Verdier og mål i rammeplanene

Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø

Mål

"SFO skal:

 • Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet
 • I samarbeid med hjem og skole gi barna et best mulig grunnlag for trivsel, læring og utvikling.
 • Gi familien trygghet for at barna blir ivaretatt på en god måte."

Utdrag fra Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011-2015 Stavanger kommune

"I fritidstilbudet skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Tilsynet skal være så godt at de foresatte er trygge på at sikkerheten blir ivaretatt.

Skolefritidsordningen, det vil si barnas fritid på skolen, skal så langt som mulig ta utgangspunkt i barnas egne ønsker og behov og tilrettelegges i samsvar med dette.

Gjennom lek, kultur, idrett og friluftsliv, samt omsorg og tilsyn skal skolefritidsordningen være en arena for opplevelse, allmenndanning og læring.

Skolefritidsordningen i Stavanger skal ha ansatte som er tydelige voksne, setter grenser, er konsekvente og tilrettelegger for allsidig aktivitet ut fra planens fokusområder."

Utdrag fra Rammeplan for skolefritidsordningen i Lørenskog kommune

"SFO skal være et omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud, som legger til rette for, og bygger opp under den enkelte elevs utvikling. Dette krever et tydelig, engasjert og ansvarsbevisst personal. De må kunne ha respekt for det enkelte barn som individ, og kunne se deres behov, men samtidig kunne sette klare grenser for atferd og aktiviteter.

Omsorg gis ved at barna blir sett og hørt og tatt med på valg av meningsfylte aktiviteter og utfordringer. Ved å vise barna tillit og tro på at de mestrer oppgaver de blir gitt, styrker vi barnas selvbilde. Behovene for omsorg varierer fra en 1.klassing til en 4.klassing. Det spenner fra å hjelpe til med påkledning og knytting av sko til å gi ansvaret for praktiske oppgaver til barna.

SFO skal preges av tydelige regler og rammer. I samarbeid med foresatte og skole skal det være utarbeidet klare rutiner for henting og bringing. Et godt tilsyn er viktig i forhold til barnas trygghet, slik at foreldre kan føle seg trygge for barna når de er på SFO. God kommunikasjon mellom hjem og SFO er grunnleggende, og informasjon må finnes tilgjengelig, på basene og på skolens hjemmesider.

SFO skal legge til rette for og gi tilbud om både organiserte og uorganiserte fritidstilbud. Den kommunale musikkskolen i Lørenskog gir alle SFO -basene tilbud om kunst og kulturkurs. Det er også åpent for andre organisasjoner/foreninger å komme med tilbud om kurs/aktiviteter mot foreldrebetaling i SFO - tiden. De eksterne tilbydere må følge gjeldene kvalitetskriterier og betalingsbestemmelser. Instruktører skal ha godkjent politiattest jfr. opplæringslovens krav."

Utdrag fra Rammeplan for aktivitetsskolen Oslo kommune

"Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling.

Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte.

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

 • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
 • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
 • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
 • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse
 • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud

Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i den enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel.

Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse og språklige ferdigheter fremmes kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. Daglige aktiviteter og lek gir elevene konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, utvikling av begreper og ferdigheter i å kunne uttrykke følelser og meninger. Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene. Utprøving og utforskning samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd og kunnskap om logiske sammenhenger.

Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elever i ordningen. Elever gis omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre."

Utdrag fra Strategiplan for Skedsmo kommunale skolefritidsordning

"Hva skal SFO være?

1.1 SFO er en del av den enkeltes skole helhetlige læringsmiljø

SFO skal være med på å utvikle et godt læringsmiljø og støtte skolen i arbeidet med å bygge opp under læringsprosessene ved å arbeide systematisk og kunnskapsbasert. Barnas dag skal preges av tydelige grenser og regler som gjennomgående bør være de samme i skole og SFO.

SFO skal være en alternativ læringsarena. SFO skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel og toleranse og tilby et variert utvalg av aktiviteter. Skole/SFO ser ofte barna på forskjellige arenaer og må derfor dele kunnskap om barnet til barnets beste. Det skal legges til rette for et godt samarbeide og god informasjonsflyt i ledelsen ved den enkelte skole så vel som mellom personalet i skole og SFO.

Utdanningspolitiske dokumenter som … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring (Stortingsmelding nr. 16, 2006-2007) og Kvalitet i skolen (Stortingsmelding nr. 31, 2007-2008) peker på viktigheten av tidlig innsats. SFO skal støtte skolen i raskt å ta fatt i problemer uansett når de oppstår. Hvert barn skal hjelpes og stimuleres. Alle barn skal oppleve at de voksne i SFO har tro på dem, og foreldrene må være trygge på at SFO setter alt inn på å se det enkelte barn.

Stortingsmelding nr. 16 (2006/2007) setter fokus på at det skal arbeides for å redusere forskjellene i samfunnet. SFO vil også være en viktig arena for utjevning av sosiale og kulturelle forskjeller.

Læringsplakaten til Kunnskapsløftet omhandler grunnleggende forpliktelser for skolen. Prinsippene bidrar til å tydeliggjøre skoleeiers ansvar for en opplæring som er i tråd med lov og forskrift. Av forpliktelser som også er viktige for SFO kan nevnes:

 • Gi alle barn like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.
 • Stimulere barnas lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet.
 • Stimulere barna i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse.
 • Legge til rette for barns medvirkning og for at barna skal kunne foreta bevisste verdivalg.
 • Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte ansattes kompetanse.
 • Bidra til at personalet fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barna.
 • Sikre at det fysiske- og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring.
 • Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar.
1.2 Grunnleggende ferdigheter

SFO skal være med på å bygge opp under læreprosessene i skolen. De grunnleggende ferdighetene som skal vektlegges i alle fag, må også vektlegges i SFO. Personalet må stimulere elevene til å uttrykke seg muntlig, til å lese, skrive og regne, og det må være muligheter til å bruke digitale verktøy i SFO.

Gjennom lek og andre aktiviteter får barna felles opplevelser og erfaringer som gir grunnlag for kulturforståelse, kommunikasjon og utvikling av begreper og muligheter for å uttrykke følelser og meninger.

1.3 Utvikling av sosial, emosjonell og relasjonell kompetanse

SFO er en viktig sosial arena, og det er viktig at skolens arbeid med sosial kompetanse videreføres også her. For å styrke barn og unges sosiale kompetanse må det settes fokus på målrettet og systematisk arbeid med å lære sosiale ferdigheter.

Skolen/SFO har som oppgave å hjelpe til å utvikle selvstendige, ansvarsfulle individer med sosial tilhørighet og som mestrer ulike roller i samfunnet.

Sosial kompetanse skal være på dagsordenen hver dag som en bevissthet hos hele personalet. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn skal oppleve sosial mestring, og det er en positiv sammenheng mellom sosial kompetanse og skolefaglige prestasjoner.

Skedsmo kommunes plan for sosial, emosjonell og relasjonell kompetanse (SER-planen) er et viktig verktøy i dette arbeidet også i SFO.

Utdrag fra Kvalitetsutviklingsplan for skolefritidsordningen i Kongsberg"

"Hovedmål

SFO i Kongsberg skal inngå som en helhet i skolens virksomhet og tilby et utfordrende leke- og læringsmiljø.

Delmål 1: Sikre likeverdig og høy kvalitet gjennom barns medvirkning.

Delmål 2: Styrke SFO som læringsarena gjennom lek, aktiviteter og sosialt samspill.

Delmål 3: La natur, kultur og teknologi inngå som en del av barnets hverdag."

Utdrag fra Rammeplan for skolefritidsordningen i Vefsn kommune

"1. Mål for skolefritidstilbudet i Vefsn kommune:

a. Hovedmål:

Vefsn kommune skal legge til rette for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn fra 1. – 4.trinn tilbud om skolefritidsordning.

Skolefritidsordningen skal tilrettelegges som et pedagogisk, kulturelt og lekpreget omsorgs- og fritidstilbud.

b. Delmål:

 • Skolefritidstilbudet i Vefsn kommune skal bidra til mer helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø, gjennom et nært samarbeid mellom heim, skole, kultur- og fritidstiltak i lokalmiljøet.
 • Kommunen skal legge til rette for lek og sosialt samspill mellom barn i skolefritidstilbudet, samtidig som at barnas behov for omsorg, trygghet og tilhørighet blir ivaretatt.
 • Skolefritidsordninga skal stimulere til fysisk aktivitet i for av lek, friluftsliv og idrett i uorganiserte og organiserte former og til opplevelser og utforsking i nærmiljø og natur.
 • Kommunen skal legge til rette for et nært samarbeid med kulturskolen, lag og foreninger slik at barn som ønsker å delta i slike tilbud kan gjøre dette i skolefritidsordninga.
 • Kommunens skolefritidstilbud skal tilrettelegges slik at funksjonshemmede barn får gode utviklingsbetingelser og et likeverdig tilbud. Funksjonshemmede barn fra 5.- 7.trinn vil etter individuell vurdering inngå i denne gruppa."

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!