Hva kan tilretteleggingen gå ut på?

Barnet har krav på et egnet tilrettelagt barnehagetilbud.

Tilretteleggingen skal bidra til at barnet skal kunne gå i barnehagen og kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet og få likeverdige aktivitets- og utviklingsmuligheter som andre barn.

Dersom barnet ikke kan få tilstrekkelig tilrettelegging innenfor det ordinære barnehagetilbudet, er det kommunen som er ansvarlig for å tilrettelegge barnehagetilbudet Hvem har ansvaret – barnehageeier eller kommunen?  

Tilrettelegging kan være endring av bygg for å tilpasse barnets behov eller støtte til utstyr som barnet trenger for å dra nytte av barnehagetilbudet. Tilrettelegging kan også være ekstra bemanning, opplæring av ansatte eller andre tiltak som er nødvendige.

Hva barnet har behov for må vurderes konkret i hver enkelt sak. Det må vurderes hvilken situasjon barnet er i og hvilken nytte tiltaket vil ha for barnet. De konkrete tilretteleggingstiltakene skal være hensiktsmessige, for å imøtekomme behovene barnet har.

Dersom egnet individuell tilrettelegging kan foretas på ulike måter, er utgangspunktet at kommunen kan velge blant ulike effektive tilretteleggingstiltak. Dette skal imidlertid skje i samråd med barnets foreldre. Barnets beste skal legges til grunn i vurderingen. Kommunen skal i størst mulig grad fremme inkludering og unngå segregering av barn med nedsatt funksjonsevne.

At et barn har nedsatt funksjonsevne er ikke ensbetydende med at barnet trenger særskilt tilrettelegging. Det er viktig å være bevisst at barnets tilretteleggingsbehov i noen tilfeller vil kunne avhjelpes ved at de ordinære omgivelsene og det ordinære tilbudet utformes på en måte som gjør at tilbudet kan brukes av alle på en likeverdig måte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!