Vurdere inntak av elever

Godkjente friskoler skal ha hele landet som inntaksområde, og skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler.

Fastsette inntaksreglement 

Det er fastsatt i friskoleloven § 5-2 at styret ved skolen skal fastsette et inntaksreglement som oppfyller kravene om inntak som fremgår av § 3-1.

Åpent for alle

Godkjente friskoler skal ha hele landet som inntaksområde, og skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler. Dersom skolen har flere plasser enn søkere, må alle søkere som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole tilbys plass, med mindre skolen har regulert annet i sitt inntaksreglement.

Søknadsfrist

Det skal fremgå klart av reglementet når søknadsfrist for skolen er og når inntaket skal anses som avsluttet.

Frittstående videregående skoler kan ikke ha løpende inntak, siden ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 skal prioriteres før voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3.

Prioritering av søkere

Inntaksreglementet skal vise prioritering av søkere. Prioriteringsreglene kommer til anvendelse når det er flere søkere enn kapasiteten til skolen og må være saklige, objektive og etterprøvbare.

Dersom skolen etter ordinær søknadsfrist likevel ønsker mulighet for inntak av visse grupper elever, må dette og kriteriene for slikt inntak fremgå klart av inntaksreglementet.

Vurdere inntak til videregående opplæring

Skolen skal påse at alle elever som tas inn, har rett til videregående opplæring. Skolen kan kun tilby opplæring til elever med rettigheter etter opplæringsloven §§ 3-1 første, tredje, fjerde, femte og ellevte ledd eller 4A-3. Det vil si at skolen kan ta inn:

  • Ungdom med rett (en person under 25 år som har fullført grunnskolen, og som ikke har brukt opp sin rett til videregående opplæring jf. opplæringsloven § 3-1 første led.)
  • Voksne elever med rett
  • Voksne elever uten rett (gjelder kun utvalgte skoler)

Ved inntak skal som hovedregel ungdom med rett prioriteres foran voksne elever med rett. Les mer om vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Realkompetansevurdering ved inntak av voksne elever

Skoler godkjent etter friskoleloven kan ikke tilby opplæring i fag som eleven har fått «godkjent» gjennom en realkompetansevurdering eller som han/hun allerede har fullført eller bestått gjennom tidligere videregående opplæring. Friskoler kan heller ikke tilby opplæring i fag som eleven har brukt opp retten sin i, med mindre realkompetansevurderingen sier noe annet. For elever som ønsker å ta fag opp igjen fag som de tidligere ikke har bestått, er det den offentlige privatistordningen som gjelder.

Voksne søkere til videregående opplæring på friskoler må realkompetansevurderes før inntak. «Godkjent» i en realkompetansevurdering er likeverdig med en sluttvurdering i faget. Resultatet av vurderingen gir grunnlag for tilpasning av opplæringstilbudet og hvilke fag han/hun kan tas inn på. Elever ved friskoler kan ikke ta deler av fag, men må ta hele faget dersom faget ikke er godkjent.

Skoler godkjent etter friskoleloven kan både ta inn elever med ungdomsrett, voksne elever med rett til videregående opplæring og i noen tilfeller, voksne elever uten rett til videregående opplæring. Hvem som betaler realkompetansevurderingen avhenger av om den voksne har rett til videregående opplæring eller ikke.

En voksen med rett til videregående opplæring, er en person over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring. Fylkeskommunen har plikt til å realkompetansevurdere voksne søkere med rett til videregående opplæring. Vurderingen skal skje uten ugrunnet opphold og på et forsvarlig grunnlag. Fylkeskommunen betaler realkompetansevurderingen.

En voksen uten rett til videregående opplæring, er en person som har brukt opp ungdomsretten uavhengig av om han/hun har fylt 25 år. Friskoler som kan ta inn voksne elever uten rett er opplistet i forskrift til friskoleloven § 11-3. Merk at definisjonen av en voksen søker uten rett for en friskole, ikke er den samme som blir brukt i opplæringsloven. Voksne uten rett til videregående opplæring har ikke rett til realkompetansevurdering. For at de skal bli realkompetansevurdert, må kommunen eller NAV henvise dem til fylkeskommunen. Den voksne uten rett kan ikke kreve dette. Den kommunen eller NAV-kontoret som eventuelt henviser til fylkeskommunen, må dekke kostnadene. Voksne uten rett til videregående opplæring kan også selv kontakte fylkeskommunen for å bli realkompetansevurdert. Fylkeskommunen kan da kreve at den enkelte dekker kostnadene selv. 

Realkompetansevurdering i videregående opplæring

Ikke opplæring spesielt organisert for voksne

Friskoler som tar inn voksne elever kan ikke gi opplæring spesielt organisert for voksne etter opplæringsloven kap. 4A. Den voksne anses som elev på samme måte som andre elever med ungdomsrett.

Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 og Vg4

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter Vg1 og Vg2 ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (Vg4). Retten gjelder kun de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere.  

I utgangspunktet er det skoler godkjent for påbygging til generell studiekompetanse og som samtidig har anledning til å ta inn voksne uten rett som kan ta kan ta inn elever og tilby påbygging til generell studiekompetanse Vg4.

Skoler som tar inn elever og tilbyr slik opplæring må kunne dokumentere at slik rett er innvilget og at eleven oppfyller kravene som stilles til både alder og år for bestått fag- og yrkesopplæring. Det må foreligge en realkompetansevurdering av elevene før inntak.

Den nye retten innebærer kun at eleven kun har rett til påbygging til generell studiekompetanse, og eleven kan ikke tas inn på andre fag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!