Funksjon som lærerspesialist

Skoleeiere kan søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerne trenger ikke lærerspesialistutdanning for å ha funksjon som lærerspesialist. Søknadsfrist var 15. mars.

Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og bidra i det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen.

Søk tilskudd til funksjon som lærerspesialist

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd.

Fra høsten 2021 utvides piloteringen til 2300 lærerspesialistfunksjoner.

Formål

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

Formålet med funksjonen som lærerspesialist er todelt.

 1. Den skal bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige utviklingsmuligheter og ønsker å fortsette å undervise.
 2. Den skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Undervisning skal utgjøre størsteparten av en lærers spesialistfunksjon innenfor ett av følgende fag/fagområder:

 • Realfag
 • Norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring (inkludert tegnspråk, samisk og norsk for samiske elever)
 • Praktiske og estetiske fag
 • Begynneropplæring på 1.–4. trinn 
 • Yrkesfag
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse

Og for disse nye fagområdene følger utdypende informasjon:

Spesialisten skal være faglig oppdatert på forskning og fagdidaktikk på sitt fagområde. Spesialisten skal bruke sin fag- og analysekompetanse til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Det er naturlig at skolen blant annet gjennom spesialisten samarbeider med universitet- og høgskolesektoren om relevant forsknings- og utviklingsarbeid, og at spesialisten slik bidrar til at utvikling av undervisningspraksis blir forskningsbasert.

Det anbefales at lærerspesialisten gis en sentral rolle i det lokale arbeidet med nye læreplaner og i å bistå skoleleder i arbeidet med å utvikle lokal kompetanseutviklingsplan. 

I tillegg til undervisning kan lærerspesialisten ha flere andre oppgaver som er relevante innenfor spesialiseringsfaget / -området. Hvilke oppgaver som er mest relevante for den enkelte lærerspesialist, må vurderes på grunnlag av den enkelte skoles behov og aktuelle lokale initiativ og tiltak.

Eksempler på relevante oppgaver innenfor spesialiseringsfaget / -området:

 • ta initiativ til å gjennomføre faglig skolebasert vurdering
 • ta initiativ til å gjennomføre arbeidsplassbasert kompetanseheving og kollegaveiledning 
 • ta initiativ til og lede faglige prosjekter 
 • bidra til utviklingsarbeid knyttet til tidlig innsats, andrespråkspedagogikk eller pedagogisk bruk av IKT.

Finansieringsmodeller

Vi prøver ut to ulike finansieringsmodeller for funksjonen som lærerspesialist. I begge modellene er det forutsatt at skoleeier bidrar med 1/3 av lønnstillegget i funksjonsperioden. I tillegg skal skoleeier sette av penger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og Statens pensjonskasse.

Gir 57 756 kr per år i lønnstillegg (4 813 kr i måneden) per lærer. I denne modellen forventes det at lærerne bruker den tiden de allerede har til disposisjon til å utføre oppgavene i funksjonen.

Kombinerer lønn og redusert undervisningstid. I denne modellen kan inntil halvparten av lønnstillegget brukes til reduksjon av undervisningstid.

Tilskuddet til spesialistfunksjonen gis fra skolestart 2021 og kan, under forutsetning om at lærerspesialistene brukes etter intensjonen, forlenges på årlig basis frem til det besluttes at piloteringsfasen skal avsluttes. Det må søkes på nytt for alle funksjonstilskudd som ble innvilget i 2020.

Støtte til spesialistfunksjonen blir utbetalt i etterkant av hvert semester – for høstsemesteret i oktober/november, og for vårsemesteret i mai/juni.

Hvordan søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist

Skoleeiere kan søke via vårt søknadssystem, frem til fristen 15. mars. Søknaden skal gi opplysninger om antall spesialister, fag og finansieringsmodell.

Skoleeiere må inviterer lærere, skoleledere og tillitsvalgte til drøftinger om deltakelse i piloten, valg av modell og faglig innretting av funksjonen. Det skal fremgå av søknaden at den er forankret hos lærere, skoleledere og tillitsvalgte.

I tillegg skal søknaden vise

 • hvilke mål funksjonen som lærerspesialist skal bidra til å nå
 • hvordan tiltaket skal bidra til å styrke kompetansen i lærerkollegiet og skolen som lærende organisasjon
 • at skoleeier og skolens ledelse vil bruke og støtte funksjonen

Skoleeiere skal ikke oppgi navn på de som skal inneha spesialistfunksjon i søknaden. Utlysninger av stillinger kan gjøres når søknader er innvilget.

Behandling av søknader

Vi behandler søknadene innen utgangen av april, og vil i behandlingen av søknader legge vekt på at piloteringen skal gi varierte erfaringer i kommuner med ulik størrelse. Ved behov for prioritering av nye søknader for 2021-2022, vil søknader om begynneropplæring, spesialpedagogikk og opplæring av minoritetsspråklige elever bli prioritert. Prioritering for begynneropplæring inkluderer funksjoner tilknyttet 1.-4. trinn i andre fag og fagområder.  

Hvilke lærere kvalifiserer til lærerspesialistfunksjonen?

Målgruppen for piloteringen er lærere i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene. Både lærere i offentlige skoler og i private skoler godkjent etter friskoleloven kan delta i piloten.  

Det er arbeidsgiver som i samarbeid med hovedtillitsvalgt/tillitsvalgte og kvalifisert(e) fagperson(er) skal vurdere om kandidater for lærerspesialistfunksjonen er kvalifisert. Fagpersoner skal være godt kvalifisert innenfor det aktuelle faget eller fagområdet, og kan enten komme fra egen skole, en annen skole eller fra universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsgiver har det endelige ansvaret for å ta beslutningen om hvem som skal tilsettes i funksjon som lærerspesialist.

Krav til lærere i spesialistfunksjon

I rammene for piloteringen, beskriver Kunnskapsdepartementet krav til lærere i spesialistfunksjonen.

Lærere i spesialistfunksjon skal tilfredsstille de formelle kravene for tilsetting i skolen (jf. opplæringsloven § 10-1).

Det stilles i utgangspunktet krav om minst 60 studiepoeng fordypning i spesialiseringsfaget/fagområdet, med unntak for

 • Begynneropplæring: krav om 30 studiepoeng i norsk og 30 studiepoeng i matematikk, med ytterlige 30 studiepoeng fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning.
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse: krav om 30 studiepoeng fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag
 • Yrkesfag: krav om yrkesfaglærerutdanning eller PPU-Y i relevante fag.
 • Opplæring av minoritetsspråklige elever, hvor kravet er: 30 stp. i andrespråkdidaktikk/ pedagogikk og/eller flerkulturell pedagogikk eller tilsvarende realkompetanse, og i tillegg 60 stp. i et relevant skolefag
 • Veiledning, hvor kravet er: 30 stp. i veiledning, og 60 stp. i et relevant skolefag
 • Spesialpedagogikk, hvor kravet er: 60 stp. i spesialpedagogikk og 60 stp i et relevant skolefag.
 • Lærerutdanning, hvor kravet er: Mastergrad/hovedfag.
 • Det stilles krav om minst fem års erfaring som lærer. I tillegg må flere av punktene under være oppfylt i tilfredsstillende grad:
 • Har gjennomført utviklingsprosjekter innenfor spesialiseringsområdet sammen med andre.
 • Hatt ansvar for å følge med på, bruke og dele forskning eller fagutvikling innenfor spesialiseringsområdet.
 • Hatt ansvar for veiledning av kolleger innenfor spesialiseringsområdet.
 • Har deltatt aktivt i det lokale arbeidet med læreplaner innenfor spesialiseringsområdet.
 • Har vist god evne til å utvikle og forbedre undervisningen og til å reflektere over og kritisk vurdere undervisningspraksis og elevenes læring sammen med andre lærere.
 • Har vist vilje og evne til å inngå i en åpen delingskultur, støtte kollegaer i deres arbeid, spre gode eksempler og bidra til skoleutvikling.

Skoleeier og skoleleders ansvar

Funksjonen som spesialist i et fag/fagområde skal bidra til faglig styrking av den som innehar spesialistfunksjonen og av kollegaer som underviser i samme fag. Skoleeier og skoleleder har ansvar for at funksjonen ikke blir en administrativ ressurs. Lærerspesialistfunksjonen skal forbeholdes lærere som har undervisningsoppgaver ved skolen, og ikke kombineres med andre funksjoner som fører lærerspesialisten over i administrative stillinger i skolen eller kommunen.

Skoleeier har ansvar for at det utvikles planer for lærerspesialistenes oppdrag. Planene skal inngå som en del av øvrige planer og strategier for kvalitetsutvikling, og skal klargjøre rollefordelingen mellom skoleeier, skoleleder, lærerspesialisten, lærerne og eventuelt andre aktører.

Skoleeier har ansvar for å sikre at lærerspesialisten får god oppfølging, at lærerspesialistens mandat blir kjent i lærerkollegiet og at det legges til rette for den pådriverrollen han eller hun skal ha i profesjonsfellesskapet. 

Skoleeier må også legge til rette for at lærerspesialistene kan delta i nettverk med andre lærerspesialister. 

Skoleeiere og skoler som får innvilget søknaden må være forberedt på å bidra i en evaluering. Det forutsettes også at deltakerne i piloteringen oppsummerer og deler erfaringene fra piloteringen med andre skoleeiere og skoler.