Samhandling og samarbeid mellom SFO og skole

Utdrag fra Rammeplan for aktivitetsskolen Oslo kommune

"For å få til en helhetlig skoledag, må rektor vise interesse og engasjement for Aktivitetsskolen. Aktivitetsskolen må være forankret i skolens ledelse, og den har ansvar for å legge til rette for et planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i skolen og Aktivitetsskolen.

Det er viktig med god informasjonsflyt mellom skolen og Aktivitetsskolen, og skolens planer må være åpne og tilgjengelige for Aktivitetsskolen. De reglene som gjelder for skolen gjelder også for Aktivitetsskolen. På denne måten kan Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder, temaer og regler som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i lokale planer."

Utdrag fra Rammeplan Bodø kommune

"SFO er en del av skolens totale virksomhet og skal bygge på skolens overordnede verdigrunnlag nedfelt i skolens formålsparagraf.

  • Daglig leder i SFO er en del av skolens ledelse.
  • Rektor har det overordnede ansvar for å legge til rette for godt samarbeid.
  • SFO er med i skolens virksomhetsplan.
  • De tilsatte i SFO er en del av skolens personale og deltar i kompetansehevingstiltak, diskusjoner, planlegging og evaluering knyttet til det tilbudet kommunen til enhver tid gir.
  • Det settes av ukentlig planleggingstid for personalet.
  • SFO deltar på høstens foreldremøter på småskoletrinnet.
  • Barnas SFO-tid skal være tema på kontaktmøter.
  • Det settes av ukentlig planleggingstid for personalet i SFO"

Utdrag fra Rammeplan SFO Grimstad kommune

"SFO – skole

Samarbeid mellom SFO og skole er viktig i arbeidet for å få et godt felles brukermiljø. Barn og foreldre som bruker begge tilbud må oppleve at de voksne i skolesamfunnet trekker i samme retning, og ivaretar det behov for samarbeid som skal til for å skape helhet i barnas oppvekst. Dette gir gode muligheter for trivsel og læring hos barna.

Enhetsleder skal ha ukentlige møter med leder av SFO. Leder skal delta ved skolens personal – og planleggingsmøter sammen med enhetsleder.

God kontakt mellom daglig leder og barnas kontaktlærer er av stor betydning for alle parter. I samarbeidet SFO- skole inngår også formelle og /eller uformelle samtaler mellom SFO-ansatte, skolens ledelse og lærere. Det bør legges til rette for utveksling av erfaringer og observasjoner mellom ansatte i skole og skolefritidsordning.

Daglig leder av SFO har møteplikt i Samarbeidsutvalget. SFO leder har ikke stemmerett, men uttalerett. Det skal legges opp til jevnlige orienteringer fra SFO sitt arbeide i SU.

Skolefritidsordningene bruker skolens klasserom og spesialrom i sitt arbeid. Det er derfor viktig å utarbeide klare regler for felles bruk av rom, materiell og lignende.

Like viktig er det å avklare forholdet mellom skolen og SFO, og arbeide for å få til felles verdier og grensesettinger som kan være til gavn for både skole og SFO. I dette inngår også å tilstrebe et sammenfallende pedagogisk grunnsyn, og en felles holdning til barna."

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!