Innholdet i SFO

Tilrettelagte aktiviteter

Omfanget av, bredden og variasjonen i SFO-tilbudet har betydning for kvaliteten i SFO. SFO-hverdagen skal legge til rette for en rekke aktiviteter, og kan blant annet omfatte lek og sosial læring, fysisk aktivitet og friluftsliv, kulturelle aktiviteter, læringsstøttende aktiviteter og leksehjelp. Innholdet i SFO bør bidra til barnas utvikling og mestring. Det bør utvises varsomhet ved bruk av aktiviteter som kan virke ekskluderende på grunn av ekstrakostnader for foreldrene, krav om personlig utstyr etc.

Aktivitetstilbudet ved SFO skal tilrettelegges ut fra barns alder og funksjonsnivå. SFO bør tilstrebe en balanse mellom organiserte, voksenstyrte aktiviteter og fri lek. Det bør tas hensyn til det enkelte barnets behov for forutsigbarhet og deltakelse. De voksne skal bidra til inkludering og tilrettelegging av aktiviteter for barn som ikke finner seg til rette eller som ikke inviteres inn i barnas frie lek.

Innholdet i SFO skal planlegges og organiseres slik at det gis mulighet for barns medvirkning.

Gjennom å legge til rette for å utnytte lokale kultur- og fritidstiltak i SFO-tilbudet, kan SFO bidra til helhet og sammenheng i barnas oppvekstmiljø. Samarbeidet bør være forpliktende for begge parter. Kommunen kan bidra ved å legge føringer om samarbeid i styringen av underliggende virksomheter.

Lek og sosial læring

Leken er viktig for barns sosiale og emosjonelle utvikling og kompetanse. Leken har en egenverdi og er en grunnleggende livs- og læringsform som har betydning for barnas personlige, sosiale og fysiske utvikling. SFO skal i større grad enn skolen være en arena der barn kan leke uforstyrret - under tilsyn av, men uten unødig innblanding fra voksne. Leken som metode representerer en viktig forutsetning for det arbeidet som gjøres i SFO.

De voksne i SFO må bidra til at elevene kan aktivisere seg selv, godt samspill og å sikre at alle blir inkludert i den frie leken.

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Fysiske aktiviteter er positive for barnas fysiske og psykiske helse og kan bidra til økt konsentrasjon.

SFO-tilbudet bør legge til rette for et allsidig spekter av fysiske aktiviteter, fra lek og sport til friluftsliv, snekring og bygging. Fysisk lek bør utgjøre en betydelig del av barnas SFO-tid, og er viktig for barnas utvikling og læring.

Kommunen bør tilstrebe et samarbeid om fysiske aktiviteter i SFO med lokale aktører som eksempelvis idrettslag og idrettslinjen på videregående skole der det er aktuelt.

Kulturelle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter er positive for utvikling av barns sosiale og kreative ferdigheter. SFO bør legge til rette for et bredt spekter av kulturelle aktiviteter som for eksempel sang og musikk, tegning, maling og kunsthåndverk, dans og teater.

Kommunen bør tilstrebe et samarbeid om kulturelle aktiviteter med lokale aktører som Kulturskolen og musikklinjen på videregående skole der det er aktuelt.

Læringsstøttende aktiviteter

SFO kan tilby aktiviteter som kan støtte opp under læringsprosessene i skolen. Leken er et viktig virkemiddel i slike læringsstøttende aktiviteter.

Leksehjelp

Kommunen kan organisere leksehjelpen som et tilbud i SFO-tiden. Dersom leksehjelpen er en del av SFO, må foreldrebetalingen reduseres for å tilfredsstille kravet til at tilbudet om leksehjelp skal være gratis. Kommunen kan i regi av SFO tilby flere timer med leksehjelp enn det som følger av opplæringsloven. Dersom foreldrene aksepterer et utvidet tilbud, kan kommunen ta betalt for disse timene av foreldrene som en del av foreldrebetalingen.

Måltider

Måltider i SFO kan være et bidrag til utvikling av et sunt kosthold og en god helse. SFO bør tilby sunn mat og redusere tilgang til usunn mat i SFO-tiden. Måltidet i SFO-tiden bør legges opp slik at det kan brukes som en arena for etablering av gode sosiale samspill og læring om helse og kosthold.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!