Eiers oppgaver og ansvar for kvalitet og kompetanse i barnehage, skole og fagopplæring

Eierne har det juridiske ansvaret for kvalitetsutvikling og riktig kompetanse. Eiere har dette ansvaret uavhengig av statlige tilskudd og ordninger.

Eierens rolle i arbeidet med kvalitetsutvikling er å støtte lederne, etterspørre fremdrift og løpende følge opp prosessen. For å styrke utviklingsarbeidet er det viktig at eieren bidrar til at de ansatte kan oppdatere og videreutvikle kompetansen, både individuelt og kollektivt. 

Eiere bør ha en helhetlig plan for kvalitet- og kompetanseutvikling. Planen bør bidra til at individuelle og kollektive tiltak utfyller og støtter hverandre. For å planlegge dette må eiere og ledere i barnehage og skole kjenne behovene i sine barnehager og skoler, og ser disse i sammenheng. Både behov og tiltak må vurderes og analyseres. Eiere bør derfor ha tett samarbeid med lederne for sine barnehager og skoler.

Kvalitetsutvikling og kompetanse i barnehagen

Barnehageeier har ansvaret for kvalitet og kompetanse i barnehagen.

Kommunen er eier for de kommunale barnehagene i sin kommune. De inngår i det kommunale systemet, både administrativt og politisk. De kommunale eierne må derfor følge både nasjonale og lokale politiske føringer.

For private eiere er ikke eierskapet avgrenset av kommune og/eller fylkesgrenser. Private barnehager inngår ikke i det kommunale systemet, verken administrativt eller politisk. Dette gjelder uavhengig av om det er en enkeltstående barnehage eller en kjede. Private eiere må følge de nasjonale føringene, men trenger ikke å følge lokale politiske føringer. Eier du flere barnehager må du finne en balanse mellom den enkelte barnehages behov og samlet behov for dine barnehager.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet for både private og kommunale barnehager, og har ansvar for å gi veiledning og føre tilsyn både med kommunale og private barnehager. Les mer om systemet for barnehagemyndigheter.

Les mer om ansvar og roller i rammeplanen for barnehage.

Kvalitetsutvikling og kompetanse i opplæringen

Kommunen og fylkeskommunen har det juridiske ansvaret for opplæringen. De skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene. Det er opp til kommunen og fylkeskommunen å vurdere hva som skal til for å ha et forsvarlig system. Eiere kan ta initiativ til analyse, drøfting og oppfølging av resultater i hele kommunen eller på den enkelte skole.

Kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at skolene jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå målene i Læreplanverket. Elevene skal involveres i denne vurderinga. Les mer om hvordan involvere elever og lærlinger i vurderingsarbeidet.

Som en del av oppfølgingsansvaret, skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen, knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av kommunestyret og fylkestinget. Udir har en mal for tilstandsrapport.

Privatskolene er regulert av privatskoleloven av 15. juni 2022 (tidligere friskoleloven) med forskrifter. I tillegg gjelder også deler av opplæringsloven for privatskolene. Les mer om privatskoler.

Ansvar for «Laget rundt barnet»

Eier har også et ansvar for å sikre laget rundt barna og elevene. Det vil si å inkludere og koordinere PP-tjenesten (PPT) og andre støttefunksjoner i relevante tiltak, for eksempel i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.