Regelverk for SFO

Opplæringsloven § 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. Det er fastsatt få føringer for innholdet i SFO utover at det skal gi barna omsorg og tilsyn og legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Videre må arealene inne og ute være tilpasset den aktiviteten som drives. Det er også stilt krav om at skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal som et minimum inneholde bestemmelser om eierforhold, opptaksmyndighet, opptaksriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider samt bemanning og ledelse.

Opplæringsloven kapittel 9a, «Elevane sitt skolemiljø», omhandler både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet til elevene. Kravene til skolemiljøet gjelder også for skolefritidsordningen. I §9a - 1 heter det: «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.» Videre spesifiserer opplæringsloven krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, systematisk arbeid for å fremme helsen, miljøet og sikkerheten til elevene (internkontroll), elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet samt informasjonsplikt og uttalerett i saker som har vesentlig betydning for skolemiljøet.

I tillegg til opplæringsloven, gjelder også forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for skolefritidsordningen.

«Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal være eigna for formålet. Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om a) eigarforhold, b) kven som er opptaks-myndigheit, c) opptakskriterium, d) opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen, e) foreldrebetaling, f) leike- og oppholds-areal, g) dagleg opphaldstid og årleg opningstid og h) bemanning og leiing.


Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere administrativ og fagleg leiar. Departementet gjer unntak frå kravet. Tilbodet skal finansierast gjennom statleg og kommunalt tilskott og eigenbetaling frå foreldra. Regelen i §10-9 første og tredje ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga. Kommunen godkjenner og fører tilsyn med private skolefritidsordningar som får statstilskott. Departementet gir nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.»


Opplæringsloven § 13-7


Les mer om lovverket her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!