Tilbakebetaling av statstilskudd

Friskolene kan ikke lenger benytte statstilskudd og skolepenger til å dekke våre tilbakebetalingskrav. Disse midlene skal i sin helhet brukes slik at de kommer elevene til gode.

 Utdanningsdirektoratet er opptatt av å følge opp at statstilskuddet og skolepengene blir brukt på elevene. Dette gjør vi ved å føre tilsyn med friskolenes økonomistyring.

Ny praksis knyttet til tilbakebetaling 

Hvis vi avdekker at en friskole har brukt statstilskuddet og skolepengene på en slik måte at det ikke har kommet elevene til gode, kan vi kreve midlene tilbakebetalt fra skolen.

Tidligere har vi ikke slått ned på at friskoler har benyttet statstilskudd og skolepenger til å dekke våre tilbakebetalingskrav. Kunnskapsdepartementet kom i oktober 2016 med en presisering om at statstilskudd og skolepenger ikke kan benyttes til å dekke slike krav. Det er fordi en slik bruk av statstilskuddet og skolepengene ikke vil komme skolens elever til gode. Vi legger departementets forståelsen til grunn i våre tilbakebetalingskrav. Kravet må dekkes av den eller de som har beriket seg på bekostning av friskolen, eller med andre midler slik at tilbakebetalingen ikke går utover elevene.

For ordens skyld vil vi understreke at dette kun er aktuelt i de tilsynene hvor vi vurderer at statstilskudd og skolepenger ikke har kommet elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3.

Har du spørsmål?

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om dette, vennligst se vedlagte brev med Kunnskapsdepartementets presisering.

Er du en friskole og ønsker veiledning om regelverket, må du ta kontakt med din respektive Statsforvalter.

 

 

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!