Foreldrenes rolle – må foreldrene samtykke?

Det er ikke et krav i loven om at foreldrene må søke om tilrettelegging. Eller et krav om samtykke fra foreldrene før kommunen fatter vedtak og setter i gang tiltak for å tilrettelegge barnehagetilbudet.

Kommunen skal av eget initiativ sette i gang tiltak etter barnehageloven § 37 dersom de får kjennskap til at et barn har behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet, og dette er mer omfattende enn det barnehagene kan gjøre innenfor det ordinære barnehagetilbudet.

Dersom kommunen vurderer å sette i gang tiltak uten at foreldrene har vært involvert, må kommunen forhåndsvarsle foreldrene om dette (se forvaltningsloven § 16). Foreldrene vil da få mulighet til å uttale seg i saken før det fattes vedtak. Kommunen skal også opplyse saken best mulig før vedtaket fattes (forvaltningsloven § 17). En uttalelse fra foreldrene vil i de fleste saker være nødvendig for at saken skal bli best mulig opplyst. Vi oppfordrer til at foreldrene involveres så tidlig og i så stor grad som mulig.

Kommunen kan ikke innhente taushetsbelagte opplysninger om barnet, uten at foreldrene samtykker til dette. Kommunen kan heller ikke dele opplysninger om barnet med andre instanser uten at det er hjemmel i lov for det. Dersom det ikke er hjemmel i lov for å dele opplysninger, må det innhentes samtykke fra foreldrene.

I noen saker kan det hende at kommunen vil involvere PP-tjenesten, selv om PP-tjenesten ikke har noen lovpålagt oppgave i saker etter § 37. Dersom kommunen i behandlingen av saken ønsker en uttalelse fra PP-tjenesten, er det et krav om samtykke fra foreldrene før dette kan gjøres. Det må også innhentes samtykke dersom kommunen skal innhente opplysninger fra annen sakkyndig instans, for eksempel spesialhelsetjenesten, BUP og kommunal helsetjeneste.   

Dersom foreldrene er uenige i kommunens vurdering av om barnet har nedsatt funksjonsevne, og derfor ikke ønsker tilrettelegging, kan kommunen allikevel fatte vedtak om tilrettelegging. Kommunen har en plikt etter loven til å tilrettelegge barnehagetilbudet. Hvis kommunen, på bakgrunn av opplysningene i saken og barnets beste, mener at barnet har behov for tilrettelegging, skal de fatte vedtak om dette. Foreldrene kan da klage på vedtaket til statsforvalterem. Statsforvalteren kan behandle alle sider av saken (forvaltningsloven § 34).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!