Levere årsregnskap

Alle skoler godkjent etter friskoleloven plikter å sende årsregnskap til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni året etter regnskapsåret. Dette er regulert i økonomiforskriften § 3.

Årsregnskapet skal inneholde

 • årsregnskap
 • styrets årsberetning
 • revisjonsberetning
 • eventuelt avdelingsregnskap dersom skolen driver annen virksomhet godkjent i henhold til friskoleloven § 2-2. Annen virksomhet er regulert i økonomiforskriftens § 4a, og eksempler på dette er:
  • skolefritidsordning
  • internat
  • utleie av skolelokalene utenfor skoletida
  • annen virksomhet skolen har fått godkjenning til å drive etter søknad til utdanningsdirektoratet

Vær også oppmerksom på kravene i økonomiforskriften § 4

Skolenes regnskap skal også oppfylle notekravene i økonomiforskriften § 4.

Det vil si at skolene i note skal

 • spesifisere offentlige finansieringskilder. Hvem som har ytt midlene og formålet.
 • oppgi skolepengesatsene
 • oppgi formål med investeringsfond. Dersom skolen har satt av midler i et investeringsfond skal skolen spesifisere hva det skal brukes til, og hvordan avsetningen var regnet ut. Dersom det er brukt av midlene skal det stå hva midlene ble brukt til. Hvis midlene er brukt på annet enn formålet med investeringsfondet opprinnelig var, må dette omtales.
 • spesifisering av handel med eigarane til skolen eller deira nærståande. Spesifiseringa må vise kven skolen handlar med, kva slags vare eller teneste som er kjøpt og totalbeløpa for dei ulike varene og tenestene.
 • gi særskilte opplysninger om avdelingsvis fordeling av felleskostnadene dersom skolen driver annen virksomhet etter friskoleloven § 2-2 (se ovenfor)

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!