Overordnede mål og verdigrunnlag

Overordnede mål

SFO skal gi omsorg og tilsyn og legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna (jf. opplæringsloven § 13 – 7). Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.

SFO bør styrke barnas sosiale utvikling og uformelle læring, og bidra til fysisk utfoldelse og gode matvaner. SFO skal være tilgjengelig for alle barn, fremme deltakelse og medvirkning og oppleves som inkluderende for alle.

Skolefritidsordningen bør sammen med skolen bidra til helhet og sammenheng i barnas oppvekstmiljø. Samarbeid med foreldre og ressurser i nærmiljøet er viktig i dette arbeidet.

Et godt miljø

Skolefritidsordningen skal gi barna et godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (jf. opplæringsloven § 9a-1 og 9a-8). SFO skal bidra til å fremme gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade (jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler).

I SFO skal et godt miljø kjennetegnes av at barna blir sett og anerkjent, mangfoldet blir respektert og det er rom for samarbeid, dialog og meningsbrytning. Miljøet skal bidra til inkludering av barn uavhengig av funksjonsnivå og sosial og kulturell bakgrunn.

Verdigrunnlag og utøvelse av voksenrollen

Skolen og SFO bør tuftes på det samme verdigrunnlaget. Felles normer og regler kan bidra til et bedre og tryggere miljø ved at barna møter forutsigbare voksne på begge arenaer.

Utøvelsen av voksenrollen gjenspeiler seg i hvordan de ansatte ved SFO forholder seg til barna, men også i hvordan de SFO-ansatte forholder seg til hverandre, til foreldrene og til skolepersonalet. SFO bør ha et tydelig verdigrunnlag som medvirker til at voksenrollen utøves på en forsvarlig og forutsigbar måte, slik at de voksne fremstår som tydelige ledere og forbilder for barna. Verdigrunnlaget bør nedfelles skriftlig.

Medvirkning

Aktivitetstilbudet i SFO skal planlegges og organiseres slik at det gis mulighet for barns og foreldres medvirkning. Barn har rett til medvirkning i saker som angår deres skolemiljø (jf. opplæringsloven kapittel 9a). Medvirkning forutsetter god kommunikasjon mellom SFO-personalet, barna og foreldrene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!