Utkast til nasjonal rammeplan for SFO

Her kan du lese utkastet til nasjonal rammeplan for SFO. Fristen for å svare på høringen var 16. mars 2021. Vi fikk 591 innspill.

Nå jobber vi med å vurdere innspillene og gjøre endringer i utkastet, før vi sender rammeplanen til Kunnskapsdepartementet, som skal fastsette den.

Rammeplanen blir fastsatt og publisert på udir.no før sommerferien. Den vil gjelde fra skolestart i august.

Rammeplanutkastet som var på høring

Vi jobber med å utvikle støtte- og veiledningsmateriell. Noe av materiellet vil være klart samtidig med at rammeplanen blir fastsatt. 

Støtte til å ta i bruk rammeplanen for SFO

Arbeid med ny rammeplan – forventninger og ansvar

Innspillene fra høringen – kort oppsummert

De aller fleste er helt eller delvis enig i at rammeplanen vil bidra til et godt og likeverdig tilbud til barna, at rammeplanen ivaretar formålet til SFO og at verdiene i rammeplanen passer for SFO.

Et viktig mål med rammeplanen er at den skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet. Den skal likevel gi rom for lokale variasjoner, og det er de aller fleste helt eller delvis enig i at den gjør. Noen mener at handlingsrommet er for stort, mens andre mener at handlingsrommet ikke kommer godt nok fram i planen.

Rammeplanen skal stille realistiske krav til innholdet i SFO. Tilbakemeldingene spriker noe på om utkastet får til dette. Selv om det er mange som er helt enig i at rammeplanen stiller realistiske krav, er det enda flere som er delvis enig. Flere trekker fram utfordringer som bemanning, kompetanse og lokaler. 

Mange er helt eller delvis enig i at det samiske innholdet er godt beskrevet i rammeplanutkastet, men det er også en god del som har svart «hverken eller» på dette spørsmålet.

Det er generelt mange ulike synspunkter og konkrete endringsforslag i høringen, som vi nå skal se nærmere på.

Alle høringssvar ligger åpent på udir.no.

Slik har vi jobbet med rammeplanen

Utkastet til rammeplan er utarbeidet av en rammeplangruppe med fagpersoner fra SFO, kommuner og universitet og høgskole, i samarbeid med oss i Utdanningsdirektoratet. Underveis i arbeidet har vi hatt en åpen innspillsrunde, høring og dialog med representanter fra sektor og fagmiljøer. Vi har også hatt en referansegruppe med sentrale organisasjoner og Sametinget.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!