Veiledning til utfylling av budsjett for private skoler

Sammen med en søknad om godkjenning (eller driftsendring) etter friskoleloven eller voksenopplæringsloven skal det følge ett realistisk budsjett. Her finner dere en veiledning til utfylling av et slikt budsjett.

Krav til budsjett

Budsjett som ikke oppfyller de krav som gjelder vil bli returnert til skolen. På bakgrunn av erfaring kan vi si at mangler og unøyaktigheter i skolens budsjett forlenger saksgangen og søknadsbehandlingen. Det vil derfor være til skolens fordel at det legges ressurser i arbeidet som er knyttet opp mot utarbeidelse av budsjett.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at søker:

 1. Gjør seg kjent med friskoleloven, forskriften og økonomiforskriften (med kommentarer), voksenopplæringsloven og tilhørende forskrifter. «Ofte stilte spørsmål» på Udir.no kan også gi svar på mange av de spørsmål søkere har.
 2. Bruker ekstern kompetanse innen økonomi ved behov.
 3. Benytter vår budsjettmal som utgangspunkt for skolens budsjett. Hver skole tilpasser denne til sitt behov.
 4. Følger kontoplan etter Norsk Standard 4102 (Kontoplan NS 4102 er en standardisert kontoplan for norske regnskap)

Denne «sjekklisten» vil hjelpe dere på vei i budsjettarbeidet:

 • Skolen vurderer budsjettet som realistisk i forhold til de inntekter og kostnader som er oppført
 • Budsjettet inneholder ikke inntekter eller utgifter som ikke vedrører skoledriften
 • Skolen har laget budsjett for fullt utbygd skole. Med dette menes et budsjett for et helt regnskapsår med det maksimale elevtallet som skolen søker om godkjenning for.
 • Note 1 viser hvordan statstilskuddet i budsjettet er beregnet. Se egen «arkfane» i budsjettmalen, her finner dere regneeksempler skolen kan benytte seg av. Siste kjente tilskuddssats fra Udir.no er lagt til grunn. Det er ikke gitt at satsene vil øke fra ett år til neste, skolen skal derfor bruke siste kjente sats i budsjettet både for oppstart og frem til fullt utbygd skole.
 • Skolene kan i tillegg til de 15 % (25 % for skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 jf. voksenopplæringsloven § 23) ta et beløp for dekning av husleie eller kapitalkostnader. Gjeldende beløp er å finne i henholdsvis økonomiforskrift til friskoleloven § 5-1 og forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 § 5-1. Dette vil også være en del av de totale skolepengene.

  Dersom skolen har innmeldingsavgift understreker Utdanningsdirektoratet at eventuelle innbetalinger før skolestart er å anse som skolepenger, jf. friskoleloven § 6-2, og skal komme i fratrekk i skolepengene for de elevene som faktisk begynner ved skolen. (Dersom en elev trekker seg etter å ha takket ja til skoleplass, men før skolestart, vil skolen kunne beholde et mindre administrasjonsgebyr. Dette gebyret skal gjenspeile skolens gjennomsnittlige administrative kostnader i forbindelse med påmelding og avmelding av en skoleplass. Se Forbrukerombudets retningslinjer om kontraktsvilkår i privatskoler av juni 2004 på Forbrukerombudets hjemmeside.)
 • Det ligger ved en oversikt som viser planlagte investeringer

Aktuelle lover og forskrifter

Økonomiforskriften til friskoleloven § 2 regulerer hvilke krav som stilles til budsjett for skoler godkjent etter friskoleloven, og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 § 5, for skoler godkjent etter voksenopplæringsloven. For å utdype forskriften nærmere er det også laget kommentarer til de enkelte paragrafene.

Det er viktig at den som skal starte og drive privat skole gjør seg kjent med reglene etter forskriftene.

Økonomiforskriften og forskrift til voksenopplæringsloven skal være med på å sikre at grunnlaget for tilskudd til den enkelte skole er korrekt, og at skolene bruker det offentlige tilskuddet og skolepengene i samsvar med friskoleloven/voksenopplæringsloven og forutsetningene for skolens godkjenning. Når Utdanningsdirektoratet gjennomgår skolens budsjett er det først og fremst for å se om skolen har forstått det regelverket som gjelder for private skoler, statstilskudd og skolepenger.

Les dette dersom skolen skal tilby SFO, internat eller lignende til sine elever

Gjeldende grunnlag både for voksenopplæringsloven kapittel 4 og friskoleloven er at “ Skolen kan ikkje drive eller eige anna verksemd enn skole i samsvar med denne lova. ” jf. friskoleloven § 2-2. Unntatt fra dette er blant annet drift av skolefritidsordning (SFO), internat, utleie av tjenestebolig ved internatet og tilrettelegging i forbindelse med godkjente samarbeidsprosjekt med utenlandske skoler. Se økonomiforskrift til friskoleloven for mer informasjon om tilleggsvirksomhet.

Dersom skolen skal drive annen virksomhet enn skole som er innenfor friskoleloven § 2-2, for eksempel SFO, må skolen ha laget eget avdelingsbudsjett for SFO. Skolen skal vise i sine budsjetter at statstilskudd og skolepenger ikke benyttes til annet enn skoledrift.

Skolen må huske følgende:

 • Statstilskudd til skoledrift skal ikke benyttes til SFO.
  Driftskostnader skal fordeles mellom drift av SFO og drift av skole
  Budsjettet skal vise at skolen har fordelt alle felles driftskostnader, det betyr at det må beregnes en naturlig del for de fleste utgiftspostene i budsjettet.
  Skoler som har startet opp og tilbyr SFO, skal føre dette som egen avdeling i regnskapet.
  Regnskapet skal vise interne transaksjoner og disse transaksjonene skal være tilfredsstillende dokumenter. Vi viser her til § 8-1 i økonomiforskriften.
  Benytt vår budsjettmal og legg ved budsjett for skoledrift, budsjett for SFO og totalbudsjett (skoledrift + SFO).

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!