Naturbruk

Faglig råd for naturbruk (FRNA) jobber for å utvikle kvaliteten i naturbruk på videregående nivå.

Bilde av Arvid Eikeland, leder FRNA

Arvid Eikeland, leder FRNA

Bide av Espen Lynghaug, nestleder FRNA

Espen Lynghaug, nestleder FRNA

(foto: Moment Studio) 

» Side for faglige råd og SRY

Vi identifiserer behovet for kvalifiserte fagarbeidere, og foreslår velbegrunnede løsninger på utfordringer i utdanningsprogrammet.

Faglig råd for naturbruk består av til sammen 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, skoleeier, lærerorganisasjoner og elevorganisasjonen. Det sittende Faglig råd for naturbruk ble konstituert i oktober 2018.

Rådet har besluttet å prioritere arbeid med følgende saker:

  • Forsøk med 2+2-modell i gartnernæring og landbruk. Faglig råd for naturbruk har nedsatt en referansegruppe som følger forsket tett
  • Utrede behov for endringer i akvakulturfaget
  • Kompetansebehov og problemstillinger som går på tvers av utdanningsprogram
  • Læreplanendringer i fiske og fangst
  • Rekruttering

Utprøving av ny opplæringsmodell for agronom og gartner

Dagens utdanningsmodell for fagene agronom og gartner med tre års opplæring i skole, skal prøves ut i en ny modell med to års opplæring i skole etterfulgt av to års opplæring i bedrift. Utprøvingen gjennomføres fire utvalgte fylker. FRNA følger forsøket tett, og har blant annet nedsatt en referansegruppe.

Gjennomgang av tilbudsstrukturen

Rådet bistår Utdanningsdirektoratet i å gjennomgå tilbudsstrukturen på videregående nivå.

Meld St. 20 (2012-2013) På rett vei

Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet ga nye føringer for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Meldingen er svært viktig for rådets arbeid.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRNA fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig for rådet.  

Medlemmer og vara i Faglig råd for naturbruk: 
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon

Inger Johanne Sveen

Spekter

Anja F. Lillehaug

Spekter

Jørn Lileng

Skogbrukets Landsforening

Bjørn Lauritzen Maskinentreprenørenes Forbund

Stine Akselsen

Sjømat Norge (NHO)

Marit Bærøe Sjømat Norge (NHO)
Espen Lynghaug NHO Mat og Drikke Petter Nilsen NHO Mat og drikke
Arvid Eikeland Fellesforbundet Terje Johansen Fellesforbundet

Astrid Mikalsen

Norsk Sjømannsforbund

Erlend Hanssen Norsk Sjømannsforbund
Audun Stautland Norges Fiskarlag

Jan Petter Børresen

Norges Fiskarlag

Terje Bolstad

Utdanningsforbundet

Trine Merethe Paulsen

Utdanningsforbundet 

Henning Bratthammer

Utdanningsforbundet

Jon Olav Martinsen 

Utdanningsforbundet 

Bjørn Jensen

Skolenes landsforbund

 Bjørg Fritsvold

Skolenes Landsforbund 

Inger Anita Smuk

Norske reindriftsamers landsforbund

Berit Anne Oskal Kemi

Norske reindriftsamers landsforbund

Bodil Onsaker Berg

KS (skoleeier)

Sigrun Bergseth 

KS (skoleeier) 

Arne Jostein Vestnor

KS (skoleeier)

André Bakeng   

KS (skoleeier)

Ronja Haugstad Larsen

Elevorganisasjonen    Elevorganisasjonen

Fagansvarlig for rådet:

Karl Gunnar Kristiansen, Karl.Gunnar.Kristiansen@udir.no

Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!