Samhandling og samarbeid mellom SFO og skole

Et helhetlig perspektiv på barns oppvekst og utvikling

Samhandling og samarbeid mellom skole og SFO er en viktig faktor for kvalitet i SFO som bidrar til et helhetlig perspektiv på barnas oppvekst og utvikling. Mens skolen er en undervisningsarena, er SFO en fritidsarena for barna. Skole- og SFO-dagen bør ses i sammenheng når det gjelder for eksempel organisering og ledelse, mål og planer, normer og regler, aktiviteter og informasjon, slik at barn og foreldre kan få en opplevelse av helhet og sammenheng i barnas hverdag.

Felles mål og planer

Skole og SFO bør tilstrebe å samkjøre mål og planer i den grad det er hensiktsmessig, og arbeide med å forankre disse både hos lærere og SFO-ansatte. Sammenheng i mål og planer kan gi personalet en felles plattform for samarbeid og oppfølging av barna. Involvering av både SFO-ansatte og lærere i å utforme planene i fellesskap, kan bidra til å lykkes med gjennomføringen. Gjennom dette får de ansatte eierskap til planene, og innholdsmessig kan planene oppleves som mer konkrete og relevante.

Samarbeidstid

Det bør innføres felles planleggings- og samarbeidstid for ledelsen og de ansatte ved begge virksomheter i form av fastlagte og forpliktende samarbeidsmøter med fastlagt dagsorden.

Skolen kan vurdere å involvere de SFO-ansatte i kompetansehevingstiltak sammen med skolens ansatte. Felles kompetansehevingstiltak kan gi et felles utgangspunkt for dialog og bidra til å bryte ned barrierer mellom yrkesgruppene. Et eksempel er at skolens og SFOs ansatte kan delta sammen på kompetanseutvikling i klasseledelse, slik at de får et felles grunnlag for utvikling og etterfølgelse av samme standard for et godt miljø for barn og voksne.

Informasjon og dialog

God informasjonsflyt og dialog mellom skole og SFO er en forutsetning for godt samarbeid og kan bidra til økt kvalitet på SFO-tilbudet.

Det bør legges til rette for gode overganger mellom skole- og SFO-tid, slik at barna får en opplevelse av sammenheng i skole- og SFO-hverdagen.

Skole og SFO bør samarbeide om kontakten med og informasjonen til foreldrene.

SFO kan være tema på møtene til skolens samarbeidsutvalg (SU), skolemiljøutvalg (SMU) og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!