Spesialist i spesialpedagogikk

Lærerspesialisten i spesialpedagogikk kan bidra til å øke den kollektive kompetansen om hvordan skolen kan avdekke vansker tidlig, og iverksette tiltak raskt.

Lærerspesialisten kan bidra til at barn og unge med behov for tilrettelagt opplæring, herunder spesialundervisning, får en opplæring av høy kvalitet og opplever inkludering i skolen. Det innebærer å etterspørre: hva er gode lærings-, oppvekst og utviklingsvilkår for barn og unge som av ulike grunner møter, eller står i fare for å møte, barrierer som er til hinder for utvikling, læring og livsutfoldelse.

Lærerspesialisten i spesialpedagogikk kan bidra til utvikling av skolens kollektive kompetanse på tre områder:  

  • for møtene med barn og unge der det er bekymring om læring og utvikling
  • for en inkluderende skoleutvikling  
  • for samhandling og samarbeid med PP-tjenesten og øvrige faginstanser 

Kollektiv kompetanse for møtene med barn og unge der det er bekymring om læring og utvikling

Lærerspesialisten i spesialpedagogikk bør knytte kunnskap og kompetanse om inkludering, tidlig innsats, særskilt tilrettelagt opplæring og spesialundervisning til kollektive læringsprosesser til beste for elever der det er bekymring om læring og utvikling, faglig og sosialt.

Lærerspesialisten kan initiere kartlegging og analyse av skolens praksiser for å utvikle virksomhetens samlede kompetanse og handlingsberedskap. Å sette søkelys på elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling vil være lærerspesialistens primære oppgaver. Det innebærer å utvikle kollektiv kompetanse for bedre å kunne tilrettelegge opplæring i klassene, for relasjonsbygging med og mellom elever og for samarbeid med foresatte. 

Lærerspesialisten vil kunne bidra til å utvikle skolens «verktøykasse» av tiltak rundt elever som opplever fag-, og lærevansker, lav motivasjon for skolefagene eller lavt læringsutbytte. Lærerspesialisten kan også være en mediator som tilfører og bidrar til utvikling av ny kompetanse der skolen møter elever med mer omfattende behov for tilpasning, hjelp og støtte, faglig og sosialt. 

Lærerspesialisten bør sikre kyndig anvendelse av den spesialpedagogiske tiltakskjeden. For elever med rett til spesialundervisning bør tilretteleggingen knyttes til ordinær opplæring og bidra til helhet og sammenheng, likeverdig deltakelse, medvirkning, læring og trivsel. 

Kollektiv kompetanse for en inkluderende skoleutvikling  

Lærerspesialisten i spesialpedagogikk kan være en pådriver for utvikling av skolen som et inkluderende og utviklingsorientert læringsfellesskap. Lærerspesialisten kan bidra til kollektiv refleksjon og samhandling som forbedrer skolens strukturer, organisering og virksomhet til beste for alle elever. Lærerspesialisten kan være en aktør og et bindeledd til kolleger, skoleledelsen og skoleeier som holder oppmerksomhet mot grunnleggende prinsipper som likeverd, inkludering, et godt psykososialt læringsmiljø, tilpasset opplæring og tidlig innsats.

Lærerspesialisten kan også være en pådriver, som sammen med kolleger, skoleledelse og skoleeier, driver fram utviklingsprosjekter som både gir en bedre og en mer inkluderende opplæring. Slike utviklingsprosjekter kan omfatte videreutvikling av skolens «verktøykasse» for tidlig innsats og tilpasset opplæring, eller kompetanse for kommunikasjon, veiledning og relasjonsbygging med og mellom elever og foresatte. 

Kollektiv kompetanse for samhandling og samarbeid med PP-tjenesten og øvrige faginstanser 

Lærerspesialisten i spesialpedagogikk kan bidra til samhandling og samarbeid med PP-tjenesten, barnevernet og aktører i helsesektoren og andre samarbeidende faginstanser. PP-tjenesten er lærernes og skolens nærmeste samarbeidspartner med henblikk på å skape en likeverdig og inkluderende opplæring. Samhandlingen innebærer samarbeid om utvikling av forebyggende tiltak for barn og unge når det er bekymring om læring og utvikling. Videre innebærer det tiltak når barn og unge opplever vansker i møtet med skolens fag og kultur, og habiliterende tiltak for elever med mer omfattende behov for tilpasning og tilrettelegging. 

Lærerspesialisten kan bidra til å styrke det interprofesjonelle samarbeidet om en inkluderende opplæring basert på elev- og foresattes medvirkning, som realiserer skolens samfunnsmandat, verdier og oppgaver.