Nasjonal rammeplan for SFO

Vi utvikler en ny nasjonal rammeplan for SFO, som skal bidra til et mer likeverdig tilbud i skolefritidsordningen. Utkastet vil komme på høring i desember. Skolefritidsordningene skal ta i bruk rammeplanen fra høsten 2021.  

Hvorfor lager vi en nasjonal rammeplan for SFO?

Målet med å utarbeide en nasjonal rammeplan er å få en mer likeverdig skolefritidsordning i hele landet. Samtidig sørger vi for at det lokale handlingsrommet, egenarten og tradisjonene også er ivaretatt. Rammeplanen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, i tillegg til å gi barna omsorg og tilsyn. Barn med nedsatt funksjonsevne skal få gode utviklingsvilkår.

Vi vet at det er for store kvalitetsforskjeller og variasjoner i SFO-tilbudet mellom kommunene, og mellom skolefritidsordningene i samme kommune. Mens en del skolefritidsordninger har klare pedagogiske planer og fyller ordningen med godt innhold for barna, har andre satset mindre på innholdet. Mange skolefritidsordninger har også et for dårlig tilpasset tilbud for barn med behov for særskilt tilrettelegging. Dette kommer frem i en nasjonal evaluering av skolefritidsordningene.

«Hver dag går over 150 000 barn i Norge på skolefritidsordningen (SFO). […] Sammen med skolen og deltakelse i frivillige organisasjoner, er SFO den viktigste arenaen for barn i småskolealder for å knytte vennskap og oppleve fellesskap."

(Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO).

Hvordan jobber vi med rammeplanen?

Utdanningsdirektoratet har etablert en gruppe som skal skrive utkast til rammeplanen. Denne gruppen består av medlemmer fra SFO, kommune og universitet og høgskole. Vi vil involvere SFO-ansatte, skoler, kommuner og andre interesserte underveis i arbeidet. Fra 16. juni til 7. august 2020 hadde vi en åpen innspillsrunde på det første utkastet til rammeplanen. Vi fikk inn 209 innspill som rammeplangruppa jobber videre med.

Vi legger ut utkastet til rammeplan for SFO på offisiell høring i desember 2020.

Opplæringsloven sier at alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.–4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.–7. trinn.

Skolefritidsordningen skal legge til for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal også gi barna omsorg og tilsyn, og funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.

Opplæringsloven kapittel 9 A regulerer elevenes rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. Reglene om elevenes skolemiljø gjelder også for skolefritidsordninger.

Arbeidet med ny nasjonal rammeplan for SFO bygger på stortingsmelding nr. 6: Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!