Lærerspesialistutdanning

Du kan søke via Udirs søknadssystem, i perioden 1. februar til 1. mars.

Hvem kan søke?

Utdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Målgruppen for utdanningen er lærere som har minst 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet lærerspesialistutdanningen retter seg mot.

Studietilbud i 2021

Utdanningen er på 60 studiepoeng på masternivå, over en periode på to år.

Spesialistutdanningen har arbeidskrav som innebærer at du underveis i studiet skal utvikle og utforske egen praksis, og skal sette i gang utviklingsprosesser på egen skole.

Etter studiet skal du kunne bidra til å styrke det kollektive profesjonsfelleskapet på skolen, og til å utvikle skolen som lærende organisasjon.

Høsten 2021 er det mulig å delta i lærerspesialistutdanning i følgende fag:

 • Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, 1.-4. trinn 
 • Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk, 11.-13. trinn 
 • Lærerspesialistutdanning i helse- og oppvekstfag, 11.-13. trinn  
 • Lærerspesialistutdanning i kroppsøving, 8.-13. trinn  
 • Lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk, 1.-13. trinn  
 • Lærerspesialistutdanning i matematikk, 1.-10. trinn  
 • Lærerspesialistutdanning i matematikk, 1.-7. trinn  
 • Lærerspesialistutdanning i matematikk, 5.-10. trinn  
 • Lærerspesialistutdanning i matematikk, 8.-13. trinn  
 • Lærerspesialistutdanning i norsk (med vekt på lesing og skriving), 1.-10. trinn  
 • Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse, 1.-10. trinn  
 • Lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk, 1.-13. trinn
 • Lærerspesialistutdanning i engelsk, 1.-7. trinn
 • Lærerspesialistutdanning i engelsk, 8.-13. trinn

Oversikt over alle studietilbud

Hva er ordningen med lærerspesialister?

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

Finansering av studiene

Staten finansierer studieplassene og bidrar med økonomisk støtte til studentene etter modell av vikarordningen for norsk og engelsk i Kompetanse for kvalitet (60 prosent statlig finansiering, det vil si et statlig bidrag på 216 000 kroner per 30 studiepoeng).

 • Vikarmidler blir utbetalt til skoleeier i etterkant av hvert semester – for høstsemesteret i oktober/november, og for vårsemesteret i mai/juni.
 • Kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende skal skoleeier dekke.
 • Når du tar lærerspesialistutdanning kan du ikke velge stipendordningen for å finansiere studiet.

Søk lærerspesialistutdanning

Du kan søke via Udirs søknadssystem, i perioden 1. februar til 1. mars.

Lærere, etter avtale med skoleleder, kan søke om å delta i utdanningen. Vær oppmerksom på at utdanningen er toårig, og at finansiering av vikarordning og krav til frigjøring og skoleeiers tilrettelegging gjelder for studieåret 2021/2022 og 2022/2023.  

Behandling av søknader

Vi fordeler studieplasser og vikarmidler innen 30. april. I fordelingen av studieplasser legger vi vekt på å få varierte erfaringer med utgangspunkt i kommunestørrelse og geografisk spredning.

Det er universitetene og høgskolene som foretar det endelige opptaket til spesialistutdanningene, innenfor rammene som er fastsatt i utlysningen. Husk å undersøke opptakskravene til studiet før du søker.

Hvilke lærere kvalifiserer til spesialistutdanningen?

Målgruppen for piloteringen er lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene. Både lærere i offentlige skoler og i private skoler godkjent etter friskoleloven kan delta i piloten.  

Skoleeiere skal vurdere aktuelle kandidater for opptak til spesialistutdanningene basert på følgende minstekrav:

 • Godkjent lærerutdanning.

 • Minst 60 stp. i spesialiseringsfaget/fagområdet, med unntak for:
  • Begynneropplæring, hvor kravet er: 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning.
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse, hvor kravet er 30 stp. fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag.
  • Spesialpedagogikk, hvor kravet er: 60 stp. i spesialpedagogikk, og i tillegg 60 stp. i et skolefag.
  • Yrkesfag, hvor kravet er yrkesfaglærerutdanning eller PPU-Y i relevante fag.

 • Minst tre års undervisningspraksis i faget/fagområdet som spesialistutdanningen retter seg mot.

Erfaring fra faglige eller kollegabaserte utviklingstiltak knyttet til det aktuelle fagområdet bør også telle positivt med i vurdering av kandidatene.

Skoleeiers og skoleleders ansvar knyttet til gjennomføring av studier

Det forutsettes at skoleeier og skoleledelsen legger til rette for at studentene frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver i tråd med føringene i Kompetanse for kvalitet, samt at de kan oppfylle arbeidskravene i studiet.

Spesialistutdanningen har arbeidskrav som innebærer at studentene skal utvikle og utforske egen undervisningspraksis, i tillegg til å bidra i utviklingsprosesser på egen skole. Gjennom studiet skal studenten kvalifisere seg til å kunne bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og til å utvikle skolen som lærende organisasjon.