Vil du bli lærerspesialist og dykke enda dypere inn i ditt fag?

Ta en prat med skolelederen din hvis du synes dette virker interessant. 

Hva er en lærerspesialist?

Lærerspesialistene skal være faglig oppdaterte på forskning og fagdidaktikk på sitt fagområde. I tillegg skal de bruke kompetansen sin til å være med på å utvikle skolen.

Hvilke oppgaver får lærerspesialistene?

Lærerspesialistene skal bruke størsteparten av tiden sin som spesialist på undervisning innenfor ett fagområde.

Undervisning skal utgjøre størsteparten av en lærers spesialistfunksjon innenfor ett av følgende fag/fagområder:

 • Realfag
 • Norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring (inkludert tegnspråk, samisk og norsk for samiske elever)
 • Praktiske og estetiske fag
 • Begynneropplæring på 1.–4. trinn 
 • Yrkesfag
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse

Og for disse nye fagområdene følger utdypende informasjon:

De skal også være faglig oppdaterte på forskning og fagdidaktikk innenfor sitt fag. Denne kompetansen skal de bruke for å styrke profesjonsfellesskapet på sin skole. Vi anbefaler at lærerspesialisten får en sentral rolle i arbeidet med nye læreplaner, og at de sammen med skoleleder er med når det skal legges planer for kompetanseutvikling av de ansatte. 

Skolene bestemmer selv i veldig stor grad hvilke konkret oppgaver spesialisten skal ha, og her er noen eksempler på det:

 • ta initiativ til å gjennomføre kompetanseheving og kollegaveiledning 
 • ta initiativ til å lede faglige prosjekter 
 • bidra til utviklingsarbeid knyttet til tidlig innsats, andrespråkspedagogikk eller pedagogisk bruk av IKT.

Hvem kan bli lærerspesialister?

Det er et krav at du må ha fem års erfaring som lærer. I utgangspunktet er kravet minst 60 studiepoeng fordypning i spesialiseringsfaget/fagområdet, men det er noen unntak fra dette.

 • Begynneropplæring: krav om 30 studiepoeng i norsk og 30 studiepoeng i matematikk, med ytterlige 30 studiepoeng fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning.
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse: krav om 30 studiepoeng fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag
 • Yrkesfag: krav om yrkesfaglærerutdanning eller PPU-Y i relevante fag.
 • Opplæring av minoritetsspråklige elever, hvor kravet er: 30 stp. i andrespråkdidaktikk/ pedagogikk og/eller flerkulturell pedagogikk eller tilsvarende realkompetanse, og i tillegg 60 stp. i et relevant skolefag
 • Veiledning, hvor kravet er: 30 stp. i veiledning, og 60 stp. i et relevant skolefag
 • Spesialpedagogikk, hvor kravet er: 60 stp. i spesialpedagogikk og 60 stp i et relevant skolefag.
 • Lærerutdanning, hvor kravet er: Mastergrad/hovedfag.

I tillegg er det noen andre spesifikke krav om tidligere arbeidsoppgaver og ansvarsområder du har hatt tidligere som lærer. 

 • Har gjennomført utviklingsprosjekter innenfor spesialiseringsområdet sammen med andre.

 • Hatt ansvar for å følge med på, bruke og dele forskning eller fagutvikling innenfor spesialiseringsområdet.

 • Hatt ansvar for veiledning av kolleger innenfor spesialiseringsområdet.

 • Har deltatt aktivt i det lokale arbeidet med læreplaner innenfor spesialiseringsområdet.

 • Har vist god evne til å utvikle og forbedre undervisningen og til å reflektere over og kritisk vurdere undervisningspraksis og elevenes læring sammen med andre lærere.

 • Har vist vilje og evne til å inngå i en åpen delingskultur, støtte kollegaer i deres arbeid, spre gode eksempler og bidra til skoleutvikling

Hva får du som lærerspesialist?

Lærerspesialister får litt mer i lønn og noen kan også få redusert undervisningstid. Du kan få 4 813 kr ekstra i måneden, eller dere kan bli enige om at du som lærerspesialist får litt mindre i lønnstillegg mot at du får litt redusert undervisningstid. 

Hvem snakker du med?

Ta en prat med din skoleleder om hvilke behov det er på din skole. Det er skoleeier, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd.

Når er fristen?

Fristen for skoleeier til å søke var 15. mars.