8. 9. og 10. trinn

Vi har fastsatt et samlet minstetimetall for de enkelte fagene elevene skal ha på ungdomstrinnet. Kommunene som eier skolene har plikt til å gi dette timetallet til elevene, men de står fritt til å tilby flere timer.

Karakterer

Fra 8. trinn får elevene karakterer for første gang. All vurdering fram til standpunktkarakteren fastsettes, er en del av underveisvurderingen. Formålet med underveisvurdering er videre læring og faglig progresjon.

Karakterskalaen er relativ

I forbindelse med underveisvurdering er det viktig å være bevisst på at karakterskalaen er relativ. Dersom en elev for eksempel fikk karakteren 4 i halvårsvurderingen rundt jul, vil det ikke nødvendigvis bety at standpunktkarakteren blir karakteren 4.

Opplæringen og utviklingen det siste halve året vil for de fleste elever være det som har størst betydning for standpunktvurderingen

Mulighet til forbedring

Et viktig prinsipp når det gjelder fastsetting av standpunktkarakter er at eleven skal ha mulighet til å forbedre kompetansen sin fram til standpunktkarakteren settes. En standpunktkarakter skal derfor ikke være et matematisk gjennomsnitt av for eksempel prøveresultater fra opplæringen.

Læreplaner for fag

Fornyelse av fagene i skolen

Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.

Les mer om fagfornyelsen

I læreplanene for fag kan man se hvilken kompetanse elevene skal ha etter 10. årstrinn fordelt på 8., 9. og 10. trinn. Det er opp til skolene når elevene skal lære hva og hvilke metoder de ønsker å bruke for at elevene skal få den kompetansen læreplanene sier. Skolene kan  for eksempel velge å la lærere i ulike fag samarbeide for at elevene skal lære, de kan velge om elevene lærer best ute eller inne i klasserommet, ved hjelp av IKT eller tavleundervisning.

Fag

Valgfag

Valgfagstilbudet består av til sammen 15 læreplaner. Skolene må tilby minst to valgfag. Fra skoleåret 2014/2015 skal alle elever på ungdomstrinnet ha valgfag.

Valgfag

Generell del av læreplanen

I tillegg til læreplanene for fag, skal skolene også følge prinsipper for opplæringen og læreplanens generelle del  som sier noe om at "målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp".

Generell del av læreplanen

Prøver 8., 9. og 10. trinn

Nasjonale prøver

Elevene skal ta nasjonale prøver i lesing og regning på 8. og 9. trinn. Det er samme prøve på 8. og 9. trinn. På 8. trinn har elevene også en nasjonal prøve i engelsk. Disse prøvene måler om skoler lykkes med å gjøre elevene gode i lesing, regning og engelsk. Dette er grunnleggende ferdigheter som er viktig for læring i alle fag. Prøvene er obligatoriske for skolene å gjennomføre.

Nasjonale prøver

Læringsstøttende prøver

Vi har utviklet noen frivillige, læringsstøttende prøver som lærerne kan velge å bruke hvis de ønsker. Resultatene skal brukes til å gi tilbakemeldinger til elevene underveis i skoleåret og som grunnlag for tilpasset opplæring.

Læringsstøttende prøver

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 10. trinn på høstsemesteret. Skolene kan invitere elever fra hele ungdomtrinnet til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen hvis de ønsker det.

Elevundersøkelsen

Eksamen

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til skriftlig eksamen i ett fag og én muntlig eksamen. Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener. Den skriftlige eksamenen er det Utdanningsdirektoratet som har ansvar for å utarbeide, men den muntlige eksamenen utarbeides lokalt.

Eksamen

Ungdomstrinn i utvikling

En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!