Vekslingsmodeller for fagopplæring

Vekslingsmodeller er alternative modeller der opplæringen veksler mellom skole og bedrift gjennom hele opplæringsløpet. Gjennom vekslingsmodellene får elevene og lærlingene tidligere kontakt med arbeidslivet og deltar i reelle arbeidssituasjoner i faget de har valgt.

Hvorfor vekslingsmodeller?

  • Hensikten med vekslingsmodeller er å gi elevene tidligere kontakt med reelle arbeidssituasjoner lærefaget. Det kan være motiverende for mange.
  • En sterkere integrering av opplæringen som gis i skole og i lærebedrift kan gi bedre sammenheng i utdanningen og dermed bedre læring.
  • I vekslingsmodellene beholder elevene/lærlingene sitt skolemiljø ved overgangen til læretid, og kan beholde kontakten med medelever, lærere og skolens støttesystem.

Vekslingsmodeller er fireårige opplæringstilbud der innhold, kompetansemål og forholdet mellom fellesfag og programfag er lik som for hovedmodellen for yrkesfagene, som er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra 2+2-modeller ved at opplæringa i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge og veksler oftere. 

Vekslingsmodeller skiller seg fra 1+3-modeller og 0+4-modeller ved at den totale opplæringstiden i skole og i bedrift ikke er særlig annerledes enn det som følger av læeplanverket.

Det finnes ikke en standardisert definisjon av vekslingsmodeller. Flere fylkeskommuner prøver i dag ut ulike typer vekslingsmodeller. 

Hvordan fungerer vekslingsmodeller?

Fylkeskommunene kan godkjenne lærekontrakter og opplæringskontrakter som inneholder en annen organisering av opplæringa enn den som er fastsatt for faget. Dette inkluderer lærekontrakter der opplæringa i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge enn det som følger av læreplanverket for Kunnskapsløftet. For elever/lærlinger som deltar i vekslingsmodeller må det gå fram av lærekontraktene hvordan opplæringen skal organiseres. I hovedsak tegnes lærekontrakter i vekslingsmodellene i løpet av første eller andre opplæringsår. 

Avtale om anna organisering av opplæringa (§6A-7 i forskrift til opplæringsloven)

Om fleksibilitet i fag- og timefordelingen i forskriften

Skoleeigaren kan leggje fag på andre trinn enn det som er fastsett i fag- og timefordelinga. Skoleeigaren gir forskrifter der det kjem fram på kva trinn dei ulike faga skal liggje. Fag- og timefordelinga må sikre progresjonen i faga og at den vidaregåande opplæringa samla sett følgjer ordinær opplæringstid. Skoleeigarar som gir forskrifter om endra fag- og timefordeling, må òg tilby den ordinære fag- og timefordelinga. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-3

Hvis fylkeskommunen vil ta i bruk vekslingsmodeller der det blir nødvendig å endre fag- og timefordelingen før det tegnes lærekontrakt, må dette gjøres innenfor regelverket om fleksibilitet i fag- og timefordelingen.

I vekslingsmodeller må lærere og veiledere i bedriftene samarbeide. Opplæringen de har ansvar for må flettes sammen, de må kommunisere om elevenes/lærlingenes læring og utvikling. Dette gjør at skole og bedrift får et større ansvar for den helhetlige opplæringen eleven/lærlingen skal igjennom, og at de må se hele utdanningen fram til fag- svenneprøve i sammenheng.

Rettigheter for elevene i vekslingsmodeller

Elevene i vekslingsmodeller har samme rettigheter som elever som følger 2+2-modellen. Elevene har rett til å fullføre sin opplæring innen det utdanningsprogrammet de begynner på. Fylkeskommunen er forpliktet til å ivareta denne retten.

Vekslingselever har også mulighet for å velge overgang til påbygging til generell studiekompetanse eller å foreta omvalg til andre fag, utdanningsprogram eller til et ordinært opplæringsløp.

Fordeler og ulemper med vekslingsmodeller

Erfaringer med vekslingsmodeller viser at modellene skaper sterkere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Mange verdsetter den støtten og de nye perspektivene samarbeidet gir. Elever/lærlinger som får opplæring gjennom vekslingsmodeller er i hovedsak fornøyde. Elevene/lærlingene opplever økt motivasjon og at de får en bedre forståelse av opplæringen som gis i skole og bedrift.

Erfaringene viser også at det er arbeidskrevende å utforme, etablere og gjennomføre vekslingsmodeller. Før oppstart er det viktig å forankre modellene godt blant alle parter som skal samarbeide om opplæringen - i arbeidslivet, skolene og fylkeskommunen.

Utprøving av vekslingsmodeller

For å bidra til at flere prøver ut vekslingsmodeller, ble det i 2013 og 2014 bevilget midler til fylkeskommuner som ønsker å utvikle vekslingsmodeller for enkelte fag.   

I 2013 ble 6 fylkeskommuner ble valgt ut til å delta i utprøving av vekslingsmodeller for helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. I 2014 ble utprøvingen utvidet til flere utdanningsprogram, fag og fylker. Nå deltar 13 fylkeskommuner. Det prøves ut vekslingsmodeller i fag fra syv av de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Fylker som har fått innvilget støtte til utprøving, fordelt på oppstart og utdanningsprogram
OppstartUtdanningsprogramFylke

Oppstart   2013

Helse- og oppvekstfag

Akershus, Troms, Hedmark, Hordaland, Nordland, Oslo

Oppstart   2014

Bygg- og anleggsteknikk

Oslo, Sogn og Fjordane, Hordaland, Oppland

Design og håndverk

Oslo, Hedmark

Helse- og oppvekstfag

Finnmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland

Medier og kommunikasjon,

Hedmark

Naturbruk

Finnmark

Service og samferdsel

Telemark, Østfold

Teknikk og industriell produksjon

Oslo

Det tas ikke inn nye prosjekter i utprøvingen, men vekslingsmodeller kan gjennomføres innenfor dagens regelverk. Det tilbys vekslingsmodeller i flere fag og ved flere skoler enn det som kommer fram av denne oversikten.

Det er om lag 400 elever/lærlinger som får opplæring gjennom vekslingsmodeller ved inngangen til høstsemesteret 2016. Det er ulike typer vekslingsmodeller som prøves ut. Ved enkelte skoler tilbys vekslingsmodell som eneste modell for et fag, andre steder tilbys vekslingsmodell for en del av elevgruppen og går parallelt med hovedmodellen.

Utprøving av vekslingsmodeller er omtalt i Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd, Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei, i regjeringens politiske plattform og i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Evaluering av utprøvingen av vekslingsmodeller

Fafo, i samarbeid med NIFU, evaluerer utprøvingen av vekslingsmodeller.

Delrapport en - Vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen

Delrapport to - Vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæring

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!