Identifiserte kvalitetsfaktorer

Kvalitetsbegrepet

Kvalitet er ikke noe entydig begrep. I barnehage- og skolesammenheng beskrives ofte kvalitet med utgangspunkt i tre områder; strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. De samme begrepene kan anvendes til å belyse bredden i kvalitetsarbeidet i skolefritidsordningen. Strukturkvaliteten beskriver virksomhetens ytre forutsetninger, og omfatter blant annet de fysiske forhold som bygninger og ressurser, personalets kompetanse, bemanning og antall barn. Prosesskvaliteten er knyttet til innholdet i tilbudet og vil blant annet omfatte sammenheng og samhandling mellom skole og SFO, aktivitetstilbudet som gis, læringsmiljøet, relasjoner samt forventningsavklaring og dialog med hjemmet. Resultatkvaliteten er det en ønsker å oppnå med tilbudet. Det kan for eksempel bety at barna opplever trygghet og omsorg i oppholdstiden og kan utvikle sin sosial kompetanse, læring og utvikling gjennom lek.

Faktorer som kan bidra til å øke kvaliteten på SFO

På bakgrunn av at hva som utgjør kvalitet i SFO i liten grad er definert, har vi systematisert faktorer som antas å ha betydning for kvalitet i SFO slik det kommer til uttrykk i sentrale styringsdokumenter, evalueringer og rapporter samt kommunenes eget kvalitetsarbeid.

Følgende faktorer kan bidra til å øke kvaliteten på SFO:

 • Sammenheng og samhandling mellom skole og SFO
  - Ledelsesforankring, mål og oppfølging
  - Felles organisering og planlegging
  - Kompetanse for SFO-ansatte og ressursutnyttelse på tvers
 • Forventningsavklaring, informasjon og dialog med hjemmet
 • Innholdet i SFO
  - Omfang, bredde og variasjon i SFO-tilbudet
  - Verdigrunnlag, læringsmiljø og medvirkning

Eksempler

Vi har samlet flere case som gir eksempler på hvordan kommunen kan bidra til kvalitetsutvikling i SFO gjennom sine planer, og hvilke tiltak den enkelte skolefritidsordning/skole kan igangsette for å styrke kvaliteten på sitt tilbud. Casesamlingene er ment som inspirasjon og kan gi nyttige tips til kommuner og skoler/skolefritidsordninger som ønsker å komme i gang med eller arbeide videre med kvalitetsutvikling i SFO. 

Her finner du casene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!