Utforming av krav til bemanning og kompetanse

Utdrag fra Kvalitet i SFO Frogn kommune 2012-2015

"Målsetting

Ansatte i SFO har god formal- og / eller realkompetanse.

Vi satser på kompetanseutvikling for alle ansatte i SFO.

Kompetansekrav

SFO-leder skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning. Avdelingsledere skal ha pedagogisk bakgrunn eller kompetanse tilsvarende barne- og ungdomsarbeider. Det er et mål å ansette flest mulig fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeidere) i assistentstillingene i SFO.

Kompetanseheving

De daglige lederne har et nettverk. Nettverket har regelmessige møter i løpet av skoleåret der aktuelle problemstillinger belyses.

For alle assistenter i skole og SFO

  • Holder PP-tjenesten ½-dagskurs på en av planleggingsdagene før skolestart i august. Eksempel på tema: Assistentens rolle og arbeidsoppgaver. Typiske vansker / diagnoser hos elever som kan ha behov for assistent. Kjennetegn og aktuelle tiltak. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.
  • Arrangeres det i løpet av våren en felles SFO-assistentkveld. Ansvaret for arrangementet går på omgang mellom skolene.
  • I tillegg arrangerer den enkelte to assistentkvelder i året for sine ansatte.

Viktige suksessfaktorer

Det legges vekt på kompetanse ved ansettelser i SFO.

Ledere/avdelingsledere og assistenter får tilbud om og deltar på om nødvendig kompetanseheving, f.eks. fagbrev for dem som har godkjent praksis.

Resultatoppnåelse vurderes gjennom

  • Kurs og samlinger evalueres av deltakerne
  • Kompetanse og opplæringsbehov er en del av medarbeidersamtalen
  • Oppsummering i tilstandsrapporten"

Utdrag fra Strategiplan for Skedsmo kommunale skolefritidsordning (SFO)

"Bemanning

Bemanningen i SFO følger den til enhver tid gjeldende bemanningsnorm, fastsatt gjennom politiske vedtak.

Krav til SFO-leders kompetanse er 3-årig relevant høyskoleutdanning. I de øvrige stillingshjemlene skal det, så langt det er mulig, ansettes fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Ansatte med annen relevant utdanning og/eller realkompetanse vil også være aktuelle. Det vil da legges vekt på å rekruttere ansatte med særlig kompetanse innenfor målområdene i rammeplanen.

Hver SFO har en eller flere baseledere, avhengig av antall barn, lokaler osv. Baseleder har et særlig ansvar for den daglige organiseringen på den enkelte base.

Foruten SFO-leder, er det få hele stillinger i SFO. Rektor har derfor et særlig ansvar for å legge til rette slik at stillingene i SFO så langt det er mulig kan kombineres med stilling som elevassistent i skolen og/eller som leksehjelper.

Det bør legges til rette for at ansatte kan ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget."

Utdrag fra Rammeplan for Skolefritidsordningen i Lørenskog kommune

"SFO-leder skal ha pedagogisk utdannelse og være en del av skolens ledelse. Ved hver base med minimum 40 barn, skal det ansettes en baseleder som får ansvar for det daglige ansvaret i samarbeid med SFO - leder.

Bemanningen skal være tilpasset lokale forhold, og ha variert relevant yrkesbakgrunn og erfaring med barn. Det er et mål at 2/3 av personalet i SFO har fagbrev i barn- og ungdomsarbeiderfaget. Det bør legges til rette for å ansette en del av personalet i kombinasjonsstillinger som skole- og SFO-assistenter."

Utdrag fra Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune

"Daglig ledelse

Skolefritidsordningen ved grunnskolens barnetrinn har en daglig leder med relevant utdanning som under leder av driftsenhetens ledelse blant annet har ansvar for koordinering av drift og arbeidsledelse av de tilsatte i SFO.

Lederen skal fortrinnsvis være utdannet som allmennlærer, førskolelærer, skolefritidspedagog, barnevernspedagog, eller annen utdanning som kvalifiserer for oppgaven.

Personalet

Halvparten av personalet bør ha fagbrev, i hovedsak i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Anne fagutdanning kan også tas i betraktning for eksempel omsorgsfaget og aktivitørfaget. Det bør ved tilsetting tas hensyn til allsidig utdanning og bakgrunn. Begge kjønn bør være representert i personalgruppa."

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!