Midlertidig forskrift om inntak til friskoler høsten 2021

Endring om inntak er innført (fra 3. juli 2020) som følge av koronasituasjonen. Kunnskapsdepartementet har bestemt at særregler for inntak i friskoler vil bli videreført og gjelde også for inntak til skoleåret 2021-2022. 

Formålet med den midlertidige ordningen vil fortsatt være å avhjelpe konsekvenser av covid-19 ved å legge til rette for at friskolene kan bidra med tilbud rettet mot permitterte, arbeidsledige og avgangselever som ikke har fullført og bestått videregående opplæring.

Hensikten med den midlertidige ordningen er at flere skal få fullføre videregående opplæring og få studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Forskriften lyder:

§ 12a Midlertidige særregler om inntak i friskoler høsten 2021

Friskoler kan i skoleåret 2021-2022, uavhengig av fastsatt elevtall, ta inn følgende søkere uten rett til videregående opplæring:

a. Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 eller våren 2021 og som ikke har bestått ett eller flere fag

b. Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som var ferdig med læretiden våren 2020 eller våren 2021 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev

c. Søkere som er permitterte eller arbeidsledige.

d. Søkere som i skoleåret 2020-2021 var elever på Vg1 eller Vg2 etter § 12 i forskriften og som søker inntak på Vg2 eller Vg3 ved den samme friskolen.    

Søkere som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, kan ikke tas inn etter første ledd. Ved inntak av søkere etter første ledd kan en vurdering av søkerens formalkompetanse erstatte kravet om en realkompetansevurdering i friskolelova § 3-1 andre ledd. Søkere som tas inn etter første ledd, utløser rett til tilskudd.

Skoler godkjent etter friskolelova § 2-1 andre ledd bokstav f, kan ta inn søkere etter første ledd uten krav til dokumentasjon av funksjonshemming. Disse elevene utløser ordinært tilskudd, ikke tilskudd etter særskilte satser for skoler som driver særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

Tidsbegrenset ordning

Ordningen er tidsbegrenset og vi antar derfor at den er mest aktuell for søkere som ønsker å fullføre en påbegynt videregående opplæring, men ordningen er ikke begrenset til dette. En søker som oppfyller vilkårene kan dermed tas inn på et annet utdanningsprogram eller programområde enn det vedkommende påbegynte, men ikke på fag som vedkommende tidligere har bestått med standpunktkarakter.

Ordningen gir ikke grunnlag for inntak og tilskudd utover opplæringen som starter høsten 2021 og som avsluttes våren 2022. Det betyr at søkere som tas inn og som ikke får fullført videregående opplæring i perioden bestemmelsen gjelder for, må søke om mer videregående opplæring etter ordinære regler. Dette må skolen informere søkerne om.

Søkere som tas inn etter § 12a første ledd, vil på vanlig måte ha rett til å fullføre det trinnet de er tatt inn på, jf. friskoleloven § 3-3. Elevene kan dermed fullføre opplæringen våren 2022

Ved inntak av søkere kan en vurdering av søkerens formalkompetanse erstatte kravet om en realkompetansevurdering.

Det understrekes at søkerne skal tas inn på et ordinært videregående opplæringstilbud med rett til vurdering og dokumentasjon. Opplæringen må være i samsvar med skolens godkjenning, og fag- og timefordelingen. Det åpnes dermed ikke for ren kursvirksomhet der kompetansen må dokumenteres gjennom privatisteksamen.

Vilkårene for inntak:

  • Søkere som ikke har rett til videregående opplæring
  • Søkeren som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse
  • Søkere som ikke har bestått faget tidligere med standpunktkarakter

Elever kan tas inn dersom de faller inn under § 12a bokstav a, b, c, eller d. I tillegg må alle de tre vilkårene over være oppfylt. Det må foreligge en formal- eller realkompetanse av eleven som grunnlag for inntak.
Det må foreligge vedtak om inntak hvor det fremgår hvilken av bokstavene i §12a første ledd eleven er tatt inn etter.

Skolene kan altså under visse vilkår ta inn elever uten rett til videregående opplæring. Disse elevene kan tas inn ut over skolens godkjente elevtall. 

Det er ikke unntak fra reglene om sammenhengen mellom sluttvurdering og elevstatus i forskrift til opplæringsloven § 3-16a. Friskolene kan dermed kun ta inn søkere i målgruppen på fag hvor søkeren ikke tidligere har bestått med standpunktkarakter. I mange tilfeller vil dermed søkeren måtte tas inn som deltidselev. Men dersom søkeren ikke tidligere har bestått i noen fag, kan søkeren tas inn som fulltidselev. Søkere som tas inn etter den midlertidige ordningen, skal ved inntak prioriteres etter ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 og etter voksne med rett til videregående opplæring. Prioriteringsreglene ved inntak gjelder som normalt.

Tilskudd, utbetaling og rapportering

Søkere som er riktig tatt inn etter §12a første ledd, utløser rett til tilskudd.

Skoler godkjent etter friskolelova § 2-1 andre ledd bokstav f, kan også ta inn søkere uten krav til dokumentasjon av funksjonshemming. Disse elevene utløser ordinært tilskudd, ikke tilskudd etter særskilte satser for skoler som driver særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

Søkere som blir tatt inn etter den midlertidige ordningen, vil regnes som tilskuddsberettigede elever etter økonomiforskriften til friskoleloven. Elevene vil dermed utløse tilskudd etter vanlige satser, og tilskuddet beregnes etter om eleven er deltidselev eller fulltidselev. Friskoleloveloven og tilhørende forskrifter gjelder som normalt.

Hvem er tilskuddsberettiget etter den midlertidige ordningen?

  • Elever som fyller ett av kriteriene i § 12 a, b, c eller d, og som oppfyller øvrige vilkår for inntak.
  • Elever som tas inn etter den midltertidige ordningen innen telletidspunktet 1. oktober 2021, vil regnes som tilskuddsberettiget etter økonomiforskriften til friskoleloven. Elevene vil dermed utløse tilskudd etter vanlige satser, og det skal hensyntas om elevene er deltidselever eller fulltidselever.
  • Det utløses ikke tilskudd for gjennomføring av eventuelle ekstra fag som eleven ikke trenger for å oppnå vitnemål

Utbetaling

Dette tiltaket finansieres gjennom et eget statlig tilskudd, men betales ut sammen med det ordinære elevtilskuddet innen den 10. hver måned.

Rapportering

Elevene rapporteres til WIS og Utdanningsdirektoratet etter vanlige rutiner og frister gjennom skoleåret. Tilskuddsberettiget elevtall beregnes etter elevtelling pr 1.10 og 1.4. Skolene må innrapportere disse elevene særskilt. Utdanningsdirektoratet vil gi nærmere informasjon om dette.

Prognose høst 2021

Skoler som trenge å justere elevtallsprognosen på grunn av inntak av elever etter §12a, melder dette inn til post @udir.no.

Friskolenes ansvar for at vilkårene for inntak er oppfylt

Friskolene må ved behandling av søknader om inntak vurdere om vilkårene er oppfylt, og må kunne underbygge dette ved eventuell forespørsel fra Utdanningsdirektoratet. Det må fremgå av vedtaket om inntak hvilken av bokstavene i §12a første ledd eleven er tatt inn etter. Skolen må kunne sannsynliggjøre at vilkårene er oppfylt.

Hvor mange søkere kan skolen ta inn etter den midlertidige ordningen?

Det er ikke fastsatt noen øvre grense for antall søkere som skolen kan inn etter bestemmelsen (§ 12 første ledd). Ordningen er midlertidig og vil bare gjelde inntak av søkere som oppfyller vilkårene. Det vil dermed være begrenset hvor mange som oppfyller vilkårene. Den enkelte friskole må holde seg innenfor rammene lokalene er godkjent for og ta hensyn til hva som er forsvarlig kapasitet.

Skolen kan bare ta inn elever innenfor utdanningsprogram og programområder som skolen er godkjent for.

Behandling av søknader etter de midlertidige reglene 

Friskolene må ved behandling av søknader om inntak etter de midlertidige reglene vurdere om vilkårene er oppfylt, og de må være forberedt på å kunne underbygge dette ved eventuell forespørsel fra Utdanningsdirektoratet. Det må fremgå av vedtaket om inntak hvilken av bokstavene i § 12a første ledd eleven er tatt inn etter. Friskolen må kunne sannsynliggjøre at vilkårene er oppfylt

Under følger merknader til de forskjellige bestemmelsene:

Det følger av § 12a første ledd at skoler godkjent etter friskoleloven i skoleåret 2021-2022, uavhengig av hvilket elevtall skolen er godkjent for, kan ta inn følgende søkere:

  • a) Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 eller våren 2021 og som ikke har bestått ett eller flere fag
  • b) Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som var ferdig med læretiden våren 2020 eller våren 2021 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev
  • c) Søkere som er permitterte eller arbeidsledige
  • d) Søkere som i skoleåret 2020-2021 var elever på Vg1 eller Vg2 etter de midlertidige særreglene og som søker inntak til Vg2 eller Vg3 ved den samme friskolen.

Bokstavene a, b, c og d er alternative. I tillegg er det et vilkår at søkeren ikke har rett til videregående opplæring. Inntak av søkere med rett til videregående opplæring må skje etter vanlig regler og innenfor skolens godkjente elevtall.

Til § 12a første ledd bokstav a

Det følger av § 12 første ledd bokstav a at søkeren må ha vært avgangselev på Vg3 ved vedkommende skole våren 2020 eller våren 2021 og ikke ha bestått ett eller flere fag. Med «ikke bestått» menes karakter 1 eller IV. En søker kan ikke få elevstatus i fag som vedkommende tidligere har bestått med standpunkt. Det presiseres at ordningen gjelder avgangselever på Vg3, og at elever som har fått karakteren 1 eller IV på yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg2 nivå våren 2020 eller våren 2021 ikke er omfattet av ordningen.

Til første ledd bokstav b

Det følger av § 12a første ledd bokstav b at søkeren tidligere må ha vært elev ved den aktuelle friskolen. Søkeren må være ferdig med læretiden våren 2020 eller våren 2021 uten å ha oppnådd fag- og eller svennebrev. Kravet innebærer at søkeren må ha tatt skoledelen av fagopplæringen med endt læretid våren 2020 eller våren 2021 ved den aktuelle friskolen.

Til første ledd bokstav c

Det følger av § 12a første ledd bokstav b at søkeren må være permittert eller arbeidsledig.

Til første ledd bokstav d

Søkere som i skoleåret 2020-2021 var elever på Vg1 eller Vg2 etter § 12 i forskriften kan etter § 12a bokstav d tas inn til Vg2 eller Vg3 ved den samme friskolen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!