Innledning til veilederen

Denne veiledende rammeplanen for kvalitetsutvikling i SFO er statens anbefalinger til kommunene om hvordan de kan benytte det lokale handlingsrommet til å utforme SFO-tilbudet med utgangspunkt i minimumskravene i loven.

Den veiledende rammeplanen kan være et verktøy for kommunene i arbeidet med utvikling av kvalitet i SFO. Planen bygger på et sett med identifiserte faktorer som vurderes å ha betydning for kvalitet i SFO. Kvalitetsfaktorene er basert på føringer fra sentrale styringsdokumenter, evalueringer og rapporter samt kommunenes eget kvalitetsutviklingsarbeid.

Kvalitet i SFO

Følgende faktorer har betydning for økt kvalitet i SFO:

  • Sammenheng og samhandling mellom skole og SFO, herunder samarbeid med hensyn til ledelse, mål og oppfølging, organisering, planlegging og ressursutnyttelse på tvers
  • Ledelse, bemanning og kompetanse hos de SFO-ansatte
  • Forventningsavklaring, informasjon og dialog med hjemmet
  • Innholdet i SFO, herunder omfang, bredde og variasjon i SFO-tilbudet samt verdigrunnlag, miljø og medvirkning

Skolefritidsordningen (SFO) er regulert i opplæringsloven § 13-7. Kommunene er bundet av minimumskravene som fremgår av loven og forskrift til loven som gjelder for SFO. Loven inneholder ingen krav om en rammeplan som gir forpliktende bestemmelser om virksomheten i SFO. Ut over minimumskravene kan kommunen utforme SFO-virksomheten med utgangspunkt i lokale forhold, ønsker og behov.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og skal være noe annet enn skole og barnehage. SFO-tiden er barnas fritid.

Opplæringsloven gir ikke barna rett til plass i SFO. Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!