Helse- og oppvekstfag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) jobber for å utvikle kvaliteten i helse- og oppvekstfagene på videregående nivå.

 Bilde av Eli Sogn Iversen, leder FRHO

Eli Sogn Iversen , leder FRHO

 » Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRHO består av til sammen 14 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor helse- og oppvekstsektoren. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRHO ble konstituert i september 2017. Helsedirektoratet er oppnevnt som observatør i FRHO.

Rekruttere flere til helse- og oppvekstfag

Vi vil jobbe for at antall søkere til helse- og oppvekstfagene skal være i samsvar med samfunnets og arbeidslivets behov. Vi vil også jobbe for større balanse i fordelingen av mannlige og kvinnelige søkere til helse- og oppvekstsektoren.

Sikre kvalitet i opplæringen

FRHO vil gi råd om læreplaner i helse- og oppvekstfagene slik at de er oppdatert og legger grunnlaget for god kvalitet i opplæringen.  Vi vil følge opp at erfaringer fra opplæring innen fagområdet blir godt dokumentert og evaluert. Vi jobber også for at lærerne skal være oppdatert på den faglige utviklingen i helse- og oppvekstfagene. Rådet ser det som særlig viktig å fremme god samhandling mellom skole og lærebedrift for å sikre en helhetlig opplæring.

Fremme gode utdanningsmodeller

Rådet er opptatt av at fagene i tilbudsstrukturen skal være relevante og i samsvar med behovene sektoren skal dekke. Vi vil jobbe for at helse- og oppvekstfagene skal ha en oversiktlig tilbudsstruktur med utdanningsmodeller som er tilpasset det enkelte fag. Gode modeller for veksling mellom skole og bedrift vil vektlegges spesielt.

Kunnskapsbasert utvikling

Rådsmedlemmene vil holde seg orientert om utviklingen i helse- og oppvekstfagene og fremme endringer dokumentert gjennom forskning, statistikk og systematisk evaluering. Vi vil holde oss orientert om relevant forskning og utviklingsarbeid, samt erfaringer fra andre land som har overføringsverdi til Norge.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRHO fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig for rådet.

Medlemmer og vara i Faglig råd for helse- og oppvekstfag  
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon

Olav Østebø

Spekter

Nina Lystad

Spekter

Olaug Vibe

Virke

Eva Aronsen

Virke 

Eli Sogn Iversen

KS 

Frode Rønsberg

KS 

Rune Midtlyng

KS 

Mari Fagerheim 

NHO

Einar Hanisch 

YS, Delta

Bjørn Harald Iversen

YS, Delta

Helge Sporsheim (LO Stat)

YS (Parat)/LO (Fagforbundet)*

Bodil Røkke (Parat, YS)

YS (Parat)/LO (Fagforbundet)*

Tonje Thorbjørnsen

Fagforbundet

Kurt Rønning

LO Stat

Ingri Bjørnevik

Fagforbundet

Morten Lindhard

Fagforbundet

Anne Yun Rygh

Utdanningsforbundet

Halvard Wold

Utdanningsforbundet 

Andrew Cornell

Utdanningsforbundet

Kristin Vik 

Utdanningsforbundet

Anne Lise Solbakk

Skolenes Landsforbund

Solveig Lillian Hamre  Skolenes Landsforbund 

Catrine Utne Pettersen

KS 

Ståle Østrem

KS 
Kasper Tøstiengen

KS 

Ingrid Bråstad Nilsen  KS 

Edvard Botterli Udnæs

Elevorganisasjonen  

 Elevorganisasjonen

Linda Hafskjold (observatør)

Helsedirektoratet Cathrine Hannevig Welle-Watne (varaobservatør)

Helsedirektoratet

Fagansvarlig for rådet:
Fride Burton, fride.burton@udir.no tlf. 920 55 356
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!