Behandlingen av søknader etter friskoleloven

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i friskoleloven. Utdanningsdirektoratet har fått instruks om at søknader om nye skoler på disse grunnlagene stilles i bero. 

Bakgrunn

Det følger av Hurdalsplattformen at regjeringen vil stramme inn loven ved å fjerne profilskoler og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskudd, og legge større vekt på lokale folkevalgtes vurderinger ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler.

Departementet tar sikte på å sende på høring forslag om å oppheve friskoleloven § 2-1 andre bokstav h) vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og i) særskilt profil. Departementet tar også sikte på å sende på høring forslag om at skoler som i dag er godkjent på disse to grunnlagene kun skal ha adgang til etter søknad å få godkjent nødvendige driftsendringer. Etter gjennomført høring tar departementet sikte på å legge forslagene frem for Stortinget i en lovproposisjon våren 2022. Med forbehold om Stortingets tilslutning til de planlagte forslagene vil det ikke lenger være hjemmel til å godkjenne skoler etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i) eller til å innvilge annet enn nødvendige driftsendringer ved skoler som om allerede er godkjent etter disse grunnlagene.

Instruks

I påvente av Stortingets forventede lovbehandling våren 2022, ber departementet om at behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i) stilles i bero av direktoratet. Det samme gjelder søknader om godkjenning av driftsendringer ved skoler som i dag er godkjent etter disse to grunnlagene.

Departementet vil presisere at instruksen omfatter både søknader som er innkommet, men ennå ikke ferdigbehandlet, og søknader som kommer inn til søknadsfristen per 1. februar 2022.

Nærmere begrunnelse

Grunnen til at søknadene ikke skal tas under behandling før Stortinget har behandlet det planlagte lovforslaget er at resultatet av Stortingets lovbehandling vil være avgjørende for utfallet av søknadsbehandlingen. Dersom Stortinget gir sin tilslutning til lovforslaget, vil de aktuelle søknadene måtte avslås fordi det ikke lenger vil være hjemmel for godkjenning. Oppholdet i søknadsbehandlingen vil dermed være grunnet, jf. forvaltningsloven § 11a første ledd.

Varsel til berørte søkere

Departementet ber om at direktoratet så snart som mulig informerer berørte søkere og privatskolenes organisasjoner om innholdet i denne instruksen.

Referanse Kunnskapsdepartementet: 21/5818-1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!