Spesialist i opplæring av minoritetsspråklige elever

Kompetanse i andrespråkspedagogikk og flerkulturell pedagogikk er viktig for å kunne gi god opplæring av nyankomne elever, slik at de så raskt som mulig lærer seg norsk og får utbytte av ordinær opplæring.

Med utgangspunkt i andrespråkspedagogikk og flerkulturell pedagogikk vil lærerspesialister på dette området kunne bidra til at alle lærere på skolen får økt kunnskap om hvordan man kartlegger elevenes språkferdigheter og tilrettelegger opplæringen for minoritetsspråklige elever.    

Lærerspesialisten kan bidra til at skolen gir gode opplæringstilbud for nyankomne elever (bl.a. gjennom bruk av særskilt språkopplæring). Lærerspesialisten kan også bidra til å styrke skolens arbeid med et godt, inkluderende læringsmiljø. Dette betyr blant annet å videreformidle til andre lærere hvordan man kan inkludere nyankomne elever på en god måte, etablere en god dialog med foresatte, skaffe seg innsikt i elevenes bakgrunn og sette seg inn i kultursensitive tema.

Lærerspesialisten bør kjenne til utfordringer og behov nyankomne elever kan ha, men også type utfordringer og behov minoritetsspråklige elever med lengre botid kan ha. Dette gjelder opplæring for elever i hele grunnopplæringen.