Informasjon til skoleeier - videreutdanning som lærerspesialist

Søknadsfristen til lærerspesialistutdanning var 1. mars. Skoleeieres frist for å behandle og prioritere søknader var 15. mars.

Vær tilgjengelig for spørsmål

Det er viktig at arbeidsgiver er tilgjengelig for spørsmål eller problemstillinger som lærere har før, under og etter søknadsprosessen.

Prioriterte søkere i 2020-2021

Skoleåret 2021-2022 prioriteres søknader til lærerspesialistutdanning i begynneropplæring og spesialpedagogikk.

Steg i søknadsbehandlingen

Læreren må registrere søknaden innen utgangen av 1. mars. Pålogging skjer gjennom ID-porten eller Feide. I søknaden må læreren bekrefte at rektor støtter søknaden.

Læreren har mulighet til å redigere opplysningene i egen søknad fram til søknadsfristens utløp 1. mars. Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må læreren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Søknaden gjelder kun for studier som skal gjennomføres i studieåret 2021/2022 og 2022/2023. Lærere som allerede er i lærerspesialistutdanning trenger ikke å søke på nytt for opptak til det andre året.

Fra 1. februar kan du som skoleeier logge deg inn i søkesystemet med ditt UBAS-brukernavn og -passord og se oversikt over registrerte søknader.

Fra 2. mars får skoleeierne tilgang til å behandle søknadene i systemet. Skoleeierne mottar før dette en e-post fra Udir som beskriver hvordan dette skal gjøres.

I perioden fra 2. mars til 15. mars må skoleeierne godkjenne eller avslå søknadene, prioritere mellom de godkjente søknadene og videresende godkjente søknader til Udir.

Utdanningsdirektoratet behandler kun søknader som er godkjent av skoleeierne innen fristens utløp 15. mars.

Merk at dere i perioden 2.–15. mars selv kan styre følgende

  • endre opplysningene i en søknad.
  • hente inn nye søknader fra lærere som ikke har søkt
  • endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader

Etter at dere har behandlet søknadene og sendt dem videre til Udir, får lærerne automatisk en e-post med beskjed om at skoleeieren har godkjent eller avslått søknaden.

Dersom du som skoleeier endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, mottar læreren som har søkt, en ny automatisk e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for læreren.

Skoleeier har ansvar for den videre dialogen med lærerne som har søkt.

Private og statlige skoler har ansvar for å behandle søknader fra ansatte ved egne skoler. Vi forutsetter at søknaden er avklart med eieren av virksomheten.

Utdanningsdirektoratet behandler godkjente søknader fra skoleeierne så raskt som mulig etter 15. mars.

Skoleeierne kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget. Dette kan dere gjøre så snart direktoratet har sluttført søknadsbehandlingen, og senest innen 30. april. Når søknadsbehandlingen er ferdig, sender direktoratet en e-post om dette til alle skoleeierne.

Skoleeierne må sørge for å orientere de aktuelle lærerne og deres skoleledere om utfallet av direktoratets søknadsbehandling.

Innen 31. mai blir lærere som har fått tildelt studie­plass på et av tilbudene i Udirs studiekatalog, kontaktet av utdanningsinstitusjonen. Den vil innhente nødvendig dokumentasjon, og vurdere og foreta selve opptaket i tråd med studiets opptakskrav.

Lærerne skal også sjekke at de er kvalifisert for opptak når de søker om å delta i videreutdanningsordningen.

Skoleeierne må bekrefte deltakelsen for lærerne i søknadssystemet i høst- og vårsemesteret.

  • Bekreftelse for lærere som starter studiene høsten 2021, må gjøres mellom 1. august og 1. september. Skoleeierne skal også i samme periode registrere hvilke lærere som eventuelt ikke tar imot tilbudt studieplass.
  • Bekreftelse for lærere som fortsetter på andre semester, må gjøres i perioden fra 1. februar til 15. mars 2022.
  • Bekreftelse for lærere som fortsetter på tredje semester, må gjøres mellom 1. august og 1. september 2022.
  • Bekreftelse for lærere som fortsetter på fjerde semester, må gjøres i perioden fra 1. februar til 15. mars 2023.

Merk at bekreftelsene danner grunnlag for utbetalinger fra Utdanningsdirektoratet til skoleeiere.

Skoleeierne må selv sørge for å få beskjed fra lærerne om de er tatt opp på studietilbudet de har søkt på, og om de har takket ja til å starte på studiet.

Vikarmidler for høstsemestrene blir utbetalt i oktober/november og midler for vårsemestrene blir utbetalt i mai/juni.

Skoleeierne har ansvar for å sikre at tildelte midler forvaltes etter forutsetningene.

Frafall fra vikarordningen må registreres umiddelbart i søknadssystemet av skoleeierne. Statlig støtte kan i slike tilfeller bli helt eller delvis inndratt.

Ved frafall kan skoleeierne melde inn en annen lærer så sant vilkårene for deltakelse i ordningen er oppfylt. Kontakt Utdanningsdirektoratet dersom dere ønsker å melde inn en annen lærer.