Midlertidig forskrift om inntak til friskoler høsten 2020

Endringen om inntak er innført (fra 3. juli 2020) som følge av koronasituasjonen. Konsekvensene av korona rammer mange på ulike måter. Friskolene kan bidra positivt ved å tilby plasser til permitterte, arbeidsledige og elever som ikke har fullført videregående opplæring. 

Hensikten med den midlertidige ordningen er at flere skal få fullføre videregående opplæring og få studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Forskriften lyder:

Friskoler kan høsten 2020, uavhengig av fastsatt elevtall, ta inn følgende søkere som ikke har rett til videregående opplæring:

a. Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 og som ikke har bestått ett eller flere fag

b. Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som er ferdig med læretiden våren 2020 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev

c. Søkere som er permitterte eller arbeidsledige

Det innebærer at godkjente videregående skoler etter friskoleloven, kan høsten 2020 under visse vilkår, ta inn elever som har brukt opp retten til videregående opplæring. Dette gjelder elever som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Målet er å gi denne gruppen et opplæringstilbud slik at de får mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse.

Tidsbegrenset ordning

Ordningen er tidsbegrenset og vi antar derfor at den er mest aktuell for søkere som ønsker å fullføre en påbegynt videregående opplæring, men ordningen er ikke begrenset til dette. En søker som oppfyller vilkårene kan dermed tas inn på et annet utdanningsprogram eller programområde enn det vedkommende påbegynte, men ikke på fag som vedkommende tidligere har bestått med standpunktkarakter.

Ordningen gir ikke grunnlag for inntak og tilskudd til denne målgruppen utover opplæringen som starter høsten 2020 og som avsluttes våren 2021. Det betyr at søkere som tas inn og som ikke får fullført videregående opplæring i perioden bestemmelsen gjelder for, må søke om mer videregående opplæring etter ordinære regler. Dette må skolen informere søkerne om.

Ved inntak av søkere kan en vurdering av søkerens formalkompetanse erstatte kravet om en realkompetansevurdering.

Vilkårene for inntak:

  • Søkere som ikke har rett til videregående opplæring
  • Søkeren som har ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse
  • Søkere som ikke har bestått faget tidligere med standpunktkarakter

Søkere skal ved inntak prioriteres etter ungdom med rett til videregående opplæring og etter voksne med rett til opplæring.

Tilskudd

Søkere som er tatt inn etter §12 første ledd, utløser rett til tilskudd.

Skoler godkjent etter friskolelova § 2-1 andre ledd bokstav f, kan ta inn søkere uten krav til dokumentasjon av funksjonshemming. Disse elevene utløser ordinært tilskudd, ikke tilskudd etter særskilte satser for skoler som driver særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

Søkere som blir tatt inn etter den midlertidige ordningen, vil regnes som tilskuddsberettigede elever etter økonomiforskriften til friskoleloven. Elevene vil dermed utløse tilskudd etter vanlige satser, og tilskuddet beregnes etter om eleven er deltidselev eller fulltidselev. Friskolelovelovens krav til bruk av tilskudd og skolepenger gjelder som normalt.

Utbetaling av tilskudd i 2020 og innrapportering

Til forskjell fra den vanlige ordningen, vil tilskuddet for den midlertidige ordningen utbetales i sin helhet i 2020. Grunnlaget for utbetaling vil være elevtellingen per 1. oktober. Satser for 2020 legges til grunn for beregning og utbetaling av tilskudd.

Skolene må innrapportere disse elevene særskilt. Utdanningsdirektoratet vil gi nærmere informasjon om dette.

Hvor mange søkere kan skolen ta inn etter den midlertidige ordningen?

Det er ikke fastsatt noen øvre grense for antall søkere som skolen kan inn etter bestemmelsen (§ 12 første ledd). Ordningen er midlertidig og vil bare gjelde inntak av søkere som oppfyller vilkårene. Det vil dermed være begrenset hvor mange som oppfyller vilkårene. Den enkelte friskole må holde seg innenfor rammene lokalene er godkjent for og  ta hensyn til hva som er forsvarlig kapasitet.

Skolen kan bare ta inn elever innenfor utdanningsprogram som skolen er godkjent for.

Behandling av søknader etter de midlertidige reglene 

Friskolene må nøye vurdere om søkere oppfyller kriteriene og må være forberedt på å vise dokumentasjon på dette ved spørsmål fra Utdanningsdirektoratet. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!