Samarbeid mellom SFO og hjem

Foreldre som ressurs i kvalitetsutviklingsarbeidet

Innholdet i SFO bør utformes i samarbeid med foreldrene. Foreldre som følger opp og stiller krav til SFO er en viktig ressurs i kvalitetsutviklingsarbeidet ved den enkelte SFO. Det bør legges til rette for medvirkning og tilbakemeldinger, for eksempel gjennom daglig kontakt, på ulike møtearenaer og gjennom brukerundersøkelser.

Forventningsavklaring og dialog

Forventningsavklaring med foreldre er et viktig ledd i kvalitetsutviklingsarbeidet. Forventningsavklaring skjer gjennom god informasjon om hva ordningen kan tilby og hva som kreves av foreldrene, samt gjensidig dialog om utformingen av tilbudet. Skolefritidsordningen bør tydeliggjøre hva foreldre kan forvente av SFO og hva SFO forventer av foreldrene.

Foreldremøter er et nyttig virkemiddel for å avstemme forventninger, gi informasjon og gi foreldrene en mulighet til å påvirke innholdet i SFO. Det bør gjennomføres et foreldremøte på SFO i løpet av skoleåret, eventuelt i tilknytning til skolens foreldremøter.

Informasjon til hjemmet

Det bør utarbeides prinsipper for informasjonsflyt og dialog mellom SFO og hjemmet. SFO bør gi god og jevnlig informasjon om aktivitetstilbudet og aktivitetsplanen. Foreldre bør også få tilgang til overordnede målsettinger, strategier og planer for ordningen. SFO bør ha rutiner for informasjonsflyt mellom ansatte og oversikt i forhold til det enkelte barn, slik at foreldre kan få informasjon av betydning om deres barn.

SFO-hjemsamarbeidet bør utformes slik at barrierer knyttet til språk ikke er til hinder for god dialog, og sikre at alle foreldre får den nødvendige informasjon uavhengig av eventuelle språkutfordringer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!