Dialog med foreldre, eksempler fra Oslo, Gjøvik og Stavanger

Utdrag fra Oslostandarden, Oslo kommune

"Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen, og forventninger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo.

De fire områdene er:

 • Innhold og ambisjoner
 • Struktur og forutsigbarhet
 • Trygghet, trivsel og omsorg
 • Dialog og samarbeid"

Utdrag fra Prinsipper og retningslinjer for skolefritidsordningen i Gjøvik kommune

"Kvalitet for foresatte:

 • Foresatte får informasjon om hverdagen på den enkelte SFO.
 • Foresatte finner informasjon om kommunens SFOer på kommunens nettsider og omtale av den enkelte SFO på skolens hjemmeside.
 • Ledere på SFO har ansvar for jevnlig informasjon om hverdagen i den enkelte SFO, og for at generell informasjon om den enkelte SFO på skolens nettsider er oppdatert og tilgjengelig.
 • Foresatte er sikret kvalitet gjennom engasjerte voksne, som har oversikt og viser omsorg for det enkelte barn.
 • Foresatte med barn i SFO har mulighet for medvirkning i daglig kontakt, i foreldresamtaler og i foreldremøter, samt i brukerundersøkelse.
 • De voksne møter de foresatte med høflighet, respekt og lydhørhet.

Forventninger til foresatte:

For å kunne gi et tilbud med god kvalitet for barn og foresatte har vi følgende forventninger:

 • At foresatte bidrar til et positivt miljø ved å være bevisst hvordan man omtaler SFO
 • At foresatte gir SFO beskjed om forhold som vil ha betydning for barnets trivsel. Da vil personalet bedre kunne følge opp barnet og gi ekstra omsorg om nødvendig
 • At foresatte respekterer åpningstidene og møter opp personlig i SFO-lokalene når barna hentes.
 • At foresatte følger med på informasjon fra SFO i sekkene og på skolens hjemmeside og gir svar innen fristene som er satt.
 • At foresatte gir beskjed innen oppsatte frister før skolens ferie/fridager hvilket behov man har disse dagene (se pkt 4.6.). Slik kan SFO-leder planlegge god bruk av personalet. Det er ofte færre barn som har behov på slike dager og da kan personalet ta ut ferie og avspasering mens det er få barn til stede. Dette vil komme alle barn til gode ved at bemanningen kan styrkes når det er mange barn til stede."

Utdrag fra Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011-2015 Stavanger kommune

"Samhandling hjem og SFO

Det avholdes årlig foreldreundersøkelse for foresatte med barn i SFO. Her kartlegges foresattes grad av tilfredshet med det tilbudet den enkelte SFO gir. Det forventes at hver enkelt SFO bruker resultater fra kartleggingen når de utvikler/utarbeider nye tiltak for tilbudet. I tillegg gjennomfører skolene ett til to foreldremøter for SFO per skoleår, hvorav det ene kan være felles for hele skolen.

Forventningsavklaring med foresatte

SFO-planen for Stavanger er ambisiøs. Dette er gjort med hensikt for å medvirke til økt oppmerksomhet omkring SFOs betydning for barns utvikling. Foreldrenes forventninger må samtidig harmonere med de rammene som er fastsatt for virksomheten. Det anbefales sterkt at skolene foretar en forventningsavklaring."

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!