Vurdering av måloppnåelse

Utdrag fra Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011-2015 Stavanger kommune

"Det avholdes årlig foreldreundersøkelse for foresatte med barn i SFO. Her kartlegges foresattes grad av tilfredshet med det tilbudet den enkelte SFO gir. Det forventes at hver enkelt SFO bruker resultater fra kartleggingen når de utvikler/utarbeider nye tiltak for tilbudet. I tillegg gjennomfører skolene ett til to foreldremøter for SFO per skoleår, hvorav det ene kan være felles for hele skolen.

Resultatmålsettinger

Hensikten med en plan for kvalitet er at skolefritidstilbudene ved grunnskolene i Stavanger over tid skal videreutvikle sin kompetanse og bedre sine resultater innenfor hvert av de valgte fokusområdene. Nedenfor presenteres de ulike indikatorene som samlet sett tar sikte på å gi informasjon om grad av resultatoppnåelse innenfor hvert enkelt fokusområde.

I fremstillingen presenteres resultatmålsettinger for planperioden. Alle data hentes fra foreldre-undersøkelsen – SFO, som gjennomføres årlig.

Med utgangspunkt i kommunale resultatmålsettinger oppfordrer rådmannen den enkelte skole til å sette egne målsettinger/ambisjonsnivå innenfor hvert fokusområde i forbindelse med utarbeidelse av lokale kvalitetsplaner. I tillegg til bruk av kvantitative data blir skolene årlig bedt om å gjennomføre en egenvurdering i forhold til grad av resultatoppnåelse for hvert av fokusområdene. Til sammen gir dette er godt grunnlag for drøfting om videre satsing både på kommunenivå og ved den enkelte skole.

Målsettingene for hvert av fokusområdene er blant annet fastsatt på bakgrunn av tidligere års resultater og sammenligninger med enkelte andre storbyers resultater.

Samtidig som resultatmålsettingene skal være ambisiøse, er det også lagt vekt på at målsettingene skal være realistiske og gjennomførbare. Tabellen under viser derfor både resultatmålsettinger for planperioden 2011–2015 og gjennomsnittlige resultater for Stavanger samlet i 2010.

OmrådeKildeIndikatorMålsettingerResultat 2010
Sosialkompetanse gjennom lek Foreldreundersøkelse SFO    Barnets trivsel 75 poeng    79 poeng
Kultur, idrett og friluftsliv Aktivitetstilbudet

74 poeng

Omsorg og trygghet  Relasjon barn-voksen 75 poeng
Samarbeid hjem-skole 73 poeng
Foreldreundersøkelsen benytter skala fra 1–100, hvor 100 er høyest mulige skåre.

Skolenes egenvurdering

Skolene blir årlig bedt om å rapportere grad av måloppnåelse i forhold til vedtatte fokusområder i Kvalitetsplan for SFO. Rapporteringen har først og fremst til hensikt å være utgangspunkt for drøftinger og refleksjoner ved den enkelte skole/SFO. Samtidig gir skolenes samlede tilbakemeldinger rådmannen nyttig informasjon om virksomhetenes arbeid med de ulike fokusområdene."

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!