Ammerud skole

"Godt planlagte aktiviteter gjør dagen mer meningsfull for både store og små"

Ammerud skole og aktivitetsskole (AKS)

Ammerud skole har 558 elever på 1.-7- trinn. På 1.-4. trinn går det 319 elever.

Elevene har 57 ulike nasjonaliteter og ca. skolen har ca 70 prosent språklige minoriteter.

Skolen deltok i prosjekt Helhetlig skoledag 2009-2012.

På AKS går det 180 elever. Det er en dekningsgrad 57 prosent.

De ansatte består av en aktivitetsskoleleder og en baseleder, en barne- og ungdomsarbeider i 100 prosent totalt skole/AKS, 15 assistenter i varierende stillingsbrøker, derav sju ansatt skole/AKS i 100 prosent stilling og to lærlinger.


 

Casebeskrivelse

I caset fra Ammerud skole beskriver vi kvalitetsfaktoren:

  • sammenheng og samarbeid mellom skole og SFO

Kvalitetsfaktor: Sammenheng og samarbeid mellom skole og SFO

Kommunale føringer for aktivitetsskolen

Oslo kommune har utarbeidet en rammeplan for aktivitetsskolen (AKS) som fastsetter retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen, og som stiller krav til samarbeid og samhandling mellom skole og AKS. Med utgangspunkt i rammeplanen har Ammerud skole utarbeidet lokale planer som tydeliggjør målene med aktivitetene. Både skole og AKS har vært involvert i å utarbeide de lokale planene. Skolen har også implementert den såkalte Oslostandarden, som beskriver hva foreldre kan forvente av AKS.

Tydelig ledelse og god oppfølging

Ammerud AKS har erfart at når nye planer skal innarbeides, er det viktig med tydelige ledere som er tett på og sikrer at alle involverte jobber mot de fastsatte målene. Tett oppfølging kreves av både rektor og leder i AKS. På Ammerud AKS er både rektor og AKS-leder med på personalmøtene på AKS for å sikre at skole og AKS har felles forståelse av regler og rutiner og hvordan personalet skal møte barna i ulike situasjoner. AKS-lederen på Ammerud forsøker å ha kontortid når elevene er på skolen og være sammen med elevene som mye som mulig på ettermiddagen, slik at hun kan kvalitetssikre aktiviteter og være til stede. «Det har vi erfaring med at fungerer best. Det er viktig at folk blir sett og får oppmuntring og positive tilbakemeldinger,» sier hun. AKS-lederen fremhever at det å få alle til å jobbe mot felles mål, krever at lederne er til stede, etterspør mål og planer og ansvarliggjør de voksne. «Implementering av nye ting tar tid. Som leder må man være tett på hele tiden, ellers sklir det ut,» understreker hun.

Struktur og planlegging i fokus

Struktur og planlegging av aktiviteter har fått mer fokus på Ammerud AKS etter deltakelsen i prosjekt Helhetlig skoledag. Ved Ammerud opplever de at dette har bidratt til en kvalitetsheving av tilbudet på AKS. Ammerud AKS opplever at godt planlagte aktiviteter gjør dagen mer meningsfull både for store og små. AKS-lederen utdyper: «Tidligere hadde AKS mange aktiviteter for elevene uten at de ansatte nødvendigvis reflekterte over hvorfor de valgte bestemte aktiviteter. Nå følger de ansatte de lokale planene. De ansatte har et bevisst forhold til målet med aktiviteten og ser at aktivitetene er med på å understøtte den læring som skjer i skolen, samtidig som det er en god arena for sosial trening og utvikling.»

Skolen og AKS har innført felles ukeplan og felles foreldremøte på høsten. Ammerud skoles erfaringer tilsier at det gjør skoledagen mer oversiktlig også for foreldrene.

Temaplaner og læringsmål

Aktivitetsskolen planlegger aktivitetene sine med utgangspunkt i skolens temaplaner. 1.- 4. trinn har samordnet sine temaer slik at AKS kan ha aktiviteter i tråd med det som har skjedd på skolen. Det er fastsatt konkrete læringsmål på aktivitetene i temaplanen som synliggjøres i AKS sine planer. AKS jobber med de samme temaene, men på mer lekpregede måter. Erfaringene fra Ammerud tilsier at dette gir elevene større forståelse for temaene og bedre begrepsforståelse. Ammerud AKS mener dette bidrar til mer helhet og sammenheng i barns utvikling, læring og lek.

Tid til planlegging i AKS

På AKS har de satt av 1 time hver uke til planleggingsmøte i skoletiden, og avholder personalmøter 2 timer i måneden på kveldstid. På møtene utarbeider assistentene planer for de øktene de har ansvar for, og planene blir evaluert og eventuelt endret hvis de ikke er i tråd med målene som er satt. På personalmøtene drøfter de ansatte hvordan AKS kan skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene, og hvilke krav AKS stiller til de voksne i forhold til deltagelse i aktiviteter. I tillegg vektlegges også hvordan de voksne skal kommunisere med barn og hvordan de skal håndtere konflikter som kan oppstå mellom elevene.

Felles regler og rutiner

Ammerud skole har hatt fokus på viktigheten av felles regler og rutiner. Elevene skal møte de samme reglene og rutinene på skolen og AKS. Hele skolen, inkludert AKS, har hatt personalseminar med elevenes psykososiale arbeidsmiljø som tema. Skolen har utarbeidet en veileder for de ansatte ved både skolen og AKS, som beskriver hvordan man skal møte elevene i forhold til ulike utfordringer. Den gir oversikt over rutiner og regler og gir veiledning om læringsmiljø, mobbing, tips til atferdshåndtering med mer. Veilederen er fast tema ved oppstart av skoleåret. Ansatte i både skole og AKS sier at veilederen gjør det enklere å ha en felles forståelse av arbeidet med elevenes psykososiale miljø – men den viktigste faktoren er et bedre og tettere samarbeid mellom skolen og AKS.

Tid til planlegging og samarbeid mellom skolen og AKS

På Ammerud skole jobber de mye med å tenke at skole og AKS er en og samme enhet. Skolen understreker at samarbeid er tidkrevende og krever planlegging. Faste møtepunkter og felles planlegging er avgjørende. For å sikre at skolen og AKS jobber med de samme målene, er det faste ukentlige møter med lærerteamene, assistenter og AKS-leder. Hvert trinn har en lærer med hovedansvar for kontakt med AKS. Skolen og AKS har også felles planseminar. Assistentene i full stilling jobber både ved skole og AKS og kjenner begge arenaene godt. Dermed opplever Ammerud AKS at det er enklere å videreføre temaer, regler og rutiner. Læringsmål, læringsmiljø, felles regler og rutiner diskuteres og jobbes med på felles arenaer. Skolen ønsket en felles planleggingsdag, og fikk til dette første gang en lørdag høsten 2012. På samlingen hadde de fokus på å etablere en felles forståelse av begrepet «krenkende adferd» i Opplæringsloven § 9a. «Vi hadde mange gode diskusjoner der lærerne og assistentene deltok på lik linje,» forteller AKS-leder.

Det gode og tette samarbeidet mellom AKS og skole oppleves som meget nyttig for begge parter i forhold til å bedre læringsmiljø og læringsutbytte. Felles møtearenaer og samarbeid har gitt de ansatte en fellesskapsfølelse. Erfaringene på Ammerud tilsier at fellesskapsfølelsen gjør det enklere å drøfte både faglige og sosiale utfordringer, og at det er mindre frustrasjon ved sambruk når de ansatte kjenner hverandre bedre. Regelmessige møter bidrar også til å sikre sammenheng i planer, håndhevelse av regler og rutiner og informasjonsflyt.

Språkutvikling i AKS

Ammerud skole har ca. 70 prosent minoritetsspråklige elever, og mange trenger forsterket språkopplæring. AKS-ansatte har fått opplæring av en spesialpedagog i hvordan de kan jobbe med begrepsopplæring og språkforståelse i det daglige. Gjennom dette mener AKS-lederen at personalet blitt mye mer bevisst på at de kan bruke ulike arenaer til språk- og begrepsopplæring. Ved Ammerud AKS jobber de med å styrke språket gjennom begreper i daglige gjøremål: av- og påkledning, måltider og de aktivitetene barna er i. AKS har også satt opp fordypningsgrupper som foregår i utetiden før de organiserte aktivitetene begynner. Disse har blitt veldig populære. Gruppene har få elever, noe som gir god voksenkontakt og mange samtaler. Dette er et frivillig tilbud, og barna kan alltid velge frilek. AKS bruker også veiledet lesing som metode i lesegruppene sine.

Elevene har på denne måten fått muligheten til å trene på grunnleggende ferdigheter både på skolen og i aktivitetsskolen. AKS-lederen på Ammerud understreker at det ikke er et enten-eller mellom læring og lek. Hun utdyper: «Barna får en annen inngang når de får det i spillform, og plutselig kan de knekke en kode i leken som de ikke gjør på skolen. Mange av de som sliter litt på skolen kan få glede av dette hos oss.» Ammerud mener at det økte fokuset på aktiviteter som fremmer språkutvikling har bidratt til å øke elevenes språkforståelse. Dette mener skolen gagner både minoritetsspråklige barn og de som har norsk som morsmål.

Innkjøring i felles struktur ved skolestart

Ammerud skole opplever at de AKS-ansattes økte bevissthet om hvordan de kan understøtte skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, kommer tydelig frem ved skoleårets start. Assistentene ønsket en oppstart for 1. trinn etter samme mønster som skolen hadde, og gjennomfører nå ”klassemøter” ved skolestart hvor de gjennomgår regler og rutiner og trener på disse. De har også stasjonsaktiviteter etter mønster fra Tidlig Innsats - Early Years. De ansatte vurderer innkjøringen av 1. trinn som mye enklere fordi alle AKS-barna allerede er godt kjent med rutinene og klare for skolen. De barna som ikke har gått på AKS, fanger raskt opp rutinene fra de andre barna. Tilbakemeldingen fra foreldrene er entydig positiv, og de opplever det som en trygg og god skolestart. Det at strukturen er den samme på AKS og skolen, gir trygghet og forutsigbarhet for både elevene og foreldrene, mener Ammerud aktivitetsskole.

Kompetanseheving og ressursutnyttelse

Ammerud skole har mange ansatte som jobber både i SFO og på skolen. 9 assistenter/barne- og ungdomsarbeidere og 2 lærlinger er ansatt i 100 % stillinger, slik at de jobber både i skolen og AKS. Det betyr at både skolen og AKS kan dra nytte av kompetansen til assistentene. Ammerud opplever at dette gjør at samarbeidet faller mer naturlig. Det er også lettere å ansette gode folk fordi de kan tilby fulle stillinger. Ammerud AKS oppgir at muligheten for 100 prosent stillinger har ført til større stabilitet i personalgruppen.

AKS har god erfaring med at skoleeier følger opp og tilbyr kurs og kompetanseutvikling. Ammerud AKS mener at kompetanseheving av AKS-personalet har gitt økt kvalitet i tilbudet og større stolthet i personalet. Kompetansehevingen har omfattet begrepsopplæring, språkforståelse og veiledet lesing av en spesialpedagog, samt kursing i forskerpermen, helse og hygiene, førstehjelp og livredning, styrking av grunnleggende regneferdigheter gjennom fysisk aktivitet og uteleker, A-ball og Røris. Skolen og AKS samarbeider om leksehjelp, og Ammerud mener leksehjelptilbudet blir kvalitativt bedre da det bemannes av elevenes egne lærere med støtte fra assistenter fra AKS. AKS har også læringsstøttende spill som fast aktivitet minimum to ganger per uke. Elevene kan benytte PC og bruker de samme lenkene til lærebøker og pedagogiske spill/drillprogram som skolen.

Ansattes interesser er med på å forme aktivitetene

Ansatte ved Ammerud AKS kan i stor grad velge å ha ansvar for aktiviteter de er interesserte i. Det gjør det enklere å gjennomføre gode aktiviteter. AKS har utarbeidet en ressursperm med ideer og forklaringer til gode aktiviteter i forhold til den lokale planen. Ammerud skole har i tillegg aktivt oppsøkt og rekruttert personal som innehar den spesielle kompetansen som de oppfatter at de trenger for å styrke personalgruppen. Dette mener de at har vært vellykket.

De AKS-ansatte lager øktplaner for aktivitetene sine, og evaluerer selv aktivitetene i forhold til oppsatte læringsmål i etterkant. Dermed får de AKS-ansatte en klarere rolle, og legger mer stolthet i å gjøre aktiviteten bra. Ammerud AKS mener at det gir bedre arbeidsmiljø og trygge voksne som vet hva de driver med, og da blir barn og foreldre rolige. AKS-lederen understreker at dette arbeidet er under kontinuerlig videreutvikling.

Kompetanse gir trygghet og stolthet

Kompetanse gir trygghet i utøvelsen av jobben og større stolthet blant de AKS-ansatte for aktivitetsskolen og for arbeidet de utfører. AKS-ansatte gir utrykk for at de føler at de blir tatt mer på alvor av øvrige ansatte og foreldrene. Ammerud AKS er stolte av hva de har fått til gjennom prosjektperioden:

  • Større bevissthet og stolthet i personalet - ”Vi gjør en viktig jobb”
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Barna er roligere
  • Fornøyde foreldre
  • Toleranse og forståelse mellom ansatte på hele Ammerud skole

Fornøyde foreldre

Resultatene som de ansatte opplever at de har oppnådd, gjenspeiler seg også i brukerundersøkelser:

  • 100 prosent føler barnet er trygt i AKS
  • 97,4 prosent fornøyd med aktivitetstilbudet i AKS
  • 81,6 prosent fornøyd med faglig utvikling i AKS
  • 97,4 prosent fornøyd med sosial utvikling i AKS

AKS-ansatte får gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Ammerud AKS påpeker at foreldre som har hatt barn (eldre søsken) i AKS tidligere, sier de synes tilbudet er blitt kvalitativt bedre. Foreldrene peker på mindre uro, mer struktur, gode og varierte lokale planer, bedre informasjon til hjemmet, og bedre kvalitet i måten foreldrene blir møtt på av de ansatte.

Individuelle skriftlige vurderinger

Foreldrene oppgir også at de er fornøyde med den individuelle skriftlige tilbakemeldingen de får tilsendt hjem. I den skriftlige tilbakemeldingen beskriver de AKS-ansatte sosialer ferdigheter som gruppeadferd, hvordan barna tar beskjeder, hvilke aktiviteter de har vært med på og lignende. Tilbakemeldingen er basert på observasjoner – hver ansatt har ca. 15 elever som de har ansvar for å følge opp – og et årlig personlig intervju med elevene. Under intervjuet er både aktiviteter og venner temaer. På bakgrunn av samtalen og observasjonene, setter AKS inn tiltak der det er behov. Tiltakene evalueres hvert semester.

AKS-lederen ved Ammerud er opptatt av å få frem at de ikke har hatt prosjektmidler siden juni 2012, men fortsatt kjører det samme opplegget. «Det er struktureringen som er det viktige her. Ikke antall hender, men hvordan man bruker dem,» påpeker hun. Det at både ansatte og foreldre opplever endringene som positive, og barna er fornøyde, motiverer til videre innsats. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!