Endre i skolens drift

Fristen for å søke om endring ved eksisterende skole er 1. februar.

Før du søker

 • Du kan søke om følgende endringer:

  For søknad om å endre organisasjonsform eller melding om flytting, ta kontakt på post@utdanningsdirektoratet.no.

  Vi gjør oppmerksom på at søknad om flytting av en skole fra en kommune/fylkeskommune til en annen regnes som ny etablering av skole.

   

Slik søker du

  • Endring av elevtall

  Dersom elevtallsendringen medfører endring av skolens tilbud (f.eks. utvidelse med utdanningsprogram eller programområder), må skolen ha klar en redegjørelse for endringen.

  Med mindre du søker om endring av læreplaner, eller dispensasjon som ikke innebærer endringer i skolens økonomiske forhold, må du laste opp et realistisk budsjett som viser hvordan driften skal finansieres, og hvilke kostnader skolen har første hele driftsår og ved fullt utbygd skole.

  Se veiledning til utfylling av budsjett for skoler med budsjettmal.

  I søknaden må du oppgi om skolen skal drive internat, skolefritidsordning (SFO), utleie av tjenesteboder ved internatet og/eller tilrettelegging i forbindelse med godkjente samarbeidsprosjekter med utenlandske skoler. Slik virksomhet anses ikke som en del av skolevirksomheten, men skolen må ikke søke særskilt om unntak. Dersom du krysser av for at skolen skal drive slik virksomhet, må du laste opp fullstendige, realistiske og separate budsjett for denne driften.

  Endring av tilbud

  Dersom skolen søker om en ny læreplan eller endring i eksisterende læreplan, må denne legges ved søknaden. Endringer skal merkes tydelig.

  Dersom skolen ønsker å bli godkjent på et nytt grunnlag, må skolen redegjøre for dette. For skoler som ikke oppfyller kravet om at virksomheten skal drives på særskilt grunnlag, jf. friskolelovens § 2-1 femte ledd, kan kun nødvendige driftsendringer godkjennes, det vil si endringer i læreplanen som følge av endringer i den offentlige læreplanen eller i strukturen for den offentlige 13-årige grunnopplæringen.

  Skolens læreplaner må være godkjent av Utdanningsdirektoratet. Skolen kan velge mellom følgende alternativer:

  • Kunnskapsløftets læreplan

  Å velge dette alternativet innebærer at skolen skal følge Kunnskapsløftets læreplaner fullt ut uten endringer. Dette alternativet gjelder kun for grunnlag d (særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett – dersom skolen bruker programfaget toppidrett 1,2 og 3), e (norsk grunnskoleopplæring i utlandet), f (særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede), g (videregående opplæring i små og verneverdige håndverksfag) og h (videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram).

  • Kunnskapsløftets læreplan med egne alternative tillegg og/eller alternativ fag- og timefordeling

  Dette alternativet er mest aktuelt for grunnlag a (livssynsskoler), d (særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett - dersom skolen bruker egne læreplaner) og i (særskilt profil). Skoler som velger dette alternativet, må laste opp læreplanen med endringene/tilleggene tydelig markert. Dersom de alternative tilleggene/ fag- og timefordelingen tidligere er godkjent av Utdanningsdirektoratet, må skolen oppgi hvem som har fått godkjenningen og når godkjenningen ble gitt.

  • Alternativ læreplan

  Dette alternativet er mest aktuelt for grunnlag b (anerkjent pedagogisk retning) og i (særskilt profil). Skoler som velger dette alternativet, må laste opp læreplanen i sin helhet. Dersom den alternative læreplanen tidligere er godkjent av Utdanningsdirektoratet, må skolen oppgi hvem som har fått godkjenningen og når godkjenningen ble gitt.

  Se for øvrig veiledning for hvilke krav Utdanningsdirektoratet stiller til skoler som utarbeider egne læreplaner

 • Du vil motta en e-post etter at skolens søknad er mottatt. Dersom det er dokumentasjon som mangler for å kunne vurdere søknaden, vil du få brev om dette så snart som mulig.

  Skolens vertskommune/fylkeskommune vil bli gitt anledning til å uttale seg i saken dersom du søker om utvidelse av elevtall eller nye utdanningsprogram. Skolen vil få kopi av brevet. De fleste kommuner/fylkeskommuner vil ha gitt uttalelse i saken innen tre måneder.

  Gjennom våren vurderer vi de ulike delene av skolens søknad i direktoratet. Dersom det er behov for endringer eller suppleringer vil du motta brev om dette. Når endringer/suppleringer er sendt tilbake til Utdanningsdirektoratet, vurderer vi den nye informasjonen fortløpende.

Før oppstart av endring

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!