5. til 7. trinn

Vi har fastsatt et samlet minstetimetall for de enkelte fagene elvene skal ha på 1.til 7. trinn. Kommunene som eier skolene har plikt til å gi dette timetallet til elevene, men de står fritt til å tilby flere timer. Derfor kan det variere fra sted til sted hvor mange timer elevene har i de enkelte fagene på 5., 6. og 7. trinn.

Læreplaner for fag

Fornyelse av fagene i skolen

Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.

Les mer om fagfornyelsen

I læreplanene for fag kan man se hvilken kompetanse elevene skal ha etter 7. årstrinn fordelt på 5., 6. og 7. trinn. Det er opp til skolene når elevene skal lære hva og hvilke metoder de ønsker å bruke for at elevene skal få den kompetansen læreplanene sier. Skolene kan  for eksempel velge å la lærere i ulike fag samarbeide for at elevene skal lære, de kan velge om elevene lærer best ute eller inne i klasserommet, ved hjelp av IKT eller tavleundervisning.

Fag

Generell del av læreplanen

I tillegg til læreplanene for fag, skal skolene også følge prinsipper for opplæringen og læreplanens generelle del  som sier noe om at "målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp".

Generell del av læreplanen

Prøver 5. trinn

Nasjonale prøver

På 5. trinn skal elevene ta nasjonale prøver for første gang. Disse prøvene måler om skoler lykkes med å gjøre elevene gode i lesing, regning og engelsk. Dette er grunnleggende ferdigheter som er viktig for læring i alle fag. Prøvene er obligatoriske for skolene å gjennomføre.

Forberede, gjennomføre og følge opp nasjonale prøver

Læringsstøttende prøver

Vi har utviklet noen frivillige, læringsstøttende prøver som lærerne kan velge å bruke hvis de ønsker. Resultatene skal brukes til å gi tilbakemeldinger til elevene underveis i skoleåret og som grunnlag for tilpasset opplæring.

Læringsstøttende prøver

Elevundersøkelsen

Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn på høstsemesteret. Skolene kan invitere elever fra 5. og 6. trinn til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen hvis de ønsker det.

Elevundersøkelsen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!