Service og samferdsel

Faglig råd for service og samferdsel (FRSS) jobber for å utvikle kvaliteten i service- og samferdselsfagene på videregående nivå.

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRSS består for tiden av 14 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor service- og samferdselsbransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRSS ble konstituert i september 2012.

Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet         

Meld. St. 20 (2012-2013) om Kunnskapsløftet vil prege arbeidet vårt i det meste av perioden.

Gjennomgang av utdanningsprogrammet

FRSS skal gjennomgå utviklingen for alle fag rådet har ansvaret for og vurdere om

  • fagene fungerer som forutsatt
  • strukturen i utdanningsprogrammet er hensiktsmessig

Innholdet i læreplanene

Rådet skal vurdere om det er behov for å justere læreplanene. Vi vil gi innspill til endringer i læreplanene dersom vi finner det nødvendig.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRSS fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets sekretær.  

Oversikt over medlemmer i faglig råd for service og samferdsel: 
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Svein Arne Bergh Spekter Odd M. Nymoen NHO Luftfart
Runar Karlsen NHO Service 

Marie Hellwege

NHO Handel
Marit Grøttheim NHO Transport

Thor Chr. Hansteen

Logistikk og transportindustriens landsforening
Jan Tore Harlyng KS

Liv Kari Bjørnstad

KS
Anne Røvik Hegdahl Virke Paul Brekklund Virke
Peter Hansen Norsk transportarbeiderforbund Sissel Karlsen Norsk Transportarbeiderforbund
Terje Mikkelsen Norsk Arbeidsmandsforbund

Jens Petter Hagen

Fellesforbundet

Håvard B. Galtestad YS Jacueline Hopkins LO stat
Maren Alexandra Gulliksrud Handel og kontor

Ole Christian Foss

Handel og kontor
Christian Danielsen Fagforbundet  Gry Bjørnstad Fagforbundet
Svein Willy Albertsen Utdanningsforbundet

Harold Olsen

 Utdanningsforbundet
Solveig Eldegard Utdanningsforbundet

Toril Dyngeseth

 Utdanningsforbundet
Jørund Bjølverud Skolenes Landsforbund

Anita Ower Aasum

Skolenes Landsforbund
Jan Tvedt KS

 Tove Karlsrud

KS
Joakim Martinsen Elevorganisajonen  -  

Rådssekretær:
Mari Bakke Ingebrigtsen, mari.bakke.ingebrigtsen@utdanningsdirektoratet.no

Tlf: 23 30 12 53, Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!