Her kan du se innleggene fra den digitale konferansen vi arrangerte i august, der rammeplanen for SFO var tema. 

Innleggene vil være tilgjengelige ut skoleåret 2022/2023.

"Mat- og bevegelsesglede i SFO"

Innledere: Lene Bakke og Karen Klepsvik, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal styrke SFOs rolle som helsefremmende arena gjennom arbeid med mat og måltid og fysisk aktivitet. Viktige tema de jobber med er matglede, måltider og måltidets funksjon, bevegelsesglede, motivasjon og mestring i fysisk aktivitet. Lene Bakke og Karen Klepsvik setter søkelys på hvordan man kan fremme mat- og bevegelsesglede i SFO-hverdagen.

Les mer på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitets egne SFO-sider.

"Eikeli SFO – progresjon og helhet i fokus"

Innleder: Berit Thoresen Dahle, Eikeli SFO.

Berit Thoresen Dahle er assisterende rektor med ansvar for SFO og SFO 5+ ved Eikeli skole i Bærum kommune. Hun forteller blant annet om hvordan Eikeli SFO har helhet i fokus, og hvordan de legger til rette for progresjon for ulike aldersgrupper.

Se presentasjonen.

"Inkluderende miljø i SFO – dialog med barn og foreldre" og "Trygg og god kultur – dialog i personalet"

Innleder: Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut.

Ingrid Lund jobber ved universitetet i Agder og på Dronning Mauds Høgskole. Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt med fokus på barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer.

For at barn skal oppleve seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet må foreldre og ansatte ha en god dialog. Ingrid Lund snakker blant annet om betydningen av god dialog for et inkluderende miljø, og hvordan ansatte ser, møter og snakker med og om barn og foreldre.

Voksne er viktige rollemodeller for sosial samhandling, og kulturen på en arbeidsplass påvirker om miljøet oppleves trygt og godt. Ingrid Lund snakker om de voksnes holdninger til egen rolle på jobb, og deres måte å være på i møte med barn, foreldre og kollegaer.