Søknader fra profilskoler og friskoler med yrkesfagopplæring er satt på vent

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i friskoleloven. Frem til ny lov blir vedtatt, har departementet bestemt at vi ikke skal behandle søknader om å opprette nye eller gjøre driftsendringer ved eksisterende profilskoler eller ved friskoler med yrkesfagopplæring. Vi behandler søknader på de andre grunnlagene i friskoleloven som normalt.

Regjeringen vil stramme inn friskoleloven ved å fjerne profilskoler og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskudd. Forslaget innebærer at det ikke kan opprettes nye friskoler etter disse grunnlagene og at skoler som i dag er godkjent etter disse kun skal ha adgang til å søke om nødvendige driftsendringer.

Instruksen om å fryse behandling av søknader gjelder friskoler som søker godkjenning etter friskoleloven § 2-1 andre bokstav h) vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og i) særskilt profil. Frysen gjelder frem til ny lov er på plass.

I tillegg foreslås det i høringsnotatet at skoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i), men som ennå ikke har kommet i drift, må starte sin virksomhet senest høsten 2022 for å beholde sine godkjenninger. Skoler som allerede er i drift etter disse to grunnlagene kan drive videre.

I tillegg foreslår regjeringen å endre navn på loven til privatskoleloven. Kunnskapsdepartementet sikter mot å legge forslagene frem for Stortinget i en lovproposisjon våren 2022.

Behandling av søknadene er stoppet

Frem til ny lov er på plass har Kunnskapsdepartementet bedt om at Utdanningsdirektoratet fryser behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i). Dette gjelder også søknader om godkjenning av driftsendringer ved skoler som i dag er godkjent etter disse to grunnlagene.

Om Stortinget endrer loven slik regjeringen foreslår vil søknadene avslås. Det vil ikke lenger være hjemmel for godkjenning i lovverket.

Berørte søkere er varslet

Utdanningsdirektoratet har informert berørte søkere og friskolenes organisasjoner om innholdet i instruksen fra Kunnskapsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!