Starte og drive diverse skoler

Dette er skoler som er godkjent etter friskoleloven kap. 6A.

Før du søker

 • Diverse skoler etter friskoleloven kap. 6A. Dette er skoler som tilbyr kurstilbud på minimum et halvt skoleår, og som i innhold og egenart avviker fra ordinær videregående opplæring.

  Innenfor dette kan en skole som ønsker en særskilt livssynsmessig profil eller et pedagogisk særpreg, utarbeide og få godkjent egne læreplaner og egne arbeidsformer.

  Skoler godkjent på dette grunnlaget i friskoleloven kap. 6A har rett til statstilskudd.

  Utdanningsdirektoratet tar stilling til blant annet følgende punkter i sin vurdering av en søknad på dette grunnlaget:

  • Om skolen mer naturlig kan søke godkjenning etter andre utdanningslover (opplæringsloven, friskoleloven, fagskoleloven, folkehøyskoleloven eller voksenopplæringsloven)
  • Om det er behov for skolen
  • Søkerens seriøsitet
  • Om opplæringen er yrkesrettet
 • Du kan søke om følgende endringer:

  • nytt eller endret tilbud (læreplan eller struktur)
  • endring av elevtallsfordeling på tilbud
  • utvidet elevtall på eksisterende eller nytt tilbud
  • flytting av skolen til et annet fylke
  • endring av organisasjonsform
  • dispensasjon fra loven

  Skoler som søker om mindre endringer slik som endring av organisasjonsform eller mindre justeringer av sin allerede godkjente læreplan, kan søke utenfor fristen. Utdanningsdirektoratet vil behandle slike søknader fortløpende ved ledig kapasitet.

  Det er ikke nødvendig å søke Utdanningsdirektoratet ved endring av tidligere godkjent reglement eller eksamensform og vurderingsmåte.

  Les om unntak fra 20-dagersregelen

Slik søker du

 • En søknad skal inneholde:

  • inntaks- og ordensreglement (kun for nye skoler)
  • budsjett (kun for nye skoler og ved driftsendringer som medfører elevtallsutvidelser)
  • vedtekter (kun for nye skoler)
  • bekreftelse på at skolen er registrert i Enhetsregisteret og at innskuddskapital er på plass (kun for nye skoler)
  • læreplaner (kun for nye skoler og ved driftsendringer som medfører endringer i læreplanene) Se mer om skolens læreplaner nedenfor
  • dokumentasjon som viser samfunnets behov for skoletilbudet
  • dokumentasjon som viser arbeidsmarkedets behov for opplæringen
  • dokumentasjon som viser etterspørselen etter det aktuelle skoletilbudet blant utdanningssøkende
  • dokumentasjon som viser ledig kapasitet ved tilsvarende skoler

  Bakgrunnen for at vi etterspør det sistnevnte, er avklaringer fra Kunnskapsdepartementet som medfører en forvaltningspraksis der disse momentene skal være med i den skjønnsmessige vurderingen. Departementet fremhever i sitt brev at "...godkjenningsbestemmelsen i voksenopplæringsloven § 17 annet ledd første punktum er en "kan"-bestemmelse som gir anvisning på en samlet skjønnsmessig vurdering." Videre påpeker departementet at bestemmelsen ikke innebærer en rett til godkjenning, og at de forutsetter "...en noe strammere godkjenningspraksis etter kap. 4 i voksenopplæringsloven enn hva som var tilfelle etter opphevede kap. 6A i privatskoleloven."

  Dette er videreført også etter at diverse skolene er overført fra voksenopplæringsloven kap. 4  tilbake til friskoleloven kap. 6A.

  Her er brevet fra Kunnskapsdepartementet

  Skolens læreplaner

  • Skolens innhold og egenart må avvike i tilstrekkelig grad fra skoler som mer naturlig kan søke godkjenning etter andre utdanningslover (opplæringsloven, friskoleloven, fagskoleloven, folkehøyskoleloven eller voksenopplæringsloven).
  • Læreplanene må være på nivå over grunnskoleopplæring.
  • Skolens læreplaner skal være i samsvar med det verdigrunnlaget som friskoleloven kap. 6A bygger på.
  • Skolens tilbud skal i være yrkesrettet og egnet til å møte behovene i samfunns- og arbeidsliv.
  • Kursets varighet må være på minst et halvt skoleår før kurset kan godkjennes og utløse tilskudd.

  Skolene må utarbeide læreplaner for alle fag/kurs skolen ønsker å tilby. Skolens læreplan(er) må inneholde formål for opplæringen, omtale av hovedområder for de ulike fagene i hvert kurstilbud, kompetansemål som beskriver hvilken kompetanse elevene skal ha etter endt opplæring og etter hvert årstrinn dersom opplæringen strekker seg over flere år. Skolen må også ha en omtale av hvordan skolen skal organisere opplæringen.

  I tillegg må læreplanen inneholde:
  • Fag- og timefordeling der fagene som inngår i kurstilbudet er oppgitt i 60 minutters enheter.
  • Beskrivelse av hvordan elevene skal vurderes og hvordan det skal dokumenteres.
  • Oversikt over aktuelle læremidler ved kurset.
  • Beskrivelse av eventuelle praksisperioder med mål, innhold og lærenes oppfølging av elevene. (Nøyaktig tidsbruk må framgå av skolens fag- timefordeling).
 • Søknadsskjema

  Søknadsfristen er 1. februar.

  I søknaden skal du fylle inn skolens kontaktadresse. Denne må samsvare med forretningsadressen registrert i Enhetsregisteret.

  Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post, og det er viktig at e-postadressen som skal brukes fylles inn riktig.

  Dersom du ønsker at korrespondansen skal skje i form av brev, ber vi om du oppgir dette under «Annet».

 • Behandlingstid

  Du vil motta en e-post etter at skolens søknad er mottatt. Dersom det er dokumentasjon som mangler for å kunne vurdere søknaden, vil du få en e-post om dette så snart som mulig og senest innen 1. juni.

  Utdanningsdirektoratet vurderer de ulike delene av skolens søknad. Dersom det er behov for endringer eller suppleringer vil du motta brev om dette før 1. november. Når endringer/suppleringer er sendt tilbake til Utdanningsdirektoratet, vurderer vi den nye informasjonen fortløpende.

  Søker vil som hovedregel få avgjort sin søknad innen 1. februar året etter, forutsatt at søknaden er fullstendig og all etterspurt dokumentasjon er vedlagt.

  Søkere som sender inn sin søknad etter fristen kan ikke forvente å få svar innen 1. februar året etter.

  Vedtaket

  Du får tilsendt svar på søknaden din som et vedtak. Vedtaket sendes til e-postadressen som oppgis i søknadsskjema. Det er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur.

  Dersom søknaden om ny skole godkjennes, følger det en rekke vilkår som må oppfylles før skolen kan starte driften. Det medfører at skolen må søke om driftstillatelse.

  Klage

  Hvis du mener at vi har gjort en feil i vårt vedtak, kan du sende en klage til oss innen tre uker. Det er viktig at du forklarer hva som er feil. Legg gjerne ved mer dokumentasjon.

  Vi vil gjøre en ny vurdering av saken din.

  Hvis vi opprettholder vårt vedtak, sender vi klagen videre til Kunnskapsdepartementet for endelig behandling.

  Kontakt oss

  Vår saksbehandling er kun skriftlig, men vi tar imot spørsmål per telefon og e-post.

  Telefon: 23 30 12 00

  E-post: post@udir.no

  Postadresse:

  Utdanningsdirektoratet

  Postboks 9359 Grønland

  0135 Oslo

   

Før oppstart

 • Du må søke om driftstillatelse

  Skolen må starte opp innen de første tre årene etter at godkjenningen er gitt. Som hovedregel skjer dette på høstsemesteret, og skolen må søke særskilt dersom dette skal fravikes. Skolen kan ikke starte opp, og vil heller ikke motta statstilskudd, før Utdanningsdirektoratet har fattet vedtak om driftstillatelse.

  I Utdanningsdirektoratets vedtak om godkjenning, vil det alltid inneholde vilkår om skoleanlegg, men det kan også inneholde tilleggsvilkår. For å få driftstillatelse og unngå avkortning i statstilskuddet, må skolen oppfylle de vilkårene som er satt i godkjenningsvedtaket innen 15. juni det året skolen ønsker å starte opp.

  Krav til skoleanlegg

  Statsforvalteren godkjenner skoleanlegget (undervisningslokale, andre lokaler som brukes av elevene og uteareal). Før skolen søker om denne godkjenningen, må skolen ha innhentet følgende kommunale godkjenninger og legge disse ved søknaden til statsforvalteren:

  • Godkjenning fra Helsevernetaten eller tilsvarende myndighet, jf. forskrift om miljørettet helsevern
  • Branntilsynsrapport fra brannvesenet eller tilsvarende myndighet
  • Godkjenning/brukstillatelse/ferdigattest fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven
  HvaDokumentasjon
  • skoleanleggene er
   egnet til undervisningsformål
  • Beskrivelse,
   målsatte plantegninger og fotografier
  • skoleanleggene er
   samlet
  • Tegninger og
   fotografier
  • utearealene er
   tilfredsstillende
  • Tegninger eller fotografier som viser utearealene
  • skolen har tilgang
   til spesialrom som gymsal/idrettshall, svømmehall, skolekjøkken, laboratorier
   osv.
  • Avtaler om leie av
   spesialrom dersom skolen ikke har egnede lokaler selv

  Dersom skolen leier lokaler til den ordinære opplæringen må avtale om leie av skolelokaler ligge ved.

  Du må ta høyde for saksbehandlingstid hos statsforvalteren og bør starte arbeidet med å få godkjent skoleanleggene i god tid før 15. juni, for å oppfylle vilkårene for driftstillatelse. Statsforvalterens vedtak legges ved søknaden om driftstillatelse.

I drift

 • Statstilskuddet blir utbetalt når skolen har oppfylt de vilkårene Utdanningsdirektoratet har stilt i vedtaket om godkjenning av skolen. Dersom skolen har oppfylt alle vilkårene innen 15. juni, vil første utbetaling av tilskudd være 10. juli det året skolen skal starte opp.

  Dersom vilkårene ikke er oppfylt innen 15. juni, vil tilskudd bli beregnet fra den 1. i måneden etter at vilkårene er oppfylt. Tilskuddet vil bli utbetalt den 10. denne måneden.

  Når utbetaler vi tilskudd?

  Statstilskuddet blir utbetalt for gjeldende måned innen den 10. i hver måned. Hvis den 10. faller på helg eller helligdag, blir tilskuddet utbetalt siste virkedag før dette.

 • Når skal skolen sende inn elevtall og elevprognose?

  Skoler godkjent etter friskoleloven kap. 6A skal rapportere elevtall og elevprognose pr. 1. april og pr. 1. oktober hvert år.

  Dersom datoen for elevtelling kommer i konflikt med ferie eller annen form for undervisningsfri ved skolen, gjelder følgende:

  • Dersom skolen ikke har undervisning 1. april, skal skolen oppgi tilskuddsberettiget elevtall den siste skoledagen før 1. april.
  • Dersom skolen ikke har undervisning 1. oktober skal skolen oppgi tilskuddsberettiget elevtall den siste skoledagen før 1. oktober.

  Utdanningsdirektoratet bruker henvisningene og datoene 1. oktober og 1. april fra forskriften i sine brev og veiledninger, da avvikene knyttet til telledato vil variere fra år til år og fra skole til skole.

  Elever med fravær

  Skoler godkjent etter friskoleloven kap. 6A får ikke utbetalt tilskudd for elever som har ugyldig fravær utover 20 dager. Det er definert regler for hva som er gyldig fravær. Elever som har fravær ut over regelverket skal ikke rapporteres som tilskuddsberettiget. Skolen kan søke om unntak fra fraværsgrensen for enkeltelever når det foreligger særskilte grunner.

  Unntak fra 20-dagersregelen

  Hva skal skolen gjøre ved avvik mellom elevtallsprognose og faktisk elevtall?

  Dersom faktisk elevtall avviker vesentlig fra elevtallsprognosen som er meldt inn, skal skolen umiddelbart melde fra til Utdanningsdirektoratet til post@udir.no. Dersom skolen er i tvil om hva som er et "vesentlig avvik", må den ta kontakt med direktoratet for en vurdering.

  Direktoratet vil eventuelt justere videre utbetalinger. Skolene skal uten oppfordring betale tilbake for mye mottatt statstilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!