Yrkesfaglærerløftet

Fag- og yrkesopplæringen skal utdanne gode fagfolk. Både bedrifter og offentlig sektor vil i framtiden ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning. Kunnskapsdepartementet har sammenfattet eksisterende og framtidige tiltak rettet mot yrkesfaglærere i strategien "Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere".

Strategien skal medvirke til:

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

Les selve strategien på Kunnskapsdepartementets nettsted

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for flere av tiltakene i strategien.

Om kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere

Ett av tiltakene i strategien var å kartlegge behovet for kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere. Målet var å skaffe oppdatert informasjon som kan bidra til å utvikle tiltak som er godt tilpasset til målgruppen. Hovedfunnene i kartleggingen viser at:

  • yrkesfaglærere foretrekker praksisrelevante aktiviteter
  • det er behov for mer kompetanse om eget fagområde og didaktikk
  • det er utfordrende med brede utdanningsprogrammet og faglig oppdatering
  • det er mest faglig samarbeid mellom lærere på yrkesfag

Rapporten er publisert her

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag

Hensikten med desentraliserte ordningen for yrkesfag er at bruken av statlige midler skal bygge opp under fylkeskommunenes ansvar for kompetanseutvikling av målgruppene i fag- og yrkesopplæringen. Målet er at alle fylkeskommuner, gjennom systematisk samarbeid med relevante aktører, skal bruke sitt handlingsrom til å drive kompetanseutvikling lokalt.

Følgende nasjonale etterutdanningstiltak ble fra høsten 2019 faset ut i sin daværende form og videreført som en del av desentralisert ordning for yrkesfag:

  • Ordningene hospitering og faglig oppdatering i regi av arbeidslivet
  • Nettkurs for prøvenemnder
  • Nettkurs for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter

Hospiteringsordningen er videreført som en del av den desentraliserte ordningen for yrkesfag, og fylkeskommunene skal legge til rette for at ordningen styrkes. Når det gjelder de øvrige tiltakene, kan fylkeskommunene velge å innlemme hele eller deler av tiltakene som en del av ordningen.

Kursmateriell for fag- og yrkesopplæringen

Vi har kursmateriell for instruktører, faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer. Du finner også tips og råd til lærlinger og lærerkandidater som skal opp til fag- eller svenneprøve.

Videreutdanning for yrkesfaglærere

Yrkesfaglærere kan søke en rekke videreutdanningstilbud innen yrkesfag og søke om finansiering for å delta på et studietilbud. 

Les mer om studietilbudene for yrkesfaglærere

Videreutdanning i fellesfag

Underviser du i fellesfagene på yrkesfag, kan du søke om videreutdanningstilbud. Dette gjelder særlig fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag. 

Les mer om videreutdanningstilbudene for lærere 

Stipendordning til yrkesfag

Ordningen gir stipend for å ta 15 eller 30 studiepoeng. Stipendet kommer i tillegg til vanlig inntekt.

Les mer om stipendordningen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!