Elementer som bør inngå i planen

I denne delen går vi gjennom hvilke elementer som bør inngå i planen. Hvert element inneholder en kort beskrivelse, en sjekkliste og eksempler på formålsbeskrivelser.

1. Innhold i og prosess for utarbeidelse av planen

I en kommunal plan for kvalitetsutvikling i SFO, bør følgende elementer omtales:

 • Formålet med planen
 • Overordnede mål og verdigrunnlag
 • Strukturelle forhold
 • Samarbeid og samhandling mellom skole og SFO
 • Samarbeid mellom SFO og hjem
 • Innhold i SFO
 • Vurdering av måloppnåelse

I tillegg til de politiske prosessene som gjennomføres i planarbeidet, kan det være hensiktsmessig å involvere ledere og ansatte i SFO og foreldre i arbeidet med planen for å sikre eierskap og god forankring av arbeidet.

1.1 Sjekkliste:

 • Hvem er det viktig å involvere i arbeidet med utarbeiding av planen?
 • Hvordan skal prosessen med utarbeiding av planen legges opp?

1.2 Kvalitetsfaktorer og eksempler

Vi har samlet flere case som gir eksempler på hvordan kommunen kan bidra til kvalitetsutvikling i SFO gjennom sine kvalitetsutviklingsplaner. Casesamlingen er ment som inspirasjon og kan stimulere kommuner som ønsker å komme i gang med eller arbeide videre med kvalitetsutvikling i SFO.

Her finner du casesamlingen.

2. Formålet med planen

I innledningen bør dere tydeliggjøre formålet med planen. Noen kommuner legger til grunn at planen skal være styrende for skolefritidsordningenes virksomhet, mens andre legger til grunn at den skal gi retning for kvalitetsutviklingsarbeidet.

2.1 Sjekkliste:

 • Skal planen ta utgangspunkt i andre eksisterende planer i kommunen?
 • Skal planen være styrende for alle skolefritidsordningene i kommunen?
 • Skal noe være likt i alle skolefritidsordningene i kommunen?
 • Skal det utarbeides lokale planer med utgangspunkt i planen?
 • Skal SFOs planer ses i sammenheng med skolens planer?
 • Skal planen utformes som en kvalitetserklæring?
 • Skal planen utformes som en forventningserklæring? (tydeliggjøre forventningene til de ansatte, foresatte og barna)

2.2 Eksempler på formålsbeskrivelser

Rammeplan Aktivitetsskolen Oslo kommune

"Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen."

Kvalitet i SFO Frogn kommune

"Planens hensikt:

 • Et styringsredskap for skoleeier, rektorer, SFO-ledere og ansatte
 • Et grunnlag for kompetanseutvikling i SFO"

Plan for utvikling av kvalitet i Arendal SFO

"Dette er en lokal plan for hvordan kvaliteten i skolefritidsordningene i Arendal kommune skal heves ytterligere. Målet med planen er primært å gi ledere og øvrige ansatte ved SFO en forpliktende ramme for arbeidet med utvikling av kvaliteten i skolefritidsordningen. At planen er forpliktende, betyr at barn og foreldre har rett til å forvente at alle skolefritidsordninger arbeider i retning av angitte mål og iverksetter fastsatte tiltak."

Her finner du flere eksempler på hvordan kommuner har beskrevet formål med planene sine.

3. Overordnede mål og verdigrunnlag

Planen bør si noe om mål og verdigrunnlag for skolefritidsordningen. Formulering av mål og det verdigrunnlaget som SFO skal bygge på, kan gjøres på ulike måter. Flere har også konkretisert mål gjennom å tydeliggjøre hva SFO i kommunen skal kjennetegnes av.

3.1 Sjekkliste

 • Hvilke mål har kommunen for SFO?
 • Hvilket verdigrunnlag skal SFO baseres på?
 • Hva skal kjennetegne SFO i vår kommune?
 • Skal det utformes kriterier for hva som kjennetegner en god SFO?
 • Skal det sies noe om barnas og foreldrenes medvirkning?

3.2 Eksempler på beskrivelse av mål og verdigrunnlag

Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011-2015 Stavanger kommune

"I fritidstilbudet skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Tilsynet skal være så godt at de foresatte er trygge på at sikkerheten blir ivaretatt.

Skolefritidsordningen, det vil si barnas fritid på skolen, skal så langt som mulig ta utgangspunkt i barnas egne ønsker og behov og tilrettelegges i samsvar med dette.

Gjennom lek, kultur, idrett og friluftsliv, samt omsorg og tilsyn skal skolefritidsordningen være en arena for opplevelse, allmenndanning og læring.

Skolefritidsordningen i Stavanger skal ha ansatte som er tydelige voksne, setter grenser, er konsekvente og tilrettelegger for allsidig aktivitet ut fra planens fokusområder."

3.3 Kommunedelplan Skolefritidsordningen 2012-2014 med handlingsplandel 2012-2015, Sarpsborg kommune

"Kriterier for en god SFO:

 • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse
 • Å være en arena for lek, læring, utforskning og medvirkning
 • Å gi et helhetlig tilbud til barna i samarbeid med skolen
 • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er forutsigbart og strukturert
 • å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med barnas faglige, sosiale og personlige utvikling
 • Å gi omsorg gjennom å skape trygghet, toleranse, trivsel og tilhørighet for alle barn som går på SFO
 • Å være opptatt av identitet og tilhørighet
 • Å ha personale med kompetanse til å løse dagens oppgaver og fremtidens utfordringer
 • At alle jobber mot et felles mål"

Her finner du flere eksempler på hvordan kommuner har beskrevet overordnede mål og verdigrunnlaget for SFO.

4. Strukturelle forhold

I opplæringsloven § 13-7 er det nedfelt at arealene til skolefritidsordningen, både ute og inne, skal være «eigna for formålet». Dette er ikke konkretisert ytterligere. Samarbeid mellom skolen og SFO om bruk av skolens lokaler kan bidra til å sikre et godt og variert aktivitetstilbud. Selv om det er få føringer på innsatsfaktorene i skolefritidsordningene, har noen kommuner nedfelt krav til bemanning og kompetanse.

4.1 Sjekkliste

 • Skal det fastsettes bemanningsnorm?
 • Skal det stilles kompetansekrav til leder av SFO?
 • Skal det settes mål eller krav til kompetanse ved rekruttering til SFO?
 • Skal det igangsettes tiltak for å øke stillingsbrøker for SFO-ansatte?
 • Skal det igangsettes kompetanseutviklingstiltak?
 • Skal SFO-ansatte inngå i kommunens eventuelle kompetansestrategi?

4.2 Eksempel på utforming av kompetansekrav

Rammeplan for Skolefritidsordningen i Lørenskog kommune

"SFO-leder skal ha pedagogisk utdannelse og være en del av skolens ledelse. Ved hver base med minimum 40 barn, skal det ansettes en baseleder som får ansvar for det daglige ansvaret i samarbeid med SFO-leder.

Bemanningen skal være tilpasset lokale forhold, og ha variert relevant yrkesbakgrunn og erfaring med barn. Det er et mål at 2/3 av personalet i SFO har fagbrev i barne– og ungdomsarbeiderfaget. Det bør legges til rette for å ansette en del av personalet i kombinasjonsstillinger som skole- og SFO-assistenter."

Her finner du flere eksempler på hvordan kommuner har beskrevet kompetansekrav.

5. Samarbeid mellom SFO og hjem

I nasjonale styringsdokumenter vektlegges det at innholdet i SFO skal utformes i nært samarbeid med foreldrene. Mange kommuner som arbeider med kvalitetsutvikling i SFO, understreker viktigheten av forventningsavklaring og dialog med foreldre som et ledd i kvalitetsutviklingsarbeidet. Hvorvidt foreldrene opplever at SFO-tilbudet er av god kvalitet, henger sammen med hva slags informasjon de får og hvilke forventninger de har til tilbudet. I planen bør det derfor sies noe om samarbeidet mellom SFO og foreldre. Det finnes ulike måter å beskrive samarbeidet på. Dersom kommunen gjennomfører brukerundersøkelser kan det være hensiktsmessig å si noe om at brukertilfredshet ved SFO vil følges opp i disse.

5.1 Sjekkliste

 • Hvordan skal samarbeidet med foreldrene skje?
 • Hvilke prinsipper skal gjelde for informasjonsflyt og dialog mellom SFO og hjem?
 • Hvilken informasjon skal gis til hjemmet og hvordan skal den gis?
 • Hvor skal foreldre finne informasjon om SFO?
 • Hvordan skal det sikres at alle foreldre får den nødvendige informasjon uavhengig av eventuelle språkutfordringer?
 • Skal det gjennomføres foreldremøter på skolefritidsordningen?
 • Skal det tydeliggjøres hva foreldre kan forvente av SFO og hva SFO forventer av foreldre?

5.2 Eksempel på føringer for samarbeid SFO og hjem

Prinsipper og retningslinjer for skolefritidsordningen i Gjøvik kommune

"Kvalitet for foresatte:

 • Foresatte får informasjon om hverdagen på den enkelte SFO.
 • Foresatte finner informasjon om kommunens SFOer på kommunens nettsider og omtale av den enkelte SFO på skolens hjemmeside.
 • Ledere på SFO har ansvar for jevnlig informasjon om hverdagen i den enkelte SFO, og for at generell informasjon om den enkelte SFO på skolens nettsider er oppdatert og tilgjengelig.
 • Foresatte er sikret kvalitet gjennom engasjerte voksne, som har oversikt og viser omsorg for det enkelte barn.
 • Foresatte med barn i SFO har mulighet for medvirkning i daglig kontakt, i foreldresamtaler og i foreldremøter, samt i brukerundersøkelse.
 • De voksne møter de foresatte med høflighet, respekt og lydhørhet.

Forventninger til foresatte:

For å kunne gi et tilbud med god kvalitet for barn og foresatte har vi følgende forventninger:

 • At foresatte bidrar til et positivt miljø ved å være bevisst hvordan man omtaler SFO
 • At foresatte gir SFO beskjed om forhold som vil ha betydning for barnets trivsel. Da vil personalet bedre kunne følge opp barnet og gi ekstra omsorg om nødvendig
 • At foresatte respekterer åpningstidene og møter opp personlig i SFO-lokalene når barna hentes.
 • At foresatte følger med på informasjon fra SFO i sekkene og på skolens hjemmeside og gir svar innen fristene som er satt.
 • At foresatte gir beskjed innen oppsatte frister før skolens ferie/fridager hvilket behov man har disse dagene (se pkt 4.6.). Slik kan SFO-leder planlegge god bruk av personalet. Det er ofte færre barn som har behov på slike dager og da kan personalet ta ut ferie og avspasering mens det er få barn til stede. Dette vil komme alle barn til gode ved at bemanningen kan styrkes når det er mange barn til stede."

Her finner dere flere eksempler på føringer for samarbeid mellom SFO og hjemmet.

6. Vurdering av måloppnåelse

Flere kommuner jobber systematisk med evaluering av kvalitet i SFO. Noen kommuner etterspør egenevalueringer av SFO-tilbud. En rekke kommuner gjennomfører også brukerunderundersøkelser for å få tilbakemeldinger på måloppnåelse og foreldretilfredshet. Noen kommuner utarbeider egne undersøkelser for å måle tilfredshet, andre nytter standardundersøkelsen som Kommunenes sentralforbund har utviklet. Disse ligger på www.bedrekommune.no.

6.1 Sjekkliste

 • Hvordan skal måloppnåelse følges opp?
 • Skal det rapporteres på måloppnåelse for SFO?
 • Skal det utarbeides kvalitetsindikatorer for SFO?
 • Skal planen følges opp av brukerundersøkelser?

6.2 Eksempel på vurdering av måloppnåelse

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011-2015 Stavanger kommune:

"Det avholdes årlig foreldreundersøkelse for foresatte med barn i SFO. Her kartlegges foresattes grad av tilfredshet med det tilbudet den enkelte SFO gir. Det forventes at hver enkelt SFO bruker resultater fra kartleggingen når de utvikler/utarbeider nye tiltak for tilbudet. I tillegg gjennomfører skolene ett til to foreldremøter for SFO per skoleår, hvorav det ene kan være felles for hele skolen.

Resultatmålinger

Hensikten med en plan for kvalitet er at skolefritidstilbudene ved grunnskolene i Stavanger over tid skal videreutvikle sin kompetanse og bedre sine resultater innenfor hvert av de valgte fokusområdene. Nedenfor presenteres de ulike indikatorene som samlet sett tar sikte på å gi informasjon om grad av resultatoppnåelse innenfor hvert enkelt fokusområde.

I fremstillingen presenteres resultatmålsettinger for planperioden. Alle data hentes fra foreldre-undersøkelsen – SFO, som gjennomføres årlig.

Med utgangspunkt i kommunale resultatmålsettinger oppfordrer rådmannen den enkelte skole til å sette egne målsettinger/ambisjonsnivå innenfor hvert fokusområde i forbindelse med utarbeidelse av lokale kvalitetsplaner.

I tillegg til bruk av kvantitative data blir skolene årlig bedt om å gjennomføre en egenvurdering i forhold til grad av resultatoppnåelse for hvert av fokusområdene. Til sammen gir dette er godt grunnlag for drøfting om videre satsing både på kommunenivå og ved den enkelte skole. Målsettingene for hvert av fokusområdene er blant annet fastsatt på bakgrunn av tidligere års resultater og sammenligninger med enkelte andre storbyers resultater.

Samtidig som resultatmålsettingene skal være ambisiøse, er det også lagt vekt på at målsettingene skal være realistiske og gjennomførbare. Tabellen under viser derfor både resultatmålsettinger for planperioden 2011–2015 og gjennomsnittlige resultater for Stavanger samlet i 2010.

Vis hele tabellen
OmrådeKildeIndikatorMålsettingerResultat 2010
Sosialkompetanse gjennom lek Foreldreundersøkelse SFO Barnets trivsel 75 poeng 79 poeng
Kultur, idrett og friluftsliv Aktivitetstilbudet

74 poeng

Omsorg og trygghet Relasjon barn-voksen 75 poeng
Samarbeid hjem-skole 73 poeng

Foreldreundersøkelsen benytter skala fra 1–100, hvor 100 er høyest mulige skåre.

Les mer om gjennomføring av foreldreundersøkelser i SFO på www.bedrekommune.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!