Sommerskoletilbud 2021

Her finner du tips og råd om hvordan kommuner kan gjennomføre sommerskoletilbud for grunnskoleelever i 2021.

Tilskuddsordningen om sommerskoletilbud er opprettet i forbindelse med koronapandemien slik at kommuner kan tilrettelegge et sommertilbud for elever i grunnskolen. 

Hva er sommerskolen?

Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser. Tilbudet skal bidra til å motivere elever som er i overgangen mellom barne og ungdomsskole eller fra ungdomsskole til videregående opplæring.

Kommunene bestemmer selv hvor mange elever som skal få tilbud, men tilbudet skal være gratis for elevene. Det er viktig at tilbudet tilpasses lokale forhold. 

Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få mulighet til å faglig påfyll.

Hvordan tilrettelegge sommerskole i din kommune? 

Vi har utarbeidet tips, råd og støtteressurser som dere kan ta i bruk. 

Sommerskolen skal være meningsfullt for elevene som deltar, og skal være fylt med læring, samhold og glede. Det gir også muligheten for kommunen til å vise frem sitt kulturliv, næringsliv og historie. 

Lillestrøm kommune har gjennomført sommerskole tidligere, vi har hentet noen tips som kan være lurt å tenke på når dere skal arrangere sommeskole i din kommune. 

Organisering

 • Ha en eller flere personer som skal jobbe med administrering av sommerskolen. Det kan for eksempel være en frikjøpt skoleinspektør eller annen person med tilsvarende stilling. Det er en fordel om personen har kjennskap til skole og undervisning.
 • Opprett en arbeidsgruppe. Den kan for eksempel bestå av personer fra kultur og oppvekst eller andre områder innen kommunens virksomhet. Husk å sette av nok tid før sommerskolen starter.

Hvor kan det være lurt å arrangere sommerskolen?

 • Det kan være lurt å arrangere sommerskolen et sentralt sted i kommunen, og gjerne ved en skole.
 • Tenk igjennom hvilke rom som trengs til kursene. Det kan hende det er behov for naturfagsrom, musikkrom, samlingssal eller skolekjøkken
 • Tenk også på uteområdene som skal brukes både til kurs og til pauser. Ligger det en fotballbane i nærheten, og er området oversiktlig slik at dere alltid har kontroll på elevene?

Kommuner med store geografiske avstander må selv gjøre en vurdering hvor det er hensiktsmessig å gjennomføre sommerskolen. Tilskuddet kommunene har mottatt kan benyttes til skyssutgifter.

Ansatte - hvilken rolle skal de ha?

I tillegg til leder for sommerskolen, må det også flere ansatte til for å holde kursene. Lillestrøm kommune har valgt å ansette lærerstudenter og andre studenter med kompetanse som er relevant for å holde kursene. Lærerstudenter er ivrige etter å teste ut det de lærer på studiene sine. En jobb på sommerskolen kan være en god rekrutteringsarena for kommunen.

De ansetter også videregående elever som assistenter. Elevene har ofte god kompetanse og stor interesse innen ulike fagområder som de har opparbeidet gjennom skolegang eller fritidsaktiviteter. 

Det er også en mulighet å ansette lærere fra egen kommune. Her må dere tenke over at en lærer er ansatt i 100 prosent stilling og at en ansettelse på sommerskolen vil innebære overtidsbetaling.

Planlegging og innhold

De fleste kursene er laget av ansatte i kommunen eller lærerstudenter. Dette er kostnadsbesparende frem for å kjøpe inn ferdige kurs. Dette har også gitt kommunen friheten til å kvalitetssikre det som tilbys på sommerskolen, samtidig som at kursene er i tråd med de verdiene som er satt for sommerskolen.

Å lage eget kursopplegg er både tidkrevende og forutsetter at dere har ansatte som er i stand til å utvikle kurs. Et alternativ til å utvikle kurs selv er å inngå samarbeid med aktører i lokalmiljøet. De fleste kommuner har en rekke lag og foreninger som gjerne vil vise seg frem og få muligheten til å øke rekrutteringen. Dette kan være teatergrupper, idrettsforeninger, kodeklubber eller friluftsforeninger. 

Råd og veiledning for samarbeid mellom kommuner og frivillige.

Informasjon og påmelding 

 • Informasjon til elever der de fikk utdelt brosjyre på med QR til kommunens nettside
 • Informasjon på kommunens hjemmeside med generell informasjon om sommerskolen, informasjon om kursene, oppmøteinformasjon, beskrivelse av påmeldingen, kontaktinformasjon og eventuelle forbehold
 • Informasjon på Facebook

Påmelding kan gjennomføres på flere måter. Det kan være førstemann til mølla eller plassene kan fordeles via trekning. Lillestrøm sommerskole fordeler plassene via trekning, fordi dette gi alle like muligheter til å delta. Elevene meldes på over en to-ukers periode før trekningen gjennomføres digitalt i deres påmeldingsportal.

Det er ikke alle kommuner som har en egen påmeldingsportal tilrettelagt for trekning. Det finnes flere tilgjengelige systemer som kan benyttes, men her kan det være lurt å gå noen runder i forkant og se hva som passer deres behov. Ønsker dere at elever skal kunne delta en eller flere uker? Skal de kunne prioritere kurs hvis dere har trekning? Skal dere ha ventelister? Hvilken informasjon trenger dere om eleven og om foresatte? Trenger dere samtykker (foto, transport osv.) og hvordan ivaretas personvern?

Det kan være smart å holde av plasser som har ekstra behov for å delta på sommerskole for eksempel av økonomiske eller sosiale grunner. Lillestrøm kommune sørger for å ha kontakt med andre instanser i kommunen som f.eks. NAV, PPT, barnevern, flyktningkontakt og selvfølgelig skolene.

Forberedelser for de som skal jobbe på sommerskolen

 • Ha en samkjørt ansattgruppe. Det er viktig at det ansatte på sommerskolen trives. Dette smitter over på elevene og skaper samhold.
 • Sette av to planleggingsdager der ansatte blir kjent, får prøve opplegget og fordele oppgaver.
 • Gjennomfør førstehjelpskurs for alle. Ansatte som har kurs nær vann får livredderkurs. Kursene kjøper de inn av lokale sertifiserte aktører.
 • Lage en utstyrsliste. Husk å kjøp inn nok fargeblyanter, ark, sakser og annet som alle kurs kan benytte seg av til diverse aktiviteter. Ha nok baller, hoppetau, kritt og andre ting elevene kan leke seg med i pauser. Førstehjelpsutstyr må også være på plass. Spesielt sårrens og plaster går det mye av når elevene leker ute.
 • Sommerskolen må rengjøres hver dag. Sørg for å ha en avtale på plass med renhold. Lag en oversikt over rom som blir brukt inkludert toaletter. Det er lurt å ha en rengjøringstralle tilgjengelig gjennom dagen hvis dere skulle trenge å vaske litt utenom.

Gjennomføring

Lillestrøm kommune sitt kurs har plass til omtrent 20 elever og har minst to ansatte på hvert kurs. Elevene kan komme til sommerskolen kl. 8.30, og kursene er fra kl. 9-15.

Elevene får navneskilt som henger i nøkkelbånd rundt halsen. Båndene blir utlevert ved ankomst hver morgen og samlet inn hver dag når elevene går hjem. På denne måten har de kontroll på hvem som hører til sommerskolen og hvem som ev. mangler. Alle voksne får t-skjorte med sommerskolelogo slik at alle elever vet hvem de kan forholde seg til.

Noen praktiske ting å tenke på i løpet av dagene:

 • Gi beskjed om at elevene må ha med seg ekstra stor matpakke, vannflaske og klær etter vær hver dag.
 • Husk å ta nok pauser i løpet av dagen. Det er også lurt å ha alternative opplegg på lur. Du vet aldri hvordan elevgruppen fungerer sammen eller hvilket nivå de er på, og det kan derfor kreve at du raskt gjør tilpasninger i kurset underveis.
 • De har også lagt inn en times fysisk aktivitet på kursene. For noen kurs er dette svømmeopplæring i samarbeid med lokale svømmeklubber og for andre kurs kan dette være tur i nærområdet, stikkballturnering eller natursti.
 • Hver morgen har leder for sommerskolen et kort møte med de ansatte for å gi beskjeder, høre på tilbakemeldinger og sette i gang dagen. Det har blitt godt mottatt fra kurslederne, siden det styrker samholdet.
 • Det er viktig å ha oppmøtelister for hvert kurs. Her bør også telefonnummer til foresatte stå slik at du lett kan komme i kontakt med dem hvis det skulle være noe.
 • Dere kan dele opp aktivitetene til elevene ut fra alder eller trinn, men det bør vurderes ut fra lokale behov og vurderinger. 

For å gjennomføre sommerskole kan det være aktuelt å rekruttere ansatte. De som blir ansatt vil ha ulike arbeidsoppgaver og ansvar. Det må også beregnes tid til forberedelser, møter og opplæring utover gjennomføringsukene. 

Utlysning og intervju

For noen kommuner kan det være behov for å utlyse flere stillinger i ulike stillingskoder, for eksempel assistenter, lærere og ledere. En utlysning bør inneholde følgende momenter: 

 • Arbeidsoppgaver
 • Kvalifikasjoner
 • Personlige egenskaper
 • Hva kommunen tilbyr, for eksempel lønn og arbeidsmiljø

Du kan lese eksempel på utlysning som Oslo kommune har utarbeidet til sommerskolen 2020.

Intervju av aktuelle søkere

Når dere skal intervjue søkere står dere selvsagt fritt til å gjennomføre intervjuet slik dere mener er best. Hvis dere skal ansette mange til sommerskolen, har for eksempel Oslo kommune gjennomført digitale gruppeintervju for å ha en effektiv ansettelsesprosess. I forbindelse med koronapandemien anbefaler vi å gjennomføre indviduelle- og gruppeintervju digitalt. 

Hva skal arbeidskontrakten inneholde?

Alle som blir ansatt i regi av sommertilbudet skal ha arbeidskontrakt. Arbeidskontrakten skal følge de lokale bestemmelsene for ansettelse/ midlertidig ansettelse: 

 • stillingskode og lønn
 • tiltredelse og ansettelsesforhold
 • ansettelsesvilkår  
 • politiattest 
 • taushetserklæring
 • etiske regler for ansatte

Stillingsinstruks – hva må du huske på?

Ved ansettelser til sommerskolene kan det være behov for at dere lager en stillingsinstruks. Vi har laget noen tips og råd på hva som bør være med: 

Arbeids- og ansvarsoppgaver 

Det skal komme tydelig frem hvilke arbeidsoppgaver ansatte skal ha. Det kan være fra assistener, lærere og ledere. Nedenfor er hovedpunkter på stillingsintruks for lærer.

Eksempel for lærer

 • Planlegge, forberede og gjennomføre undervisning i kurset du skal jobbe på.
 • Bidra i praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset på kursstedet.
 • Samarbeide og koordinere undervisning og aktiviteter sammen med andre lærere og støtteassistenter.
 • Ivareta elevenes sikkerhet og skape et godt miljø for læring og trivsel.
 • Tilrettelegge faglig og sosialt for elever med særskilte behov i gruppa.
 • Samarbeide med foresatte.

Lønn 

Alle som er ansatt, enten som assistent, lærer, leder eller andre funksjoner skal motta lønn. I en stillingsinstruks er det naturlig å informere om lønnstrinn, kveldstillegg og helgetillegg. Vi tar forbehold om at det er lokale ulikheter.

Eksempel: 

 • Assistenter/lærere/leder lønnes på kommunale vilkår i lønnstrinn xx, som tilsvarer xxx kr per time.
 • Det utbetales kveldstillegg på xx kr per time for møter og opplæring etter kl. 17.00.
 • Det utbetales helgetillegg på xx kr per time for møter og opplæring i helgene. 

Arbeidstid 

Arbeidstiden skal, så langt det er mulig, være forutsigbare for de ansatte. Vi anbefaler dere å beregene hvor mange arbeidstimer det er per uke. Det vil variere ut ifra hvilken rolle som det skal planleges for. Planlegging av kursopplegg inngår også som en del av arbeidstiden. 

For en lærer kan arbeidstiden se slik ut: 

 • Du har 4 timer til egne forberedelser. Tiden skal blant annet brukes til sette deg inn i kursopplegget og forberede undervisningen. Timene kan du bruke både før kurset starter og i løpet av kursuken.
 • Arbeidstiden per kursuke er 43 timer. Det inkluderer oppfølging av elevgruppa gjennom dagen og tid til møter, samarbeid og forberedelser i løpet av uka. Disse 43 timene inkluderer 1 time og 45 minutter til annet arbeid i løpet av kursuka. 
 • Du får betalt for totalt 47 timer pr. kurs.

I tabellene under så kan du se to eksempler på hvordan timene i løpet av en arbeidsuke kan fordele seg

Arbeidstid per uke for lærer
DagArbeid før kursukenMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagArbeidstid under kursukenTotalt timer
Timer 4 timer 9 timer 7.75 timer 7.75 timer 7.75 timer 9 timer 1.75 timer 47 timer
Tidspunkt Bestemmer selv 07.45 - 16.45 08.20 - 16.05 08.20 - 16.05 08.20 - 16.05 08.15 - 17.15 Bestemmer selv
Arbeidstid per uke for assistent
DagArbeid før kursukenMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagArbeidstid under kursukenTotalt timer
Timer 1 time 9 timer 7.75 timer 7.75 timer 7.75 timer 9 timer 1.75 timer 44 timer
Tidspunkt Bestemmer selv 07.45 - 16.45 08.20 - 16.05 08.20 - 16.05 08.20 - 16.05 08.15 - 17.15 Bestemmer selv

Dere kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger, leirskoler og andre tilpasset sine lokale forhold. Råd og veiledning for samarbeid mellom kommuner og frivillige.

Det er også mulig med interkommunale samarbeid om sommerskoletilbud.

Tilskuddet kan også benyttes til sommerskoletilbud som kommunene tilbyr i samarbeid med eller kjøper av eksterne aktører.

Flere kommuner har erfaring med å arrangere sommerskole. Vi har samlet informasjon fra flere som har eller skal gjennomføre sommerskole.

Kommuner

Drammen kommune (3. – 9. trinn)

Kristiansand kommune (5. – 7. trinn)

Lillestrøm kommune (5. – 10. trinn)

Oslo kommune (1. – 10. trinn)

Smittevern

Sommerskolene følger kommunale og nasjonale råd. Oppdatert smittevernveileder for skoler.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe om sommerskoletilbudet kan du ta kontakt med oss på e-post: laremiddel@udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!