Maiken.Patricia.Ek@udir.no
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!