Endringer i forskriften til friskoleloven og andre forskrifter

Det er fastsatt endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven og forskrift til opplæringsloven. Endringene gjelder fra 1. august 2016.

Nye regler om tilleggskompetanse og spisskompetanse i friskoler

Dette innebærer blant annet at:

 • Minst halvparten av undervisningspersonalet i montessoriskoler og steinerskoler må ha spesialkompetanse i skolens pedagogikk, i tillegg til ordinær lærerkompetanse. Som spesialkompetanse regnes høyere utdanning innen den anerkjente pedagogiske retningen med et omfang på minst 60 studiepoeng. Departementet kan i tillegg godkjenne annen utdanning av minst ett års omfang som spesialkompetanse. Spesialkompetansen må være relevant for undervisning i den aktuelle skolen.

 • Realkompetanse kan ikke lenger erstatte utdanning innen den pedagogiske retningen.

 • Undervisningspersonale som tilfredsstilte kravene til realkompetanse på minimum 5 år før 01.08.2016, vil fortsatt oppfylle kravene til spesialkompetanse. (Rundskriv Udir-5-2012 - Krav til spesialkompetanse for undervisningspersonalet i montessoriskoler – slutter å gjelde 1. august). 
 • Undervisningspersonalet i toppidrettsskoler må ha spisskompetanse i den aktuelle idretten de skal undervise i. Kravet kommer i tillegg til ordinær lærerkompetanse.

Tidligere § 8A-1 om godkjenning av alternative kompetansekrav i forskrift til friskolelova er blitt opphevet, og er i stedet tatt inn i friskoleloven § 4-2 tredje ledd.

Godkjenninger som er gitt med hjemmel § 8A-1, vil fortsatt gjelde, men nå med hjemmel i friskoleloven § 4-2 tredje ledd.

Regulering av tilleggsvirksomhet 

 • Regulering av hvilken tilleggsvirksomhet skolen kan drive ved siden av skolevirksomhet er flyttet til en egen hjemmel i forskrift til friskolelova (ny § 4A) Det er nytt at skolen kan drive følgende tilleggsvirksomhet uten å søke om dispensasjon:
  • SFO for en mindre andel barn som ikke er elever ved skolen
  • Utleie av spesialrom
  • Tilrettelegging av skoleskyss
  • Tilrettelegging av privatisteksamen i utlandet

Regelen om fravær (20-dagersregelen) er delt og flyttet til to egne bestemmelser 

 • Formålet med endringen var å tydeliggjøre bestemmelsen, og innebærer ingen endring i forhold til gjeldende rett utover regulering av deltidselever. Kunnskapsdepartementet vurderer de innkomne høringsuttalelsene om 20-dagersregelen, og har ennå ikke konkludert i om dette vil føre til endring av praksis. Departementet vil komme tilbake til saken høsten 2016.

Oppstart av friskoler

 • Regelen om når en friskole skal starte opp er flyttet til en egen hjemmel i forskrift til friskolelova (§ 12-2). Hovedregelen er at friskolen skal starte samtidig med eller nært knyttet til oppstart i offentlig skole.   

Inntak til videregående skoler

 • Inntak til videregående friskoler er nå regulert i kapitel 11 i forskrift til friskoleloven. Hensynet til likebehandling av søkere og ivaretakelse av elevers rettigheter har vært et viktig hensyn for utarbeidelse av bestemmelsene.

Andre endringer

Det er også gjort endringer i bestemmelser om fritak fra nasjonale prøver og vurdering i sidemål for elever på individuelt grunnlag i internasjonale skoler, og endringer i bestemmelser om krav til regnskap og budsjett for friskoler. 

Her finner du forskriftene

Forskrift om endring i forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter friskolelova (økonomiforskrift til friskolelova):
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-07-04-874
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-07-06-900

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-07-04-873

Forskrift om endring i forskrift til friskolelova:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-07-04-872Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!